URX – SAUDADZKIE SIŁY ZBROJNE

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 27 września 2017 roku

o Saudadzkich Siłach Zbrojnych

Art. 1. [Postanowienia ogólne]
1. Saudadzkie Siły Zbrojne służą obronie Księstwa Furlandii i Luindoru.
2. Saudadzkie Siły Zbrojne są częścią systemu obrony Królestwa Dreamlandu i wykonują zadania w zakresie obronności Królestwa Dreamlandu przewidziane prawem federalnym.
3. Ilekroć w dalszej części ustawy mowa o Siłach Zbrojnych rozumie się przez to Saudadzkie Siły Zbrojne.

Art. 2. [Zwierzchnik Saudadzkich Sił Zbrojnych]
1. Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych jest Książę.
2. Książę w szczególności:
(1) przekazuje Generalne Dowództwo nad Siłami Zbrojnymi;
(2) nadaje stopnie wojskowe dowódcom komponentów Sił Zbrojnych na wniosek Generalnego Dowódcy;
(3) sprawuje nadzór nad Siłami Zbrojnymi, mogąc uchylać decyzje Generalnego Dowódcy.

Art. 3. [Dowódca Generalny Sił Zbrojnych]
1. Na czele Sił Zbrojnych stoi Generalny Dowódca.
2. Generalnym Dowódcą jest:
(1) dowódca Armii Srebrnego Gryfa – w pierwszej połowie roku kalendarzowego;
(2) dowódca Armii Czarnego Orła – w drugiej połowie roku kalendarzowego.
3. Przekazanie Generalnego Dowództwa dokonuje Książę w formie postanowienia.
4. Generalny Dowódca:
(1) zarządza Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju i dowodzi nimi w czasie wojny;
(2) koordynuje działania komponentów Sił Zbrojnych i dba o ich gotowość bojową;
(3) współdziała z siłami zbrojnymi Królestwa Dreamlandu i reprezentuje Siły Zbrojne w Księstwie i poza jego granicami;
(4) realizuje zadania obronne uzgodnione z Księciem;
(5) prowadzi rekrutację do Sił Zbrojnych, dba o uposażenie żołnierzy;
(6) zarządza infrastrukturą wojskową oraz środkami bojowymi adekwatnymi do potrzeb komponentów Sił Zbrojnych;
(7) wykonuje rozkazy Księcia;
(8) ustala stopnie wojskowe.

Art. 4. [Struktura Saudadzkich Sił Zbrojnych]
1. Siły Zbrojne składają się z:
(1) Armii Czarnego Orła;
(2) Armii Srebrnego Gryfa;
(3) Gwardii Książęcej;
(4) Wojsk powiatowych;
(5) Wojsk wasalnych.
2. Sformowania Armii Czarnego Orła, Armii Srebrnego Gryfa i Gwardii Książęcej dokonuje Książę w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Sformowania wojsk powiatowych dokonuje Książę z wniosku zarządcy powiatu.
4. Sformowania wojsk wasalnych dokonuje wasal na podstawie odrębnych przepisów.
5. Organizację Armii Czarnego Orła, Armii Srebrnego Gryfa i wojsk wasalnych określają ich dowódcy w formie zarządzeń.
6. Organizację Gwardii Książęcej określa Książę w formie zarządzenia.
7. Organizację wojsk powiatowych określa Książę na wniosek zarządcy powiatu.

Art. 5. [Dowódcy i Sztab Generalny]
1. Dowódcami Armii Czarnego Orła i Armii Srebrnego Gryfa są komesowie właściwych hanz lub osoby przez nich powołane.
2. Dowódcą Gwardii Książęcej jest Marszałek Książęcy.
3. Dowódcami wojsk powiatowych są zarządcy powiatów.
4. Dowódcami wojsk wasalnych są wasale.
5. Dowódcy komponentów Sił Zbrojnych tworzą Sztab Generalny będący organem doradczym Dowódcy Generalnego.
6. Dowódcy komponentów Sił Zbrojnych wykonują rozkazy Dowódcy Generalnego.

