O KL – SYMBOLE PALATYNATU LUINDORU

ORTYL
KOMESA LUINDORU
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

o symbolach Palatynatu Luindoru.

Ja, Daniel markiz von Witt, pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 8 Statutu Palatynatu Luindoru z dnia 16 sierpnia 2013 roku,

zarządzam, co następuje:

Art. 1.
1. Ortyl określa godła, flagę oraz pieczęcie urzędowe Palatynatu Luindoru, a ponadto sposób ich używania.
2. Ilekroć w ortylu mowa jest o barwie:
(1) czerwonej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
a) RGB 202, 32, 39;
b) CMYK 0, 84, 81, 21;
c) Notacja HTML-owa #CA2027
(2) białej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
a) RGB 255, 255, 255;
b) CMYK 0, 0, 0, 0;
c) Notacja HTML-owa #FFFFFF;
(3) niebieskiej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
a) RGB 0, 43, 111;
b) CMYK 100, 61, 0, 56;
c) Notacja HTML-owa #002B6F.
3. Barwy czerwona, biała i niebieska są barwami Palatynatu.

Art. 2.
1. Flaga Palatynatu Luindoru ma kształt prostokąta, przy czym stosunek jej boków wynosi 10 do 6, dłuższy bok stanowi podstawę flagi.
2. Flaga Palatynatu Luindoru składa się z poziomo ułożonych pasów czerwonego u góry i niebieskiego u dołu, przedzielonych białym pasem o grubości dwukrotnie większej od pasów pozostałych.
3. Na pasie środkowym widnieje tarcza herbowa podzielona na pół. W górnej części tarczy na białym polu widnieje godło Królestwa Dreamlandu. Na dolnej części tarczy na niebieskim polu widnieje godło małe Palatynatu Luindoru.

Art. 3.
1. Flaga Palatynatu Luindoru stanowi własność Palatynatu Luindoru i podlega ochronie prawnej.
2. Uprawnienie do korzystania z flagi Palatynatu Luindoru może wynikać z dekretu książęcego, ortylu lub rezolucji Sejmiku Feudałów.
3. Obowiązek korzystania z flagi dotyczy Sejmiku Feudałów oraz organów administracji Palatynatu Luindoru, które mają obowiązek ją umieszczać na swoich witrynach internetowych.
4. Jeśli na terenie Palatynatu Luindoru flaga jest prezentowana wraz z jedną inną flaga to inna flaga jest umieszczana po jej lewej stronie.
5. Jeśli na terenie Palatynatu Luindoru flaga jest prezentowana wraz flagą Zjednoczonego Księstwa to jest umieszczana po prawicy flagi Zjednoczonego Księstwa. Jeśli wraz z flagą Zjednoczonego Księstwa na terenie Palatynatu Luindoru widnieje również flaga Palatynatu Furlandii, znajduje się ona na równi z pozostałymi flagami po lewicy flagi Zjednoczonego Księstwa.
6. Jeśli na terenie Palatynatu Luindoru flaga jest prezentowana wraz z 4 lub więcej flagami, wszystkie one prezentowane są na równi.

Art. 4.
1. Małym godłem Palatynatu Luindoru jest tarcza herbowa w kolorze niebieskim z białym gryfem, z złotymi pazurami i dziobem oraz zwróconym w prawo.
2. Dużym godłem Palatynatu Luindoru jest godło małe określone w ust. poprzedzającym, które podtrzymują dwa złote lwy stojące na postumencie zwrócone w jego stronę. Godło małe wpisane w płaszcz książęcy zwieńczony mitrą książęcą.
3. Do obowiązku korzystania z godeł Palatynatu Luindoru stosuje się odpowiednio art. 3 ust. 3.

Art. 5.
1. Pieczęć Palatynatu Luindoru stanowi okrąg z koroną na szczycie, napisem w otoku zawierający po prawej stronie słowo “LUINDORUS”, natomiast po lewej“PRINCIPATUS” oraz szarfę u dołu okręgu o treści “CURIA DUCIS”. Po środku pieczęci znajduje wizerunek gryfa.
2. Przywilej używania pieczęci opisanej w ust. poprzedzającym przysługuje Komesowi Palatynatu Luindoru, wskazanym przez niego urzędnikom administracji Palatynatu oraz Sejmikowi Feudałów, jeżeli w jego imieniu działa Komes.
3. Używanie pieczęci przez inne osoby w celach urzędowych jest zabronione.

Art. 6.
1. Symbole Palatynatu Luindoru otacza się czcią i szacunkiem. Strażnikiem honoru symboli jest Komes.
2. Profanacja symboli Palatynatu Luindoru podlega karaniu.

Art. 7.
1. Uchyla się dotychczas obowiązujące przepisy regulujące symbole i pieczęcie Palatynatu Luindoru.
2. Ortyl wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

 

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Luindoru