URX – OGRANICZENIE ROLI KSIĘCIA W RADZIE KSIĘSTWA

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 06 sierpnia 2017 roku

o powołaniu Wiceprzewodniczącego Rady i ograniczeniu zadań Księcia

Art. 1.
W Dekrecie Książęcym z dnia 5 stycznia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami o Radzie Księstwa (BPSX nr 1440) dokonuje się następujących zmian:
(1) W art. 2 ust. 2 słowo „Księcia” zostaje zastąpione zwrotem „Przewodniczącego Rady Księstwa”;
(2) W art. 2 ust. 4 słowo „Książę” zostaje zastąpione zwrotem „Przewodniczący Rady Księstwa”;
(3) W art. 3 ust. 2 słowo „Księcia” zostaje zastąpione zwrotem „Przewodniczącego Rady Księstwa”;
(4) W art. 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Na wniosek dowolnego z członków Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sprawują swój mandat do czasu zrzeczenia się swoich funkcji, odwołania przez Radę lub utraty członkostwa w Radzie. W razie braku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Radą kieruje Książę.”;
(5) W art. 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: „4. Książę może przejmować kierowanie Radą na czas nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, gdy od momentu wymagającego działanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na forum Rady upływa 3 dni. Książę może przejąć kierowanie Radą również wtedy, gdy przewodniczący i wiceprzewodniczący ogłoszą na forum Rady o swojej czasowej nieobecności. O powrocie do obowiązków przewodniczący i wiceprzewodniczący muszą poinformować w tym samym wątku, w którym ogłosili swoją czasową nieobecność.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Oskar ben Grozny-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*