URX – ŚWIĘTA, ORDERY I ODZNACZENIA

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 27 lutego 2017 roku

o świętach, orderach i odznaczeniach

Rozdział I. Postanowienia wstępne

Art. 1.
1. Ustawa określa dni będące świętami krajowymi oraz ustanawia ordery i odznaczenia krajowe.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o:
(1) Księstwie rozumie się przez to Księstwo Furlandii i Luindoru,
(2) Księciu rozumie się przez to Księcia Furlandii i Luindoru,
(3) Kapitule Orderów rozumie się przez to Kapitułę Orderów Księstwa.

Rozdział II. Święta

Art. 2.
Ustala się następujące święta krajowe:
(1) 8 stycznia Święto Konstytucji – ustanowione na cześć rocznicy oktrojowania pierwszej Konstytucji Księstwa,
(2) 4 lutego Święto Demokracji – ustanowione na cześć przeprowadzenia pierwszego referendum lokalnego w Księstwie,
(3) 10 lutego Święto Dumy Narodowej – ustanowione na cześć obywateli Księstwa zasłużonych dla Królestwa Dreamlandu, w szczególności monarchów i arystokratów piastujących najwyższe stanowiska państwowe,
(4) 2 maja Święto Godła i Flagi Księstwa – ustanowione na cześć symboli Księstwa,
(5) 21 czerwca Święto Luindoru – ustanowione na cześć rocznicy powstania Luindoru,
(6) 15 października Święto Furlandii – ustanowione na cześć rocznicy powstania Furlandii,
(7) 4 grudnia Święto Zjednoczenia – ustanowione na cześć rocznicy usankcjonowania zjednoczenia Furlandii i Luindoru,
(8) 25 grudnia Święto Narodzenia – ustanowione dla cześć nowych obywateli dających nadzieję na rozwój Księstwa,
(9) 26 grudnia Święto Ikon – ustanowione na cześć autorytetów Księstwa i Królestwa Dreamlandu.

Rozdział III. Ordery i odznaczenia

Art. 3.
1. Ordery i odznaczenia są wyróżnieniem za zasługi cywilne i wojskowe, oddane Księstwu lub jego mieszkańcom.
2. Nazwy, skróty oraz insygnia orderów i odznaczeń podlegają ochronie prawnej.

Art. 4.
1. Książę nadaje ordery i odznaczenia osobom zasłużonym.
2. Ustanie nie wyklucza nadania orderu lub odznaczenia.
3. Książę może odebrać order jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego urąga honorowi orderu.
4. Książę może odebrać odznaczenie, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego nie licuje z powagą odznaczenia.

Art. 5.
1. Kawaler lub dama orderu mają prawo do używania skrótu orderu lub skrótu orderu dla danej klasy bezpośrednio po nazwisku, a także za zgodą Sekretarza Heroldii Królestwa mogą wnioskować o modyfikację posiadanego herbu.
2. Ordery, o których mowa w art. 6 ust. 2-7 dzielą się na klasy:
(1) Krzyż Komandorski jako klasę I;
(2) Krzyż Oficerski jako klasę II;
(3) Krzyż Kawalerski jako klasę III.
3. Do skrótu nazwy orderu w pierwszej klasie nie dodaje się numeru, zaś w pozostałych klasach odpowiednio numer „II” lub „III”.

Art. 6.
1. Order Szachownicy, skrótowo „OS”, jest najwyższym orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych Księstwu lub jego mieszkańcom, w tym stosownie do zwyczajów międzynarodowych. Order Szachownicy może być nadany, gdy uhonorowany ma być kawaler lub dama dowolnego spośród orderów najwyższej klasy, o których mowa w ust. 2-4 niniejszego artykułu.
2. Order Orła, skrótowo „OO”, jest orderem Furlandii nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Furlandii, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jej mieszkańców.
3. Order Gryfa, skrótowo „OG”, jest orderem Luindoru, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Luindoru, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jego mieszkańców.
4. Order Narodowy Zasługi, skrótowo „ONZ”, jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług oddanych Księstwu lub jego mieszkańcom.
5. Order Mitry Książęcej, skrótowo „OMX”, jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług dla monarchii Księstwa, krzewienia monarchizmu oraz za lojalną służbę Koronie Dreamlandzkiej.
6. Order Księcia Joustina, skrótowo „OXJ”, jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług dla rozwoju porządku konstytucyjnego i prawnego Księstwa.
7. Order Dobroczynności, skrótowo „OD”, jest orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu zasług na polu niesienia pomocy innym w potrzebie.

