URX – INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

USTAWA RADY KSIĘSTWA
z dn. 22 października 2016 r.

ws. infrastruktury kolejowej i drogowej

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Art. 1
Ustawa określa typy i rodzaje dróg i linii kolejowych na terenie Unii Saudadzkiej, wyznacza normy techniczne jakie muszą zostać spełnione przy budowie danej drogi/linii kolejowej.

Art. 2
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
(1) linii kolejowej – jest to nawierzchnia kolejowa wraz z podtorzem i budowlami inżynieryjnymi oraz gruntem, na którym jest usytuowana, mająca początek i koniec wraz z przyległym pasem gruntu, na którą składają się odcinki linii, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego wraz z zajętymi pod nie gruntami;
(2) prędkości konstrukcyjnej – jest to największa prędkość, z jaką może poruszać się pojazd po danym typie drogi/linii kolejowej, gwarantująca bezpieczeństwo jazdy;
(3) linii rozgraniczającej – jest to granica terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
(4) terenie zabudowanym – jest to obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska lub przemysłowa;
(5) poboczu – jest to część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
(6) skrajni drogi – jest to wolna, niezabudowana przestrzeń nad jezdnią oraz jeżeli występują, nad pasami awaryjnymi, poboczami, która przeznaczona jest do prowadzenia ruchu pojazdów, ich zatrzymywania się lub postoju.

Rozdział II – Infrastruktura kolejowa

Art. 2
1. W Księstwie Furlandii i Luindoru obowiązują następujące typy linii kolejowych:
(1) Linia kolejowa A (książęca) – linia jednotorowa niezelektryfikowana, o znaczeniu prowincjonalnym, gdzie obowiązuje ruch kolejowy o małym nasileniu. Prędkość konstrukcyjna linii nie może być mniejsza niż 80 km/h. Docelowo ma za zadanie spełniać funkcje dojazdowe do mniejszych miejscowości, zakładów;
(2) Linia kolejowa B (królewska) – linia dwutorowa zelektryfikowana bądź nie (w przypadku linii dojazdowej do jednostki wojskowej, linia ta nie musi być zelektryfikowana), o znaczeniu krajowym, gdzie obowiązuje ruch kolejowy o umiarkowanym nasileniu. Prędkość konstrukcyjna linii nie może być mniejsza niż 160 km/h. Docelowo ma za zadanie spełniać funkcje dojazdowe do ośrodków miejskich, aglomeracji i jednostek wojskowych, gdzie nie są obserwowane wyraźne spadki przepustowości linii przez pociągi wolniejsze i towarowe;
(3) Linia kolejowa C (magistralna) – linia trzytorowa zelektryfikowana, o znaczeniu krajowym, gdzie obowiązuje ruch kolejowy o dużym lub bardzo dużym nasileniu. Prędkość konstrukcyjna linii nie może być mniejsza niż 200 km/h. Docelowo ma za zadanie spełniać funkcje dojazdowe do ośrodków miejskich i aglomeracji, gdzie są obserwowane wyraźne spadki przepustowości linii przez pociągi wolniejsze i towarowe.
2. Rozstaw szyn na wszystkich liniach musi wynosić 1435 mm (linie normalnotorowe).
3. Ze względu na ukształtowanie terenu wyróżnia się typy linii:
(1) nizinne – o pochyleniach podłużnych linii od 5 do 10‰ i promieniach łuków w granicach od 500 do 2000 m;
(2) podgórskie – o pochyleniach podłużnych linii od 10 do 15‰ i promieniach łuków w granicach od 300 do 1500 m;
(3) górskie – o pochyleniach podłużnych linii do 30‰ i z promieniami łuków w granicach od 300 do 800 m.
4.W zależności od potrzeb dopuszczalne jest położenie danej linii w stosunku do powierzchni terenu:
(1) naziemne;
(2) nadziemne;
(3) podziemne.

Rozdział III – Infrastruktura drogowa

Art. 3
1. W Księstwie Furlandii i Luindoru obowiązują następujące typy dróg:
(1) Droga „Typ K” (książęca) – droga jednojezdniowa, dwupasmowa, gdzie najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 20 m. w terenie zabudowanym i poza nim, szerokość pasa ruchu wynosi min. 3 m. w terenie zabudowanym i poza nim, odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 500 m. w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 800 m. Wysokość skrajni drogi to min. 4,6 metra. Prędkość konstrukcyjna wynosi min. 60 km/h;
(2) Droga „Typ GK” (główna-królewska) – droga jednojezdniowa, dwupasmowa, gdzie najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 25 m. w terenie zabudowanym i poza nim, szerokość pasa ruchu wynosi min. 3,5 m. w terenie zabudowanym i poza nim, odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 700 m. w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 1000 m., szerokość pobocza utwardzonego musi wynosić min. 2,5 m. Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni musi wynosić 4 m. Wysokość skrajni drogi to min. 4,7 metra. Prędkość konstrukcyjna takiej drogi wynosi min. 100 km/h;
(3) Droga „Typ GKSR” (główna-królewska szybkiego ruchu) – droga jedno lub dwujezdniowa, dwu lub czteropasmowa, gdzie najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 30 m. w terenie zabudowanym i poza nim, szerokość pasa ruchu wynosi min. 3,5 m. w terenie zabudowanym i poza nim, odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 700 m. w terenie zabudowanym, a poza terenem zabudowanym odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 1000 m., szerokość pobocza utwardzonego musi wynosić min. 3 m. Minimalna odległość chodnika od krawędzi jezdni musi wynosić 4 m. Wysokość skrajni drogi to min. 4,7 metra. Długość luku to min. 300 m., a maksymalne pochylenie podłużne nie może przekraczać 4%. Minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę na takiej drodze to 500 m. Możliwa jest budowa drogi w systemie 2+1, gdzie co min. 500 metrów powtarzają się odcinki drogi o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku oddzielone od pasa do jazdy w przeciwnym kierunku barierą lub słupkami. Prędkość konstrukcyjna takiej drogi wynosi min. 120 km/h;
(4) Droga „Typ GKA” (główna-królewska autostrada) – droga dwujezdniowa, cztero lub sześciopasmowa, gdzie najmniejsza szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 30 m., szerokość pasa ruchu wynosi min. 4 m. , odległości między skrzyżowaniami wynoszą min. 3000 m., szerokość pobocza musi wynosić min. 3 m. Maksymalna długość odcinka prostego (m) o wypukłych zmianach nachylenia drogi nieograniczających widoczności nie powinna przekraczać 2000 m. Wysokość skrajni drogi to min. 4,7 metra. Długość luku to min. 300 m., a maksymalne pochylenie podłużne nie może przekraczać 4%. Minimalna długość odcinka prostego pomiędzy łukami w tę samą stronę na takiej drodze to 300 m. Prędkość konstrukcyjna takiej drogi wynosi min. 140 km/h.
2. Wszystkie typy dróg muszą spełniać wymagania na możliwy przejazd pojazdu ważącego 80 ton.

Rozdział IV – Przepisy końcowe

Art. 4
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Auksencjusz Butodziej-Witt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*