AK – KONSTYTUCJA UNII SAUDADZKIEJ (T.J.)

AKT KONSTYTUCYJNY
z dnia 8 stycznia 2012 roku
[t.j. z dnia 4 stycznia 2016 roku]

Konstytucja Księstwa Furlandii i Luindoru

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Unii Saudadzkiej z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu Pan w Książęcym Mieście Buuren, Alhambrze, Agendarcie, Rodo, Segali, Saudade, Voulatar, Koppenberg, Avalon i Eskalibur,

mając na uwadze dobro Unii i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

Konstytucję Księstwa Furlandii i Luindoru uroczyście oktrojuje:

Rozdział I
Księstwo Furlandii i Luindoru

Artykuł 1.
1. Księstwo Furandii i Luindoru, zwane dalej „Księstwem” jest demokratycznym i samorządnym krajem federacji Królestwa Dreamlandu.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.
3. (skreślony)

Artykuł 2.
1. Na czele Księstwa stoi Książę powoływany i odwoływany przez Króla.
2. Na Księciu spoczywa odpowiedzialność wobec Króla i historii za losy Księstwa.
3. Książę może dzielić się swoją władzą prawodawczą ustanawiając organ władzy samorządu terytorialnego.

Artykuł 3.
1. Stolicą Księstwa jest Agendart.
2. Godło i flagę Księstwa określają odrębne przepisy.

Artykuł 4.
1. Księstwo jest jednolite, jednakże Król może postanowić o utworzeniu wyodrębnionych spod jurysdykcji Księcia lenn królewskich.
2. Książę może tworzyć jednostki podziału administracyjnego wyłącznie za zgodą Króla.

Rozdział II
Prawo

Artykuł 5.
1. Źródłami prawa krajowego w Księstwie są:
(1) Konstytucja,
(2) dekrety i ustawy.
2. Prawo krajowe winno być rozumiane tak, by zachować jego zgodność z prawem federalnym Królestwa Dreamlandu.
3. Na obszarze poszczególnych jednostek administracyjnych i lenn, w razie ich istnienia, może obowiązywać prawo miejscowe ustalone przez ich właściwe organy, które nie może być sprzeczne z prawem krajowym ani z prawem federalnym.

Artykuł 6.
1. Dekrety wydaje Książę. Ustawy wydaje organ władzy samorządu terytorialnego.
2. Postanowienia wydaje Książę lub inne upoważnione organy, w sprawach indywidualnych.
3. Zasady tworzenia prawa miejscowego określa dekret.

Artykuł 7.
Wszelkie akty normatywne wymagają dla swego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział III
Książę

Artykuł 8.
1. Książę jest gwarantem konstytucyjnego porządku i nienaruszalności granic Księstwa.
2. Książę określa podstawowe warunki polityki Księstwa.
3. Książę, który sprawował swój urząd przez dłuższy niż 3 miesięczny okres ma prawo tytułowania się Księciem Seniorem.

Artykuł 9.
1. Mitra Księstwa przechodzi na następców na mocy Postanowienia Królewskiego o zmianie Księcia.
2. Mitrę Książęcą przekazuje ostatni Książę Senior.
3. Szczegóły przekazania Mitry Książęcej określają odrębne przepisy.

Artykuł 10.
1. Jeżeli Książę nie może chwilowo pełnić swoich obowiązków na mocy postanowienia przekazuje swoje prawa i obowiązki mieszkańcowi Księstwa.
2. Przekazanie obowiązków nie może być dłuższe aniżeli na okres 2 miesięcy. Po tym czasie pełniący obowiązki Księcia zwraca się do Króla o powołanie nowego Księcia.

Artykuł 11.
Książę w szczególności:
(a) sprawuje swoją godność do czasu odwołania go przez Króla Dreamlandu;
(b) zobowiązany jest do troski o dobro, gotowość obronną i pozycję Księstwa wśród pozostałych krajów federacji;
(c) mianuje urzędników;
(d) (skreślony)
(e) nadaje akta lokacyjne miast, osad oraz wsi na terytorium jemu podległym;
(f) (skreślony)
(g) nadaje tytuły, ordery i odznaczenia;
(h) określa ustrój organu władzy samorządu terytorialnego.

Rozdział IV
Władza sądownicza

Artykuł 12.
(Skreślony)

Rozdział V
Zmiana Konstytucji

Artykuł 13.
1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze referendum, którego zasady i tryb przeprowadzania określają przepisy prawa federalnego.
2. (Skreślony)
3. Zmiana Konstytucji może nastąpić również mocą aktu konstytucyjnego wydanego przez Księcia, który musi zostać zatwierdzony przez Króla Dreamlandu.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Artykuł 14.
Konstytucja Księstwa wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2012 roku.


(-) Martin markiz de Joustin
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*