Art. 7.
1. Ustanawia się:
(1) Medal Ladosa jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na polu kultury lub nauki,
(2) Medal Aruzów jako odznaczenie dla nagradzania za działalność związaną z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych Księstwa,
(3) Medal Księcia Rogacza jako odznaczenie ustanowione dla nagradzania za działalność na polu sportu,
(4) Medal Manufaktury jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na polu gospodarki, finansów lub przedsiębiorczości,
(5) Medal Latimosa Walecznego jako odznaczenie wojskowe dla nagradzania za zasługi w misjach wojskowych realizowanych poza granicami Księstwa,
(6) Medal Teldona jako odznaczenie wojskowe dla nagradzania za zasługi na rzecz obronności Księstwa,
(7) Medal Rocznicowy Patrona Unii Saudadzkiej jest odznaczeniem ustanowionym za nagradzanie za zasługi i dokonania dla Księstwa, nadawanym w Święto Zjednoczenia.
2. Każde odznaczenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, może być nadane trzykrotnie.
3. Książę, w formie postanowienia, może w dniu święta krajowego ustanowić medal pamiątkowy, który może być później nadawany przez okres nie dłuższy niż rok. Za odznaczenie takie uważa się Medal Pamiątkowy 18. Rocznicy Ustanowienia Furlandii nadawany przez Księcia jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na rzecz Furlandii po 18. latach jej istnienia.
4. Z wnioskiem o nadanie:
(1) Każdego medalu może wystąpić Marszałek Książęcy,
(2) Medalu Księcia Rogacza mogą wystąpić również przedstawiciele organizacji sportowych działających na terytorium Księstwa,
(3) Medalu Latimosa Walecznego lub Medalu Teldona może wystąpić również Kapitan Regimentu Książęcego.

Rozdział IV. Kapituła Orderów Księstwa

Art. 8.
1. Kapituła Orderów składa się z Wielkiego Mistrza Kapituły i Dziekanów Orderów.
2. Wielkim Mistrzem Kapituły jest Książę.
3. Abdykacja nie skutkuje utratą Orderu.
4. Dziekanem Orderu Szachownicy jest ostatni książę senior, a w razie jego ustania wówczas Książę.
5. Dziekanów Orderów z wyłączeniem Orderu Szachownicy wybierają ze swojego grona kawalerowie i damy Orderów w drodze uzgodnień.
6. Skład Kapituły Orderów upubliczniany jest na stronie internetowej Kancelarii Książęcej.
7. Kapituła Orderów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Wielkiego Mistrza Kapituły.

Art. 9.
1. Kapituła Orderów zyskuje osobowość prawną z chwilą przyjęcia swojego statutu.
2. Organem Kapituły Orderów jest Wielki Mistrz Kapituły.
3. Obsługę administracyjną Kapituły Orderów zapewnia Kancelaria Książęca.
4. Działalność Kapituły Orderów finansuje się z środków Skarbu Księstwa.
5. Kapituła Orderów:
(1) czuwa nad honorem orderów,
(2) wspiera działania na rzecz Księstwa i jego mieszkańców,
(3) może interweniować w razie naruszenia powagi odznaczeń,
(4) ustala zasady postępowania w ramach i na zewnątrz Kapituły Orderów, które wiążą kawalerów i damy Orderów,
(5) może wystąpić z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
(6) może występować do Księcia o podjęcie zmiany niniejszego dekretu w sprawach dotyczących Orderów.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Art. 10.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Dekret Książęcy z dnia 26 maja 2013 roku (z późniejszymi zmianami) o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych.
2. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz markiz Butodziej-Witt
Przewodniczący Rady Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*