OK – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe obejmujące skonsolidowany bilans Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru
sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku

Podstawa prawna: art. 8 i 9 Dekretu Książęcego z dnia 2 września 2012 roku ws. zasad i organizacji procedury budżetowej Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru oraz art. 7 ust. 3 Dekretu Książęcego z dnia 2 września 2012 roku z późniejszymi zmianami ws. budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru na 2. półrocze 2012 roku.

Wyłączenia konsolidacyjne
Skonsolidowany bilans prezentuje informacje finansowe z uwzględnieniem wyłączeń w:
(1) przedmiocie wszystkich ruchomości o cechach majątku trwałego i obrotowego,
(2) podmiocie miejscowości: Agendart, Rodo, Saudade, Touissaint, a także wszystkich miast, osad zamkniętych i historycznych na terenie obu palatynatów i innych osób prawnych zarejestrowanych w CRIP, należących do Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Zjednoczonym Księstwem”, a niewymienionych dalej.

Majątek Zjednoczonego Księstwa
1. Majątek trwały Zjednoczonego Księstwa wynosi 3.537.725.950 D, w tym:
(1) Grunty inne niż te, na których biegną drogi publiczne, położone poza miejscowościami – 3.449.640.250 D, w tym:
a) Palatynatu Furlandii – 1.419.006.900 D,
b) Palatynatu Luindoru – 2.030.633.350 D,
(2) Grunty położone na terenie miejscowości – 16.070.500 D, w tym:
a) Alhambra – 5.561.500 D,
b) Książęce Miasto Buuren – 4.639.500 D,
c) Segali – 5.869.500 D,
(3) Budynki położone na terenie miejscowości – 22.857.000 D, w tym:
a) Alhambra – 7.298.000 D,
b) Książęce Miasto Buuren – 9.906.000 D,
c) Segali – 5.653.000 D,
(4) Budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej położone na terenie miejscowości – 2.366.000 D, w tym:
a) Alhambra – 1.695.000 D,
b) Książęce Miasto Buuren – 231.000 D,
c) Segali – 440.000 D,
(5) Drogi publiczne poza miejscowościami – 44.699.200 D, w tym:
a) Palatynatu Furlandii – 22.761.600 D,
b) Palatynatu Luindoru – 21.937.600 D,
(6) Środki trwałe w budowie, bez względu na położenie – 205.000 D, w tym:
a) Linie sieci komunikacji na terenie Książęcego Miasta Buuren – 205.000 D,
(7) Inwestycje długoterminowe – 1.888.000 D, w tym:
a) prawa do 58,0% kapitału zakładowego w Furlandzkiej Grupie Energetycznej S.A. – 510.000 D,
b) prawa do 100,0% kapitału zakładowego w Furland Gold Company – 90.000 D,
c) prawa do 100,0% kapitału zakładowego w Furlandzkiej Kompanii Węglowej – 90.000 D,
d) prawa do 60,0% kapitału zakładowego w Liniach Lotniczych BuurenAir – 912.000 D,
e) prawa do 90,6% kapitału zakładowego w Zakładach Zbrojeniowych Bombardier S.A. – 285.500 D,
f) prawa do 100,0% kapitału zakładowego w Stajniach Książęcych – 500 D.
2. Majątek obrotowy Zjednoczonego Księstwa wynosi 2.466.701 D, w tym:
(1) Inwestycje krótkoterminowe – 2.466.701 D, w tym:
a) Środki pieniężne w drodze – 27.968 D,
b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 2.438.733 D.

Źródła finansowania majątku Zjednoczonego Księstwa
Całkowity majątek Zjednoczonego Księstwa wynosi 3.540.192.651 D i jest finansowany z:
(1) Skarbu – 3.540.192.651 D, w tym:
a) Bieżąca wartość Skarbu – 3.541.582.621 D
b) Wynik budżetowy za ostatni zakończony okres budżetowy (wartość ujemna) – (1.389.970 D)
(2) Zobowiązań – 0 D,
(3) Rezerw na zobowiązania przyszłe – 0 D.

Sporządził:
(-) Jan van der Koterwa
Skarbnik Książęcy

Zatwierdził:
(-) Daniło wicehrabia de la Vega
Regent Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*