PX – ODEBRANIE TYTUŁU DELFINA FURLANDII I LUINDORU

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 28 lutego 2018 roku

o odebraniu tytułu Delfina Furlandii i Luindoru

Ja, Daniel von Witt, Książę Furlandii i Luindoru, na podstawie przepisów Dekretu Książęcego z dnia 2 maja 2017 roku o Parostwie Furlandii i Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Odebrać Jego Ekscelencji Auksencjuszowi Butodziejowi-Wittowi tytuł Delfina Furlandii i Luindoru.
II. Postanowienie jest skuteczne w chwili ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru