DX – KSIĄŻĘCA SZKOŁA RYCERSKA (J.T.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 25 marca 2014 roku
[t.j. z dnia 16 października 2015 roku]

o Książęcej Szkole Rycerskiej.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Ustanawia się Książęcą Szkołę Rycerską jako instytucję oświaty.
2. Książęcej Szkole Rycerskiej nadaje się Statut, stanowiący załącznik do niniejszego dekretu.

Art. 2.
Dekret wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Załącznik

STATUT
KSIĄŻĘCEJ SZKOŁY RYCERSKIEJ
z dnia 25. marca 2014 roku
nadany Dekretem Książęcym z dnia 25. marca 2014 roku

Książęce Miasto Buuren

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Książęca Szkoła Rycerska, zwana dalej „Szkołą”, jest instytucją oświaty.
2. Oficjalnym skrótem nazwy używanym przez Szkołę jest „KSR”.
3. Siedzibą Szkoły jest Książęce Miasto Buuren, co nie wyklucza prowadzenia działalności w innych miejscowościach Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Zjednoczonym Księstwem”.
4. Szkoła działa na podstawie Ustawy Federalnej z dnia 26 listopada 2013 roku o edukacji, zwanej dalej „Ustawą”.
5. Szkoła jest częścią dreamlandzkiego systemu edukacji.

§ 2.
Symbolami Szkoły są godło, sztandar i pieczęcie. Ich wzory ustala Pisarz Nadworny za zgodą Księcia lub Książę osobiście.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 3.
1. Szkoła kształci i wychowuje w celu wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, w oparciu o jego zainteresowania i zgodnie z programem nauczania.
2. Szkoła w szczególności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz przydatnych w życiu, rozwoju kariery i kontynuacji edukacji na szczeblu wyższym w mikronacjach.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

§ 4.
1. Organem zarządzającym Szkoły jest Pisarz Nadworny powoływany i odwoływany przez Księcia, a jeżeli nie jest on powołany – wówczas Książę.
2. Organem programowym Szkoły jest Rada Mentorów.

§ 5.
1. Pisarz Nadworny kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Pisarza Nadwornego należy w szczególności:
(1) kierowanie działalnością edukacyjną Szkoły;
(2) sprawowanie opieki nad uczniami;
(3) organizowanie administracyjnej obsługi Szkoły;
(4) prowadzenie serwisu internetowego Szkoły;
(5) dysponowanie środkami finansowymi Szkoły;
(6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad Mentorami;
(7) zatrudnianie i zwalnianie Mentorów.
3. Pisarz Nadworny podejmuje decyzje w formie postanowień.

§ 6.
1. Rada Mentorów składa się z Mentorów, Pisarza Nadwornego i Księcia.
2. Mentorem zostaje osoba zatrudniona w Szkole do przygotowywania i realizowania kursów i poszczególnych lekcji.
3. Zadaniem Mentora jest czuwanie nad jakością kształcenia w przedmiocie kursu, którym się opiekuje oraz prowadzenie egzaminowania uczniów.
4. Rada Mentorów w szczególności:
(1) ustala program nauczania;
(2) ustala zasady egzaminowania uczniów;
(3) zatwierdza przyznanie świadectwa ukończenia Szkoły poszczególnym uczniom.
5. Rada Mentorów podejmuje decyzje w drodze konsultacji, a w razie prośby dowolnego członka wówczas w drodze głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Księcia.
6. Rada Mentorów decyzje wydaje w formie kapitularzy.

§ 7.
1. Zasady wynagradzania Pisarza Nadwornego i Mentorów reguluje prawo krajowe Zjednoczonego Księstwa.
2. Nadzór nad Szkołą prowadzi Książę.

ROZDZIAŁ IV. FINANSE

§ 8.
1. Szkoła jest własnością Zjednoczonego Księstwa.
2. Zjednoczone Księstwo finansuje działalność Szkoły ujmując środki finansowe na ten cel w swoim budżecie.
3. Środki finansowe na działalność Szkoły mogą pochodzić również z innych źródeł dochodów krajowych i zagranicznych, niż dotacja z Zjednoczonego Księstwa.
4. Majątek Szkoły tworzą aktywa przekazane przez Zjednoczone Księstwo oraz pochodzące z działalności finansowej Szkoły.
5. Działalność finansowa Szkoły jest jawna.

ROZDZIAŁ V. NAUKA

§ 9.
1. Czas trwania nauki w Szkole odbywa się wedle indywidualnego toku nauczania, dostosowanego do możliwości ucznia.
2. Nauka prowadzona jest według programu nauczania zatwierdzonego przez ministra federalnego właściwego do spraw nauki oraz zgodnie z zasadami egzaminowania uczniów ustalonymi przez Radę Mentorów.
3. Nauka w Szkole kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia Szkoły po zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów, z których należy uzyskać każdorazowo minimum 70% maksymalnej możliwej liczby punktów.
4. Na świadectwie ukończenia Szkoły podawane są oceny z każdego kursu według następującego przelicznika:
(1) od 70% do 75% – ocena dostateczna;
(2) od 75,01% do 90% – ocena dobra;
(3) od 90,01% do 100% – ocena bardzo dobra.
5. Rada Mentorów zatwierdza przyznanie świadectwa ukończenia Szkoły. Absolwent otrzymuje dyplom i stypendium za wyniki w nauce stanowiące równowartość w dreamach średniej ocen w procentach uzyskanych z wszystkich egzaminów od wartości 10.000 D. Stypendium płatne jest z środków Szkoły.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.
1. Zmiany Statutu i rozwiązania Szkoły może dokonać Książę zgodnie z przepisami Ustawy.
2. Statut wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*