URX – ULGI NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 21 maja 2016 roku

o ulgach na zakup nieruchomości

Ja, Daniel książę von Witt, Książę Furlandii i Luindoru z woli Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

działając na wniosek Rady Księstwa,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Ustawa określa zasady przyznawania i rozliczania się z ulg na zakup nieruchomości, zwanych dalej „ulgami”, na terenie Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Księstwem”.

Art. 2.
1. Ulga przysługuje każdej osobie fizycznej, która dokona zapłaty za produkty i usługi przedsiębiorstw, mających swoją siedzibę w Księstwie, w wysokości odpowiadającej kwocie zapłaty.
2. Przedsiębiorstwo otrzymujące zapłatę za produkty i usługi lub osoba fizyczna zgłasza ten fakt Kancelarii Książęcej wskazując potwierdzenie z historii swojego rachunku bankowego.
3. Kancelaria Książęca prowadzi ewidencję osób fizycznych z zbiorczą kwotą przysługujących ulg, zwaną dalej „bonem”, która nie może być jednak wyższa niż 100.000 D w skali kwartału.

Art. 3.
1. Bon może być wykorzystany w każdym czasie przez osobę fizyczną na zakup nieruchomości na terenie Księstwa od Księstwa lub miast w wysokości ceny zakupu nieruchomości.
2. Księstwo lub miasto sprzedające nieruchomość ma obowiązek sprawdzić wysokość bonu i pomniejszyć o nią cenę zakupu nieruchomości, która nie może być ostatecznie niższa niż 1.000 D.
3. Po dokonaniu zapłaty za nieruchomość Kancelaria Książęca dokonuje odpisu kwoty ulgi z bonu.
4. Z pierwszym dniem każdego kwartału niewykorzystane bony ulegają kasacji.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*