DX – FILHARMONIA SAUDADZKA

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 1 lutego 2018 roku

o Filharmonii Saudadzkiej

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, mając na względzie pomyślność i dobro Księstwa jak i Jego mieszkańców oraz rozwój krajowej kultury,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Przemianowuje się Filharmonię Furlandzką w Filharmonię Saudadzką jako krajową instytucję kultury.
2. Filharmonii Saudadzkiej nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszego dekretu.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Załącznik

STATUT
FILHARMONII SAUDADZKIEJ
z dnia 1 lutego 2018 roku
nadany Dekretem Książęcym z dnia 1 lutego 2018 roku

Książęce Miasto Buuren

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Filharmonia Saudadzka, zwana dalej „Filharmonią”, jest instytucją kultury, która przejmuje tradycje Filharmonii Furlandzkiej.
2. Siedzibą Filharmonii jest Książęce Miasto Buuren.
3. Nadzór nad działaniem Filharmonii sprawuje Książę.

§ 2. Cele i zadania Filharmonii
Podstawowym zadaniem Filharmonii jest prowadzenie działalności kulturalnej celem upowszechniania muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury Księstwa na jego terenie, w Królestwie i poza jego granicami.

§ 3. Organy Filharmonii
1. Filharmonią kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Książę.
2. Dyrektor prowadzi wszelkie sprawy związane z działaniem Filharmonii oraz wykonuje jej zadania.

§ 4. Finanse
1. Filharmonia jest finansowana przez Książęce Miasto Buuren.
2. Filharmonia może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Zmian Statutu dokonuje Książę w trybie właściwym do jego nadania.
2. Likwidacji Filharmonii dokonuje Książę w trybie właściwym do nadania statutu.