DX – UWŁASZCZENIE POWSZECHNE [J.T.]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 12 listopada 2013 roku
[t.j. z dnia 16 października 2015 roku]

o uwłaszczeniu powszechnym.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność, dobro, dostatek i zasadę sprawiedliwości społecznej wobec mieszkańców Zjednoczonego Księstwa,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Mocą dekretu niniejszego każdemu obywatelowi Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego danej „Księstwem”, przyznaje się niezbywalne prawo do nieodpłatnego otrzymania praw własności dowolnie wybranej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne, a położonej w granicach Księstwa, i niezależnie od stanu posiadania obywatela w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu.
2. W każdym czasie po wejściu w życie prawa niniejszego każdy uprawniony może wystąpić do właściwych władz lub włodarzy o przyznanie jednej nieruchomości, o której mowa w ust. poprzedzającym.

Art. 2.
1. Lennicy mają prawo do wynagrodzenia z tytułu przekazania nieruchomości na mocy niniejszego dekretu, będącej ich własnością oraz leżącej na terenie lenna.
2. Wynagrodzenie odpowiada wartości nieruchomości zdeklarowanej przez lennika w planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości będącej jego własnością oraz tożsamej z tą wskazaną w dokumencie stwierdzającym przekazanie nieruchomości uprawnionemu, a w przypadku nieruchomości położonych poza miejscowościami, wedle stawki ustalonej przez Skarbiec Książęcy.
3. Wynagrodzenie jest płatne z Skarbu Księstwa.

Art. 3.
1. (Skreślony)
2. Dekret wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*