URX – WYNAGRODZENIA URZĘDNIKÓW

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 2 listopada 2017 roku

o zmianie Dekretu Książęcego o finansach publicznych

Art. 1.
1. Art. 7 ust. 3a, 3b i 3d Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Księstwa uzyskują brzmienie:
„3a. Wynagrodzenia Księcia i wszystkich urzędników Księstwa pokrywane są bezpośrednio z Skarbu Księstwa. Wynagrodzenia są wydatkami bezpośrednimi budżetu. Wynagrodzenie składa się z części stałej i części zmiennej.
3b. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest rozliczenie z aktywności w okresie pełnienia funkcji publicznej, sporządzane każdego miesiąca dla każdego urzędnika przez Skarbnika Książęcego. W rozliczeniu podaje się okres pracy, wysokość części stałej wynagrodzenia, liczbę postów przesłanych w tym okresie na wyodrębnionej dla Księstwa części forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu, z wyłączeniem działów wskazanych w postanowieniu Księcia, stawkę za jeden post i kwotę należnego wynagrodzenia.
(…)
3d. Wysokość części stałej wynagrodzenia i stawkę za jeden post określa w drodze postanowienia Książę.”
2. Skreśla się ust. 3c w art. 7 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Księstwa.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru