KRM – SEPTEM ARTE LIBERALES

KAPITULARZ
RADY MENTORÓW

z dnia 27 marca 2014 roku

ws. Programu nauczania septem arte liberales

Rada Mentorów w składzie:
– Jego Książęca Mość Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa,

działając na podstawie § 6 ust. 4 pkt. 1 Statutu Książęcej Szkoły Rycerskiej z dnia 25 marca 2014 roku,

stanowi, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się podstawowy program nauczania o nazwie „septem arte liberales”, zwany dalej „Programem”.
2. Program obejmuje dwa poziomy nauczania:
(1) poziom pierwszy dla kształcenia elementarnego o nazwie „TRIVIUM”;
(2) poziom drugi dla kształcenia średniego o nazwie „QUADRIVIUM”.
3. Rekrutacja do Książęcej Szkoły Rycerskiej jest równocześnie rekrutacją na TRIVIUM. Kandydat może zdeklarować wówczas chęć kontynuacji nauki także na QUADRIVIUM. Może również zdecydować o tym po zakończeniu TRIVIUM.

§ 2.
1. TRIVIUM jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w Książęcej Szkole Rycerskiej.
2. TRIVIUM obejmuje nauczanie trzech przedmiotów na kursach wedle indywidualnego toku nauczania.
3. Przedmiotami nauczanymi na TRIVIUM są:
(1) Etykieta – uczeń zdobywa wiedzę z zakresu tytulatury dreamlandzkiej, ceremoniałów i protokołów dworskich oraz podstawy protokołu dyplomatycznego. Jego wiedza jest wzbogacana ponadto o zasady używania zwrotów grzecznościowych, zasad umiejętnego podpisywania się. Szykując się do stanu szlacheckiego i arystokratycznego uczeń ma szansę poznać również podstawy savoir vivre obowiązujących w tych grupach społecznych;
(2) Retoryka – uczeń nabywa wiedzę z teorii i zasad sztuki oratorskiej, poznając zasady konstruowania mów, wystąpień i różnych innych tekstów, w tym także pism urzędowych. Uczeń poznaje różne techniki retoryki oraz poznaje najlepsze mowy i wystąpienia wygłoszone w historii Królestwa Dreamlandu;
(3) Administracja – kurs umożliwia uczniowi zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej o państwie i prawie. Ponadto kursant zapoznaje się z źródłami prawa obowiązującego na terenie Zjednoczonego Księstwa oraz z jego administracją. Główną część nauczania stanowi zakres wiedzy o administrowaniu, czyli teorii i praktyki urzędniczej. Na koniec kursu przeznaczona jest lekcja na temat cech dobrego urzędnika.

§ 3.
1. QUADRIVIUM jest fakultatywny i przeznaczony dla uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli poziom TRIVIUM i chcą kontynuować naukę w Książęcej Szkole Rycerskiej.
2. QUADRIVIUM obejmuje nauczanie czterech przedmiotów na kursach wedle indywidualnego toku nauczania.
3. Przedmiotami nauczanymi na QUADRIVIUM są:
(1) Geografia – podczas edukacji na kursie uczeń będzie mógł zdobyć podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu mikronacyjnej geografii, a ponadto poznać i charakteryzować obiekty geograficzne Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru. Uczeń pozna także podstawy geografii Mikroświata i listę najważniejszych państw wirtualnych. Nauka zakończona będzie zajęciami praktycznymi z zakresu kartografii, podczas których uczeń nabędzie umiejętności tworzenia narzędzi pracy geografa oraz redagowania własnych map przy pomocy prostych programów;
(2) Sztuki piękne – podczas nauki na kursie uczeń poznaje w szczególności dzieła dreamlandzkiej literatury pięknej zapoznając się przy tym z biografiami twórców. Ponadto przygotowane są również treści dotyczące sztuki i rzemiosła dziennikarskiego oraz poznawanie zbiorów przede wszystkim malarstwa i architektury;
(3) Historia – przebycie kursu umożliwia nabycie wiedzy na temat historii Królestwa Dreamlandu oraz historii ziem furlandzko-luindorskich w podziale na cztery okresy historyczne: dzieje przedinternetowe, okres 1998-2001 w dziejach Księstwa Furlandii i Domeny Królewskiej, okres 2001-2005 w dziejach Księstwa Furlandii i Księstwa Solardii, okres 2005-2011 w dziejach Księstwa Furlandii i Księstwa Luindoru oraz dzieje najnowsze, tj. historię Unii Saudadzkiej;
(4) Grafika – nauka na kursie obejmuje poznanie teorii i zasad heraldyki oraz rzemiosła tworzenia herbów, flag, pieczęci, logo i innych symboli przy pomocy prostych programów graficznych. Uczeń zapoznaje się ponadto z możliwościami tych programów w zakresie tworzenia obrazów, grafik i edytowania obrazów. Osobne zajęcia dotyczą tworzenia plakatów i bannerów reklamowych.

§ 4.
1. Treści dydaktyczne nauczane na przedmiotach obu poziomów udostępniane są uczniom na lekcjach obejmujących temat lekcji, treść oraz ewentualną literaturę pomocniczą.
2. O liczbie lekcji na danym przedmiocie decyduje Mentor przedmiotu.
3. Zasady odbywania lekcji określa Regulamin Uczniowski, a jeżeli takowego brak – Mentor danego przedmiotu.
4. Egzaminowanie regulują przepisy odrębne.

§ 5.
1. Ukończenie TRIVIUM wiąże się z wydaniem świadectwa ukończenia Szkoły na poziomie elementarnym.
2. Ukończenie QUADRIVIUM wiąże się z wydaniem świadectwa ukończenia Szkoły na poziomie średnim.

§ 6.
1. Kapitularz wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
2. Nauczanie według programu określonego w kapitularzu będzie możliwe po uzyskaniu statusu szkoły przez Książęcą Szkołę Rycerską.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*