Art. 6. [Wojska prywatne]
1. Dopuszcza się istnienie wojsk prywatnych.
2. Wojska prywatne działają pod nadzorem Generalnego Dowódcy Sił Zbrojnych.
3. Wojska prywatne mogą zostać zmobilizowane. Wówczas przechodzą pod dowództwo wskazanego przez Księcia dowódcy.
4. Jeżeli działalność wojsk prywatnych zagraża integralności terytorialnej Księstwa Furlandii i Luindoru lub Królestwa Dreamlandu Generalny Dowódca Sił Zbrojnych wnosi do Księcia o ich rozwiązanie.
5. Wojska prywatne tworzy Książę na wniosek:
(1) obywatela Królestwa Dreamlandu, który zamieszkuje Księstwo Furlandii i Luindoru lub prowadzi w nim interesy;
(2) instytucji paramilitarnej zarejestrowanej na terytorium Księstwa Furlandii i Luindoru.
6. Wielkość wojsk prywatnych ograniczona jest komputem. Wielkość komputu określa uchwała Rady Księstwa.

Art. 7. [Powszechny obowiązek obrony]
1. Każdy obywatel Królestwa Dreamlandu zamieszkujący Księstwo Furlandii i Luindoru, zwany dalej „obywatelem”, zobowiązany jest do wypełniania obowiązku obrony Księstwa Furlandii i Luindoru.
2. Dowódca Generalny przeprowadza kwalifikację wojskową wobec każdego obywatela.
3. Kwalifikacja wojskowa polega na określeniu zdolności do odbywania służby wojskowej przez obywatela. Generalny Dowódca prowadzi kwalifikację wojskową w formie wywiadu z obywatelem.
4. Obywatel może otrzymać następującą kwalifikację wojskową:
(1) niezdolny do służby wojskowej – kwalifikację otrzymuje się wtedy, gdy z obywatelem nie można nawiązać żadnego kontaktu lub jego aktywność jest na tyle niska, że nie pozwala na skuteczne realizowanie zadań obronnych lub nie wyraża on żadnego zainteresowania uczestnictwem w Siłach Zbrojnych;
(2) zdolny do służby w rezerwie – kwalifikację otrzymuje się wtedy, gdy obywatel nie wyraża zainteresowania uczestnictwa w Siłach Zbrojnych, jednak gotowy jest bronić Księstwa Furlandii i Luindoru oraz Królestwa Dreamlandu w sytuacjach zagrożenia wojną;
(3) zdolny do służby czynnej – kwalifikację otrzymuje się wtedy, gdy obywatel wyraża zainteresowanie uczestnictwem w Siłach Zbrojnych i może pełnić stanowiska wojskowe.

Art. 8. [Służba czynna]
1. Żołnierze służby czynnej otrzymują przydział do komponentów Sił Zbrojnych zgodnie z decyzją Generalnego Dowódcy.
2. Żołnierze służby czynnej zajmują stanowiska wojskowe wyznaczone przez swych dowódców.
3. Żołnierze służby czynnej zobowiązani są do wykonywania rozkazów bezpośrednich przełożonych, a gdy ci są na urlopach – ich przełożonych.
4. Żołnierzom służby czynnej przysługuje uposażenie wojskowe, którego wysokość określa Generalny Dowódca.

Art. 9. [Mobilizacja]
1. Mobilizację ogłasza Książę.
2. Mobilizację przeprowadza Generalny Dowódca przydzielając żołnierzy rezerwy do służby czynnej w komponentach Sił Zbrojnych.
3. Mobilizację można przeprowadzać w sytuacji zagrożenia wojną na czas do miesiąca czasu i czas wojny, jeżeli do niej dojdzie oraz w ramach ćwiczeń na czas 14 dni.

Art. 10 [Przepis końcowy]
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Oskar ben Grozny-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*