DX – UCHYLENIE DX O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 15 stycznia 2014 roku

o uchyleniu Dekretu Książęcego z dnia 20 czerwca 2013 roku o księgach wieczystych oraz o zmianie niektórych przepisów

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Postępowania o dokonanie wpisów w księgach wieczystych wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu biegną według przepisów dekretu uchylanego.
2. Księgi wieczyste istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu stanowią podstawę wpisów w Centralnym Rejestrze Geodezyjnym, dokonywanych z urzędu przez Prezesa Sądu Książęcego.
3. Po dokonaniu wpisów, o których mowa w ust. poprzedzającym Prezes Sądu Książęcego z urzędu wszczyna postępowania w sprawie zamknięcia wszystkich ksiąg wieczystych, a po ich zakończeniu przeprowadza archiwizację zapisu postępowań i ksiąg wieczystych.
4. Po zakończeniu czynności o których mowa w ust. poprzedzającym Prezes Sądu Książęcego zamyka Sekcję Ksiąg Wieczystych Wydziału Cywilnego Sądu Książęcego.
5. Na przeprowadzenie czynności określonych w niniejszym art. wyznacza się termin 30 dni od wejścia w życie niniejszego dekretu.

Art. 2.
1. Skreśla się przepis art. 11 Dekretu Książęcego z dnia 20 czerwca 2013 roku o księgach wieczystych, zwany w dalszej części „dekretem uchylanym”.
2. Skreśla się przepis art. 4 Dekretu Książęcego z dnia 4 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami o Sądzie Książęcym.
3. Wraz z upływem 30 dni od wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc dekret uchylany.

Art. 3.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*