DX – FINANSE PUBLICZNE KSIĘSTWA [J.T.]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 12 kwietnia 2013 roku
[t.j. z dnia 15 lutego 2017 roku]

o finansach publicznych Księstwa.

Ja, Daniło hrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Dekret określa podmioty, zasady i sposób funkcjonowania finansów publicznych Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Księstwem”.

Art. 2.
1. Zadaniem Skarbnika Książęcego jest prowadzenie wszelkich zadań związanych z wykonywaniem niniejszego dekretu, chyba że dalej zastrzeżono inaczej.
2. W razie niepowołania Skarbnika Książęcego jego prerogatywy wykonuje Marszałek Książęcy.

Art. 3.
1. Skarb Księstwa jest właścicielem całego majątku Księstwa, o ile nie został on przekazany innym podmiotom.
2. Skarb Księstwa posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw, zwanego dalej „Rejestrem”.
3. Skarb Księstwa jest oddzielony od Skarbca Książęcego i osobistego majątku Księcia.
4. Zarząd nad Skarbem Księstwa prowadzi Skarbnik Książęcy, a w razie jego niepowołania Marszałek Książęcy.
5. Nadzór i kontrolę, a w szczególnych przypadkach lub gdy osoby, o których mowa w ust. poprzednim nie są powołane, także zarząd nad Skarbem Księstwa prowadzi Książę.

Art. 4.
1. Gospodarka finansami publicznymi Księstwa obejmuje raportowanie budżetowe, rozliczenia finansowe i działalność inwestycyjną.
2. Gospodarka finansami publicznymi jest jawna.
3. Gospodarka finansami publicznymi jest prowadzona w podziale na podmioty finansów publicznych.
4. Podmiotem finansów publicznych może być osoba prawna posiadająca siedzibę na terenie Księstwa.
5. Wykaz podmiotów finansów publicznych upublicznia się na stronie Kancelarii Książęcej zgodnie z hierarchią ich finansowania.

Art. 5.
1. Budżetem Księstwa, zwanym dalej „budżetem”, jest wyodrębniony z budżetu Królestwa i korespondujący z nim przez wartość przyznanej dotacji federalnej, niezależny i zdecentralizowany zasób publicznych środków finansowych, gromadzonych bezzwrotnie i z uwzględnieniem zasad przyznanej dotacji federalnej i wykorzystywany do realizowania zadań Księstwa.
2. Budżet obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, sposób jego przeznaczenia lub sfinansowania.
3. Budżet obejmuje okres kwartału roku kalendarzowego, zwanego dalej „okresem budżetowym”.
4. (Skreślony)

Art. 6.
1. Raportowanie budżetowe obejmuje sporządzenie, ogłoszenie i kontrolę raportu z budżetu.
2. (Skreślony)
3. Raport budżetowy:
(1) sporządza się w ciągu 7 dni od zakończenia okresu budżetowego,
(2) ogłasza Skarbnik Książęcy w formie obwieszczenia w ciągu 14 dni od zakończenia okresu budżetowego.
4. Kontrolę budżetową mogą prowadzić w każdym czasie Król i organy władzy federalnej do tego upoważnione prawem federalnym oraz Książę.

Art. 7.
1. Dochodami budżetu są środki publiczne pozostawione do dyspozycji Księstwa. Mogą nimi być grupy:
(1) dochodów własnych, w tym daniny publiczne, wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług podmiotów finansów publicznych, wpływy z majątku Skarbu Księstwa, wpływy z sprzedaży tego majątku, spadki, darowizny, zapisy, dochody z lenn, odszkodowania, wpływy z inwestycji oraz pozostałe dochody,
(2) dotacji ogólnych, w tym dochody określone ustawami federalnymi, w szczególności ustawą budżetową,
(3) dotacji celowych, w tym dochody przyznane od organów władzy federalnej innych niż Skarb Królestwa na realizację określonych zadań.
2. Wydatkami budżetu są środki publiczne przeznaczone na finansowanie potrzeb podmiotów finansów publicznych i ich zadań. Mogą nimi być grupy:
(1) wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzenia, zakupy środków obrotowych, koszty usług i produktów oraz wydatki promocyjne,
(2) wydatków inwestycyjnych, w tym w szczególności wydatki związane z nabyciem, adaptacją i odnową gruntów i nieruchomości oraz nabyciem innych praw majątkowych celem osiągania różnych korzyści,
(3) wydatków finansowych, w tym w szczególności odsetki.
3. Wydatki budżetu mogą mieć charakter wydatków bezpośrednich oraz dotacji przyznanych innym podmiotom finansów publicznych bądź osobom prawnym nieprowadzącym działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem postanowień art. 8.
3a. Wynagrodzenia Księcia i wszystkich urzędników Księstwa pokrywane są bezpośrednio z Skarbu Księstwa. Wynagrodzenia są wydatkami bezpośrednimi budżetu.
3b. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rozliczenie z aktywności w okresie pełnienia funkcji publicznej, składane Skarbnikowi Książęcemu. W rozliczeniu podaje się okres pracy, liczbę postów przesłanych w tym okresie na wyodrębnionej dla Księstwa części forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu, z wyłączeniem działów wskazanych w postanowieniu Księcia, stawkę za jeden post i kwotę należnego wynagrodzenia.
3c. Skarbnik Książęcy akceptuje rozliczenie i wypłaca wynagrodzenie w ciągu 7 dni od jego przedłożenia.
3d. Stawkę za jeden post określa w drodze postanowienia Książę.
4. Przychodami budżetu są środki finansowe czasowo pozostawione do dyspozycji Zjednoczonego Księstwa i podlegające zwrotowi. Mogą nimi być:
(1) otrzymane kredyty i pożyczki,
(2) otrzymane spłaty udzielonych przez Skarb Księstwa pożyczek,
(3) wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych.
5. Rozchodami budżetu są środki finansowe wypłacane innym podmiotom po określonym czasie ich dysponowania lub na określony czas dysponowania przez te podmioty. Mogą nimi być:
(1) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
(2) udzielone pożyczki,
(3) wykupy dłużnych papierów wartościowych.
6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi wynik budżetu, który może być nadwyżką budżetową lub deficytem budżetowym.
7. Nadwyżki budżetowe podmiotów finansów publicznych Księstwa zasilają Skarb Księstwa.
8. Deficyty budżetowe podmiotów finansów publicznych Księstwa pokrywa się z dochodów lub przychodów tych podmiotów, z tym, że deficyt budżetu nie może być finansowany z kredytów i pożyczek. O pokryciu deficytu budżetu decyduje Książę.
9. (Skreślony)

Art. 8.
1. Przedsiębiorstwo wpisane do Rejestru, posiadające siedzibę na terenie Księstwa, którego właścicielem jest Dwór Książęcy stanowi zakład książęcy i może być finansowane z budżetu w drodze dotacji.
2. Wykaz zakładów książęcych znajduje się w każdym budżecie.

Art. 9.
(Skreślony)

Art. 10.
1. Rozliczeń finansowych na rachunkach bankowych podmiotów finansów publicznych Księstwa mogą dokonywać osoby upoważnione.
2. (Skreślony)

Art. 11.
1. Księstwo prowadząc działalność inwestycyjną wskazuje w planie inwestycyjnym wszystkie inwestycje, jakie mają być zrealizowane w okresie budżetowym.
2. Plan inwestycyjny ogłasza Książę w drodze obwieszczenia.

Art. 12.
1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc Dekret Książęcy z dnia 2 września 2012 roku w sprawie zasad i organizacji procedury budżetowej Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru.
2. Dekret niniejszy wchodzi w życie 31 maja 2013 roku.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*