URX – PRAWO O MIASTACH I POWIATACH

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 6 stycznia 2017 roku

Prawo o miastach i powiatach

Art. 1.
1. Ustawa reguluje:
(1) zasady nadawania i pozbawiania praw miejskich oraz zasady sprawowania zarządu nad miejscowościami;
(2) zasady tworzenia i likwidacji powiatów;
2. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa o Księstwie, rozumie się przez to Księstwo Furlandii i Luindoru.

Art. 2.
1. Założenie miejscowości następuje w drodze aktu lokacyjnego nadanego przez Księcia.
2. Akty lokacyjne są niezbywalne.
3. Akt lokacyjny miasta, osady lub wsi powinien zawierać:
(1) nazwę,
(2) położenie geograficzne przez które rozumie się podanie dokładnego miejsca położenia w krainie geograficznej wraz z określeniem odległości w linii prostej od trzech innych, najbliżej położonych miast, osad lub wsi,
(3) obszar,
(4) określenie i organizację ośrodka władzy, przez który rozumie się sprawowanie bezpośredniego władztwa lub podległości administracyjnej wobec innego,
(5) źródło finansowania.

Art. 3.
1. Książę nadaje prawa miejskie osadom lub wsiom, jeżeli istnieje pewność ustanowienia nad nimi bezpośredniego zarządu umożliwiającego rozwój miasta, a w szczególności prowadzenie osadnictwa.
2. Książę pozbawia praw miejskich miasta, nad którymi od co najmniej miesiąca nie jest sprawowany żaden zarząd.
3. Praw miejskich nie może być pozbawione Stołeczne Miasto Agendart i Książęce Miasto Buuren.
4. Miasto, któremu odebrano prawa miejskie uzyskuje status osady.

Art. 4.
1. Z wyłączeniem miejscowości położonych na terenie ustanowionych lenn oraz miejscowościami prywatnymi, zarząd nad miastami, osadami i wsiami sprawuje Książę.
2. Książę może powierzyć kierowanie:
(1) miastem w Furlandii – gonfalonierowi;
(2) miastem w Luindorze – burgrabiemu;
(3) osadą – zarządcy;
(4) wsią – sołtysowi.
3. Powołany zarządca miasta, osady lub wsi ma prawo do otrzymania uposażenia w postaci zamku lub pałacu, zwanego dalej „posiadłością”.
4. Zarządca miasta, osady lub wsi ma prawo pełnego rozporządzania posiadłością przez okres sprawowania zarządu, a po jego zakończeniu posiadłość wraca pod zarząd Księcia.
5. Książę, w uznaniu zasług i szczególnego wkładu w rozwój miasta, osady lub wsi, może jego zarządcy sprawującemu swój urząd nieprzerwanie przez co najmniej 4 miesiące, otrzymaną jako uposażenie lub inną posiadłość nadać dożywotnio; nadana posiadłość jest dziedziczna.
6. Status miejscowości upublicznia się na stronie internetowej Księstwa.

Art. 5.
1. Zarządca miasta, osady lub wsi, który aktywnie i pieczołowicie rozwija zarządzaną przez siebie miejscowość przez co najmniej 14 dni od objęcia urzędu może wnieść do Księcia w Kancelarii Książęcej o utworzenie powiatu.
2. Książę tworząc powiat określa:
(1) nazwę;
(2) położenie geograficzne przez które rozumie się podanie dokładnego miejsca położenia w krainie geograficznej wraz z wytyczeniem granic powiatu;
(3) obszar;
(4) miasto, osadę lub wieś powiatową;
(5) źródło finansowania.
3. Jeżeli miejscowością powiatową jest:
(1) miasto w Furlandii, wówczas powiat nazywany jest vicesgerencją, a zarządzający nim – vicesgerentem;
(2) miasto w Luindorze, wówczas powiat nazywany jest kasztelanią, a zarządzający nim – kasztelanem;
(3) osada, wówczas powiat nazywany jest komturią, a zarządzający nim – komturem;
(4) wieś, wówczas powiat nazywany jest latyfundium, a zarządzający nim – wielkorządcą.
4. Wraz ze zmianą statusu miejscowości powiatowej zmianie ulega nazwa powiatu.
5. Powiat likwiduje się, gdy miejscowość powiatowa oddawana jest w lenno.

Art. 6.
1. Miasta zrzeszają się w dwóch hanzach, które prowadzą politykę gospodarczą i finansową na swoim terenie.
2. Na czele hanz stoją komesi wybierani przez miasta w drodze uchwał podejmowanych przez ich zarządców zwykłą większością głosów.
3. Miasta Furlandii tworzą Hanzę Czarnego Orła.
4. Miasta Luindoru tworzą Hanzę Srebrnego Gryfa.
5. Zasady finansowania hanz określa Książę w drodze postanowienia.

Art. 7.
1. Uchyla się Dekret Książęcy z dnia 21 sierpnia 2012 roku wraz z późn. zmianami Prawo o miastach.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*