AK – KONSTYTUCJA ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA

AKT KONSTYTUCYJNY
z dnia 8 stycznia 2012 roku

Konstytucja Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Unii Saudadzkiej z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu Pan w Książęcym Mieście Buuren, Alhambrze, Agendarcie, Rodo, Segali, Saudade, Voulatar, Koppenberg, Evalon i Eskalibur,

mając na uwadze dobro Unii i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

Konstytucję Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru uroczyście oktrojuje:

Rozdział I
Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru

Artykuł 1.
1. Zjednoczone Księstwo Furandii i Luindoru, zwane dalej „Zjednoczonym Księstwem” jest demokratycznym, suwerennym i samorządnym organem państwowym w ramach Królestwa Dreamlandu.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.
3. Zjednoczone Księstwo jest wewnętrzną nazwą Unii Saudadzkiej – Prowincji Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 2.
1. Na czele Księstwa stoi Książę Zjednoczonego Księstwa, zwany dalej „Księciem”, powoływany i odwoływany przez Króla.
2. W osobie Księcia skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa; na nim spoczywa odpowiedzialność wobec Króla i historii za losy Zjednoczonego Księstwa.

Artykuł 3.
1. Stolicą Zjednoczonego Księstwa jest Agendart.
2. Godło i flagę Zjednoczonego Księstwa określają odrębne przepisy.

Artykuł 4.
1. Księstwo składa się z palatynatów:
(1) Palatynat Furlandzki ze stolicą w Książęcym Mieście Buuren;
(2) Palatynat Luindorski ze stolica w Saudade.
2. Palatynaty korzystają z autonomii w ramach Zjednoczonego Księstwa, w tym możliwości tworzenia własnych praw miejscowych.

Rozdział II
Prawo

Artykuł 5.
1. Źródłami prawa krajowego w Zjednoczonym Księstwie są:
(1) Konstytucja Księstwa,
(2) dekrety.
2. Prawo krajowe winno być rozumiane tak, by zachować jego zgodność z prawem federalnym Królestwa Dreamlandu.
3. Na obszarze poszczególnych palatynatów obowiązuje prawo miejscowe ustalone przez ich właściwe organy, które nie może być sprzeczne z prawem krajowym Zjednoczonego Księstwa, ani z prawem federalnym.

Artykuł 6.
1. Dekrety wydaje Książę.
2. Postanowienia wydaje Książę lub inne upoważnione organy, w sprawach indywidualnych.
3. Zasady tworzenia prawa miejscowego określa dekret.

Artykuł 7.
Wszelkie akty normatywne wymagają dla swego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział III
Książę 

Artykuł 8.
1. Książę jest gwarantem konstytucyjnego porządku, suwerenności i nienaruszalności granic Zjednoczonego Księstwa.
2. Książę określa podstawowe warunki polityki Zjednoczonego Księstwa.
3. Książę, który sprawował swój urząd przez dłuższy niż 3 miesięczny okres ma prawo tytułowania sie Księciem Seniorem.

Artykuł 9.
1. Mitra Zjednoczonego Księstwa przechodzi na następców na mocy Postanowienia Królewskiego o zmianie Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej.
2. Mitrę Książęcą przekazuje ostatni Książę Senior.
3. Szczegóły przekazania Mitry Książęcej określają odrębne przepisy.

Artykuł 10.
1. Jeżeli Książę nie może chwilowo pełnić swoich obowiązków na mocy postanowienia przekazuje swoje prawa i obowiązki mieszkańcowi Zjednoczonego Księstwa.
2. Przekazanie obowiązków nie może być dłuższe aniżeli na okres 2 miesięcy. Po tym czasie pełniący obowiązki Księcia zwraca się do Króla o powołanie nowego Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej.

Artykuł 11.
Książę w szczególności:
(a) sprawuje swoją godność do czasu odwołania go przez Króla Dreamlandu;
(b) zobowiązany jest do troski o dobro, gotowość obronną i pozycję Zjednoczonego Księstwa wśród pozostałych prowincji;
(c) mianuje Marszałka Książęcego oraz urzędników;
(d) nadaje statuty palatynatom;
(e) nadaje akta lokacyjne miast, osad oraz wsi na terytorium jemu podległym;
(f) ma prawo łaski;
(g) nadaje tytuły, ordery i odznaczenia.

Rozdział IV
Władza sądownicza

Artykuł 12.
1. Sąd Krajowy w razie ustanowienia składa się z sędziów mianowanych na wniosek Księcia i Rady Królestwa przez Króla, zgodnie z postanowieniami Konstytucji Królestwa Dreamlandu.
2. Odwołanie sędziego sądu może nastąpić tylko w sytuacjach określonych prawem federalnym.

Rozdział V
Zmiana Konstytucji

Artykuł 13.
1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze referendum, którego zasady i tryb przeprowadzania określają odrębne przepisy.
2. Przyjęcie zmian w Konstytucji wymaga co najmniej połowy głosów „za” Referendum o, którym mowa w ustępie poprzedzającym.
3. Zmiana Konstytucji może nastąpić również mocą aktu konstytucyjnego wydanego przez Księcia, który musi zostać zatwierdzony przez Króla Dreamlandu.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

Artykuł 14.
Konstytucja Zjednoczonego Księstwa wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2012 roku.


(-) Martin markiz de Joustin
Książę Zjednoczonego Księstwa