OX – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 1. PÓŁROCZE 2013 ROKU

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 13 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.

Część I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Część II. Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania budżetu

1. Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa
Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa na pierwszy dzień okresu budżetowego wynosił 2.438.733 D, na ostatni zaś 1.993.337 D. Nastąpiło uszczuplenie stanu Skarbu Zjednoczonego Księstwa o 18,3%.

2. Dochody budżetu
Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 485.000 D. Osiągnięto je na kwotę 304.481 D, co stanowiło 62,8% wykonania planu. Na sumę tę składały się dotacje (4,9%) i dochody własne (95,1%). Dotacji nie planowano, jednak podczas realizacji Regat Żeglarskich Buuren-Trebun-Letrib wespół z Republiką Weblandu, prowincja ta przekazała 15.000 D na ten cel. W przypadku dochodów własnych nie udało się w pełni zrealizować dochodów z nieruchomości i dochodów niesklasyfikowanych gdzie indziej. Na 26,2% wykonanie dochodów z nieruchomości w kwocie 68.000 D złożył się głównie brak budżetu federalnego i niedostateczna sprzedaż gruntów w Furlandii. Z kolei na 73,5% wykonanie dochodów niesklasyfikowanych gdzie indziej w kwocie 88.233 D złożyło się opóźnienie w uruchomieniu pełnych zdolności wytwórczych zakładów książęcych – Stajen Książęcych i Winnic Książęcych. Na bardzo dobrym poziomie osiągnięto dochody z opłat administracyjnych i sądowych (137,4% planu) i dochody z udziału w zyskach przedsiębiorstw (123,6% planu).

3. Wydatki budżetowe
Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 1.353.000 D, zaś poniesiono je na kwotę 780.345 D, co stanowiło 57,7% wykonania planu. Ich struktura prezentowała się następująco:
(1) Dwór Książęcy – 111.411 D, tj. 14,3% wydatków, z czego większą połowę przeznaczono na wynagrodzenia Księcia i urzędników dworskich (w ramach których ponadplanowymi wydatkami były: pensja JKM Marcina Mikołaja za luty w kwocie 2.393 D stanowiąca odprawę oraz przyznana premia dla Marszałka Książęcego za II kwartał 2013 roku w kwocie 8.000 D); nadto nie wydatkowano środków na budynki pałacowe, wydano zaś na poradnik dotyczący tytulatury i etykiety w Królestwie Dreamlandu.
(2) Domena Książęca – 146.929 D, tj. 18,8% wydatków, z czego większą część przeznaczono na stolicę Zjednoczonego Księstwa – Agendart; małą część wydatków tego działu stanowiły wynagrodzenia zarządców – łącznie 23.929 D, więcej wydano na dotacje – 30.000 D, natomiast pozostałą sumę, 93.000 D, przeznaczono na inwestycje w Dreamlandzki Program Kosmiczny, która przyniosła wysoką stopę zwrotu.
(3) Instytucje krajowe – 68.000 D, tj. 8,7% wydatków, z czego ok. 2/3 pochłonęły koszty Regat Żeglarskich Buuren-Trebun-Letrib (za 40.000 D ufundowano 4 nagrody pieniężne dla uczestników), w pozostałej zaś kwocie mieszczą się koszty działalności Biura Pracy (zasiłek dla osoby bezrobotnej na kwotę 2.500 D oraz dotacja na refundację kosztów pracowniczych w przedsiębiorstwie na kwotę 18.000 D) i pensje dyrektora NPK „Agendart”.
(4) Palatynat Furlandzki – 81.655 D, tj. 10,5% wydatków, z czego 63,3% przeznaczono na Urząd Palatynatu Furlandii a 36,7% na alhambryjskie Muzeum Ladosa. Z zaplanowanej kwoty wydatków na miasta furlandzkie wydatkowano tylko 16,7% co jest ściśle związane z obniżoną aktywnością Komesa Furlandii.
(5) Palatynat Luindorski – 11.350 D, tj. 1,5% wydatków, całość stanowiące wynagrodzenia Komesa Luindoru (Mackenzie Gordon-Allen do marca i Jakuba Sobiepana w kwietniu); palatynat niewspomagany przez władze Zjednoczonego Księstwa samoczynnie nie rozwija się.
(6) Inwestycje w przedsiębiorstwa – 361.000 D, tj. 46,2% wydatków, przeznaczonych na 4 z 6 planowanych przedsiębiorstw i inicjatyw gospodarczych: Dom Ubezpieczeń Kredytów i Eksportu (200.000 D), Furlandzki Dom Inwestycyjny (76.000 D), Lasy Książęce (35.000 D) i Koło Łowieckie (50.000 D).

4. Rezerwa budżetowa
Rezerwę budżetową zaplanowano na kwotę 50.000 D. Rozwiązano rezerwę budżetu na kwotę 6.411 D, co stanowiło 12,8% wykonania planu oraz wiązało się z finansowaniem nadplanowych wynagrodzeń na Dworze Książęcym.

5. Wynik budżetu
Deficyt budżetowy zaplanowano na kwotę 868.000 D. Osiągnięto deficyt budżetowy w kwocie 475.864 D, co stanowiło 54,8% wykonania planu. Deficyt budżetowy został w całości sfinansowany z Skarbu Zjednoczonego Księstwa.

6. Różne rozliczenia
Roszczenia Skarbu Zjednoczonego Księstwa wobec Centralnego Banku Dreamlandu wynosiły 27.968 D, co stanowiła kwota środków pieniężnych w drodze, wypłaconych błędnie i samoczynnie przez system bankowy. CBD zwrócił pieniądze w czerwcu 2013 roku. Nadto umorzono pożyczkę udzieloną przez Księstwo Luindoru dla Saudade na budowę Ratusza Miejskiego. Miasto spłaciło 2.500 D.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

ZAŁĄCZNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*