URX – ZMIANA DX O DWORZE KSIĄŻĘCYM

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dnia 4 grudnia 2016 roku

o zmianie Dekretu Książęcego o Dworze Książęcym

Art. 1.
W Dekrecie Książęcym z dnia 22 stycznia 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami o Dworze Książęcym wprowadza się następujące zmiany:
(1) w art. 3 skreśla się ust. 3;
(2) w art. 6 ust. 1 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu: „(4) Regiment Książęcy.”;
(3) art. 6 ust. 2 uzyskuje następujące brzmienie: „2. Na czele wydziałów dworskich stoi Marszałek Książęcy, chyba, że na jego wniosek lub z własnej inicjatywy Książę powoła ich kierowników.”;
(4) art. 6 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „3. Na czele:
(1) Departamentu Domowego może stać Szambelan Książęcy;
(2) Kancelarii Książęcej może stać Kanclerz Książęcy;
(3) Skarbca Książęcego może stać Skarbnik Książęcy;
(4) Regimentu Książęcego może stać Kapitan Regimentu.”;
(5) w art. 7 dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu: „3a. Regiment Książęcy stanowią oddziały wojskowe prowincji zorganizowane przez Księcia oraz Straż Książęca. Odpowiadają one w szczególności za zapewnianie bezpieczeństwa Księciu, Dworowi Książęcemu, prowincji oraz jej mieszkańcom.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz Butodziej-Witt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*