OX – STATUT WINNICY KSIĄŻĘCEJ

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

STATUT
WINNICY KSIĄŻĘCEJ

Książęce Miasto Buuren, 30 kwietnia 2013 roku

§ 1.
1. Winnica Książęca działa na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zakładach książęcych, zwanego dalej „dekretem”, Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej, zwanej dalej „ustawą” i innych właściwych przepisów.
2. Winnica Książęca jest przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy.
3. Winnica Książęca jest zakładem książęcym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.
4. Winnica Książęca posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Winnicy Książęcej jest Książęce Miasto Buuren.
6. Winnica Książęca prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego Zjednoczonego Księstwa.
7. Właścicielem Winnicy Książęcej jest Dwór Książęcy.
8. Winnica Książęca jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 2.
1. Winnica Książęca może posiadać godło, którego wzór ustala Cześnik Nadworny.
2. Godło stanowi własność Winnicy Książęcej i podlega ochronie prawnej.

§ 3.
1. Winnica Książęca prowadzi działalność gospodarczą w branży:
(1) rolnictwa – prowadząc uprawy winorośli,
(2) przemysłu spożywczego – produkując wino.
2. Marki produkowanych win stanowią własność Winnicy Książęcej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Winnica Książęca może produkować wina marek innych osób za uzyskaniem licencji lub wynagrodzeniem.

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Winnicy Książęcej wynosi 525.000 D.
2. Kapitał zakładowy Winnicy Książęcej dzieli się na 5.250 udziałów o wartości nominalnej 100 D każdy.
3. Udziały posiadają formę imienną i są niezbywalne.
4. Kapitał zakładowy nie może być zmniejszany z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość rynkowa nieruchomości stanowiących pokrycie kapitału utrzymuje się w długim okresie na poziomie niższym od wyceny z dnia objęcia kapitału. Wówczas na obniżenie kapitału zakładowego musi wyrazić zgodę Książę.
5. O podwyższeniu kapitału zakładowego decyduje Książę.

§ 5.
1. Kierownikiem Winnicy Książęcej jest Cześnik powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Cześnik jest urzędnikiem dworskim i przysługuje mu przydomek „Nadworny”.
3. Do zadań Cześnika należy w szczególności:
(1) prowadzenie ogólnego zarządu Winnicą Książęcą,
(2) prowadzenie spraw zleconych Winnicy Książęcej przez Księcia,
(3) reprezentowanie Winnicy Książęcej na zewnątrz,
(4) organizowanie i prowadzenie upraw winorośli i produkcji win,
(5) ustalanie receptur win i zatwierdzanie ich u Księcia,
(6) prowadzenie sprzedaży win.
4. Cześnik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 3.000 D miesięcznie.
5. Cześnik jest obowiązany do złożenia raportu finansowego z działalności Winnicy Książęcej w okresie do 21 lipca i 21 stycznia za ostatnie półrocze.
6. Raport finansowy, o którym mowa w ust. poprzedzającym składa się do Skarbnika Książęcego lub Marszałka Książęcego.

§ 6.
1. Winnica Książęca prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami właściwymi dla Zjednoczonego Księstwa oraz standardami dla przedsiębiorstw.
2. Nadzór i kontrolę nad Winnicą Książęcą reguluje dekret.

§ 7.
1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Książę w trybie właściwym dla jego ogłoszenia.
2. Likwidacji Winnicy Książęcej dokonuje się zgodnie z postanowieniami dekretu.
3. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*