DX – PAROSTWO FURLANDII I LUINDORU (T.J.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 2 maja 2017 roku
[t.j. z dnia 28 lutego 2018 roku]

o Parostwie Furlandii i Luindoru

Ja, Daniel arcyksiążę von Witt, Książę Furlandii i Luindoru z woli Jego Królewskiej Mości Alfreda Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Dekret określa tytuły honorowe członków dynastii panującej oraz sposób ich nabywania i utraty.
2. Dekret ustanawia Parostwo Furlandii i Luindoru oraz porządek tytułów furlandzko-luindorskich.
3. Ilekroć w dekrecie mowa jest o:
(1) Księstwie – rozumie się przez to Księstwo Furlandii i Luindoru;
(2) Królestwie – rozumie się przez to Królestwo Dreamlandu;
(3) rodzeństwie – rozumie się przez to dzieci tych samych rodziców, jednego wspólnego rodzica i jego małżonkami oraz osoby, które nie mają rodziców, ale uznały się względem siebie za rodzeństwo.

Art. 2.
1. Następca Tronu Księstwa posługuje się tytułem Delfina Furlandii i Luindoru.
2. Tytuł Delfina Furlandii i Luindoru nadaje Książę członkowi swojej rodziny, noszącemu jego nazwisko i zamieszkującego Księstwo. Nadanie tytułu Delfina Furlandii i Luindoru nie może nastąpić później niż na 7 dni przed rozpoczęciem procedury udzielania Księciu wotum zaufania, a wcześniej niż w dniu następującym po jej zakończeniu.
3. Tytuł Delfina Furlandii i Luindoru traci się po przeniesieniu się do innego kraju Królestwa albo po utracie obywatelstwa Królestwa albo po odebraniu przez Księcia.

Art. 3.
1. Bezpośredni zstępny Księcia posługuje się tytułem Infanta Furlandii i Luindoru.
2. Tytuł Infanta Furlandii i Luindoru nadaje Książę swojemu bezpośredniemu zstępnemu.
3. Tytuł Infanta Furlandii i Luindoru traci się, gdy:
(1) Książę przekazał mitrę książęcą Następcy Tronu lub Księciu-elektowi;
(2) Bezpośredni zstępny Księcia został wydziedziczony.

Art. 4.
1. Każdy z rodzeństwa Księcia posługuje się tytułem Księcia Krwi Furlandii i Luindoru lub Księżnej Krwi Furlandii i Luindoru.
2. Tytuł Księcia Krwi Furlandii i Luindoru lub Księżnej Krwi Furlandii i Luindoru nadaje Książę każdemu ze swojego rodzeństwa.
3. Tytuł Księcia Krwi Furlandii i Luindoru lub Księżnej Krwi Furlandii i Luindoru traci się, gdy:
(1) Książę przekazał mitrę książęcą Następcy Tronu lub Księciu-elektowi;
(2) osoby, które uznały się wcześniej za rodzeństwo zgodnie oświadczą, że przestają być swoim rodzeństwem.

Art. 5.
1. Parostwo Furlandii i Luindoru to system tytułów honorowych Furlandii i Luindoru, obejmujących tytuły dynastyczne i lenne.
2. Każdy noszący tytuł honorowy Parostwa Furlandii i Luindoru, z wyjątkiem Księcia, nazywany jest parem Furlandii i Luindoru. Tytuł para Furlandii i Luindoru traci się, gdy traci się odpowiedni tytuł dynastyczny lub lenny.
3. Hierarchia tytułów Parostwa Furlandii i Luindoru, poczynając od tytułu najwyższego, jest następująca:
(1) Książę;
(2) Delfin;
(3) Infant;
(4) Książę/Księżna krwi;
(5) Książę senior;
(6) Landgraf;
(7) Margrabia;
(8) Hrabia;
(9) Baron.

Art. 6.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Książę Furlandii i Luindoru