OX – STATUT STAJEN KSIĄŻĘCYCH

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 30 kwietnia 2013 roku

STATUT
STAJEN KSIĄŻĘCYCH

Książęce Miasto Buuren, 30 kwietnia 2013 roku

§ 1.
1. Stajnie Książęce działają na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zakładach książęcych, zwanego dalej „dekretem”, Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej, zwanej dalej „ustawą” i innych właściwych przepisów.
2. Stajnie Książęce są przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy.
3. Stajnie Książęce są zakładem książęcym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.
4. Stajnie Książęce posiadają osobowość prawną.
5. Siedzibą Stajen Książęcych jest Książęce Miasto Buuren.
6. Stajnie Książęce prowadzą działalność gospodarczą na terenie całego Zjednoczonego Księstwa.
7. Właścicielem Stajen Książęcych jest Dwór Książęcy.
8. Stajnie Książęce są utworzone na czas nieoznaczony.

§ 2.
1. Stajnie Książęce mogą posiadać godło, którego wzór ustala Koniuszy Nadworny.
2. Godło stanowi własność Stajen Książęcych i podlega ochronie prawnej.

§ 3.
1. Stajnie Książęce prowadzą działalność gospodarczą w branży:
(1) rolnictwa – prowadząc uprawy traw i roślin na paszę dla koni oraz chów koni,
(2) rozrywki, sportu i rekreacji – prowadząc prezentacje, aukcje i inne imprezy z udziałem koni, w tym zawody sportowe.
2. Wszystkie konie będące wychowankami Stajen Książęcych podlegają ewidencji w systemie Grarori, którego zasady określa Koniuszy Nadworny.

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Stajen Książęcych wynosi 760.000 D.
2. Kapitał zakładowy Stajen Książęcych dzieli się na 7.600 udziałów o wartości nominalnej 100 D każdy.
3. Udziały posiadają formę imienną i są niezbywalne.
4. Kapitał zakładowy nie może być zmniejszany z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość rynkowa nieruchomości stanowiących pokrycie kapitału utrzymuje się w długim okresie na poziomie niższym od wyceny z dnia objęcia kapitału. Wówczas na obniżenie kapitału zakładowego musi wyrazić zgodę Książę.
5. O podwyższeniu kapitału zakładowego decyduje Książę.

§ 5.
1. Kierownikiem Stajen Książęcych jest Koniuszy powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Koniuszy jest urzędnikiem dworskim i przysługuje mu przydomek „Nadworny”.
3. Do zadań Koniuszego należy w szczególności:
(1) prowadzenie ogólnego zarządu Stajniami Książęcymi,
(2) prowadzenie spraw zleconych Stajniom Książęcym przez Księcia,
(3) reprezentowanie Stajen Książęcych na zewnątrz,
(4) utrzymywanie infrastruktury Stajen Książęcych na poziomie zapewniającym najwyższe standardy,
(5) prowadzenie chowu koni,
(6) organizowanie systemu Grarori,
(7) organizowanie kalendarza imprez z udziałem koni oraz zawodów sportowych z ich udziałem,
(8) prowadzenie aukcji i obrotu końmi.
4. Koniuszy ma prawo:
(1) do wynagrodzenia w wysokości 3.000 D miesięcznie,
(2) zatrudniać treserów koni, stajennych-opiekunów i dżokejów z wynagrodzeniem nie wyższym niż 2.000 D, z tym, że dżokejom mogą przysługiwać nagrody za osiągnięcia sportowe.
5. Koniuszy jest obowiązany do złożenia raportu finansowego z działalności Stajen Książęcych w okresie do 21 lipca i 21 stycznia za ostatnie półrocze.
6. Raport finansowy, o którym mowa w ust. poprzedzającym składa się do Skarbnika Książęcego lub Marszałka Książęcego.

§ 6.
1. Stajnie Książęce prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami właściwymi dla Zjednoczonego Księstwa oraz standardami dla przedsiębiorstw.
2. Nadzór i kontrolę nad Stajniami Książęcymi reguluje dekret.

§ 7.
1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Książę w trybie właściwym dla jego ogłoszenia.
2. Likwidacji Stajen Książęcych dokonuje się zgodnie z postanowieniami dekretu.
3. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*