O KL – ADMINISTRACJA LUINDORU

ORTYL
KOMESA LUINDORU
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

ws. administracji Palatynatu Luindoru.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na mocy art. 7 ust. 2 pkt. 2 Statutu Palatynatu Luindoru z dnia 16 sierpnia 2013 roku,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Komes Palatynatu Luindoru wykonuje swoje zadania przy pomocy Kancelarii Komesa Luindoru, zwana dalej „Kancelarią”.
2. Kancelaria posiada osobowość prawną oraz podlega obowiązkowi rejestrowemu w CRIP.

Art. 2.
1. Na czele Kancelarii stoi Komes osobiście.
2. Komes może powierzyć kierowanie Kancelarią Kanclerzowi Palatynatu Luindoru.
3. Kanclerz Palatynatu Luindoru odpowiada w szczególności za:
(1) sprawne funkcjonowanie Kancelarii;
(2) prowadzenie spraw administracyjnych Palatynatu;
(3) wspomaganie Komesa w realizacji jego zadań.

Art. 3.
1. Komes może powoływać urzędników Kancelarii na wniosek Kanclerza lub z własnej inicjatywy.
2. Burmistrzowie miast i Zarządcy osad lub wsi powoływani przez Komesa stają się z chwilą powołania urzędnikami Kancelarii.
3. Ust. poprzedzający stosuje się odpowiednio do odwołania urzędnika.
4. Urzędnicy Kancelarii wykonują zadania właściwe dla swoich stanowisk oraz zadania zlecone przez Komesa i Kanclerza.

Art. 4.
Niniejszy ortyl wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Luindoru