ZX – STRUKTURA GWARDII KSIĄŻĘCEJ

ZARZĄDZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Gwardii Książęcej

Ja, Daniel von Witt Książę Furlandii i Luindoru, działając na podstawie art. 4 ust. 6 Ustawy Rady Księstwa z dnia 27 września 2017 roku o Saudadzkich Siłach Zbrojnych,

zarządza się, co następuje:

Art. 1.
1. Gwardia Książęca funkcjonować będzie na szczeblu regimentu.
2. W skład Regimentu Gwardii Książęcej wchodzić będą:
(1) 1. Batalion Gwardii Książęcej „Buuren”;
(2) 2. Batalion Gwardii Książęcej „Saudade”;
(3) Batalion Reprezentacyjny Gwardii Książęcej;
(4) Batalion Straży Książęcej;
(5) Dowództwo Regimentu Gwardii Książęcej;
(6) Sztab Regimentu Gwardii Książęcej;
(7) Chorągiew Aprowizacji;
(8) Chorągiew Inżynieryjna;
(9) Kwatermistrzostwo Gwardii Książęcej.
3. Każdy batalion, o którym mowa w pkt. 1 i 2 ust. poprzedzającego, składa się z 2 chorągwi zmechanizowanych, szwadronu pancernego i baterii artylerii.
4. Batalion Reprezentacyjny Gwardii Książęcej składa się z chorągwi dowodzenia i łączności, chorągwi reprezentacyjnej i reprezentacyjnego szwadronu kawalerii.
5. Batalion Straży Książęcej składa się z czterech chorągwi straży książęcej, po jednej na Buuren, Agendart, Saudade i Toussaint.
6. Stany etatowe poszczególnych formacji określają odrębne przepisy.

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru