R BS 1/2014 WS. UTWORZENIA MP – HOTEL „VICTORIA”

ROZPORZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA SAUDADE

nr 1/2014
z dnia 23 lutego 2014 roku

ws. utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa – Hotel „Victoria” i ustalenia zasad powoływania jego organów

na podstawie art. 5 pkt 5) Statutu Miasta Saudade z dnia 13 lipca 2013 roku i § 4 Uchwały Rady Stołecznego Miasta Saudade z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz tymczasowych zasad gospodarki nieruchomościami zarządza się, co następuje:

§ 1
Tworzy się Miejskie Przedsiębiorstwo – Hotel „Victoria”, zwane dalej „Hotelem «Victoria»”.

§ 2
Nadaje się Hotelowi „Victoria” statut, który stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 3
1. Do czasu powołania dyrektora Hotelu „Victoria”, w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące, obowiązki dyrektora pełni Burmistrz Miasta Saudade lub osoba przez niego wskazana.
2. Pełniący obowiązki dyrektora informuje o wszystkich swoich działaniach Radę Miasta Saudade.

§ 4
1. Burmistrz Miasta Saudade powołuje na dyrektora kandydata, który został wyłoniony w drodze konkursu.
2. Konkurs jest przeprowadzany przez komisję, która składa się z Burmistrza Miasta Saudade i przynajmniej dwóch mieszkańców Miasta Saudade.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. poprzedzających, określa Burmistrz Miasta Saudade w drodze zarządzenia.

§ 5
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu.

(-) dr net. Krzysztof markiz Jazłowiecki, OCO
Burmistrz Miasta Saudade

[Załącznik]
STATUT 
Miejskiego Przedsiębiorstwa – Hotel „Victoria”

§ 1
Ilekroć w niniejszym Statucie mowa o:
1) Hotelu, rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo – Hotel „Victoria”;
2) Burmistrzu, rozumie się przez to Burmistrza Miasta Saudade;

§ 2
Miejskie Przedsiębiorstwo – Hotel „Victoria” z siedzibą w Saudade działa na podstawie niniejszego Statutu oraz odpowiednich przepisów miejskich.

§ 3
Nadzór nad Hotelem sprawuje Burmistrz.

§ 4
Przedmiotem działalności Hotelu jest:
1) odpłatne świadczenie usług noclegowych;
2) wynajmowanie pokoi;
3) odpłatne świadczenie innych usług związanych z wymienionymi w punktach poprzedzających.

§ 5
1. Organem zarządzającym Hotelu jest dyrektor.
2. Do zadań dyrektora należy:
(1) kierowanie działalnością Hotelu;
(2) prowadzenie listy gości Hotelu;
(3) dysponowanie środkami finansowymi;
(4) przedstawianie sprawozdań finansowych z działalności Hotelu Radzie Miasta Saudade.

§ 6
1. Kadencja dyrektora trwa 4 miesiące.
2. Rada Miasta Saudade może odwołać dyrektora przed upływem jego kadencji, jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 5.

§ 7
Środki zgromadzone przez Hotel są dochodami własnymi Miasta Saudade.

§ 8
Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Saudade.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*