AK – KONSTYTUCJA KSIĘSTWA FURLANDII I LUINDORU

AKT KONSTYTUCYJNY
z dnia 4 lutego 2017 roku

Konstytucja Księstwa Furlandii i Luindoru

Ja, Daniel arcyksiążę von Witt, Książę Unii Saudadzkiej z Woli Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu, Pan w Książęcym Mieście Buuren, Alhambrze, Agendarcie, Erenburgu, Rodo, Segali, Saudade, Voulatar, Koppenberg, Avalon i Eskalibur,

mając na uwadze dobro Unii i pomyślność jej mieszkańców, uznając ich wolę wyrażoną w referendum

Konstytucję Księstwa Furlandii i Luindoru uroczyście oktrojuje:

Rozdział I.
Naczelne zasady ustroju

Art. 1.
1. Księstwo Furlandii i Luindoru, zwane dalej „Księstwem”, jest autonomicznym, demokratycznym i samorządnym baliwatem Królestwa Dreamlandu.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.

Art. 2.
1. Stolicą Księstwa jest Agendart.
2. Godło i flagę Księstwa określa ustawa lub dekret książęcy.

Art. 3.
1. Na czele Księstwa stoi Książę, na którym spoczywa odpowiedzialność za losy Księstwa.
2. Księstwo jest jednolite, jednakże Król może postanowić o utworzeniu wyodrębnionych spod jego jurysdykcji lenn królewskich.
3. Książę może ustanowić podział administracyjny Księstwa wyłącznie za zgodą Rady Księstwa.

Rozdział II.
Prawo krajowe

Art. 4.
1. Źródłami prawa krajowego w Księstwie są:
(1) Konstytucja,
(2) dekrety książęce i ustawy.
2. Prawo krajowe winno być rozumiane tak, by zachować jego zgodność z prawem federalnym Królestwa Dreamlandu.
3. Na obszarze poszczególnych jednostek administracyjnych i lenn, w razie ich istnienia, może obowiązywać prawo miejscowe ustalone przez ich właściwe organy, które nie może być sprzeczne z prawem krajowym Księstwa ani z prawem federalnym Królestwa Dreamlandu.

Art. 5.
1. Ustawy wydaje Rada Księstwa.
2. Dekrety książęce wydaje Książę.
3. Postanowienia wydaje Książę lub inny upoważniony organ, w sprawach indywidualnych.
4. Zasady tworzenia prawa miejscowego określa ustawa lub dekret książęcy.

Art. 6.
Wszystkie akty normatywne wymagają dla swojego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział III.
Książę

Art. 7.
1. Książę jest głową Księstwa.
2. Księciem może być obywatel Królestwa Dreamlandu posiadający obywatelstwo przez co najmniej 2 miesiące, który zamieszkuje Księstwo.
3. Książę wstępuje na tron książęcy w wyniku elekcji, dziedziczenia lub mianowania.
4. Elekcji książęcej dokonuje Rada Księstwa, jeżeli Książę nie uzyskał wotum zaufania od Rady Księstwa, a Księstwo nie posiadało Następcy Tronu na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem procedury udzielenia Księciu wotum zaufania. Wybór Księcia-elekta w tym trybie należy rozpocząć w dniu udzielenia Księciu wotum nieufności.
5. Elekcji książęcej dokonuje Rada Księstwa również w sytuacji, gdy Książę zapowiedział swoją abdykację, a Księstwo nie posiada Następcy Tronu w dniu zapowiedzenia abdykacji. Wybór Księcia-elekta należy rozpocząć w dniu zapowiedzenia abdykacji.
6. Książę ma prawo wyznaczyć Następcę Tronu spośród członków swojej rodziny zamieszkujących Księstwo, noszących jego nazwisko, zwanych dynastią panującą. Tytuł Następcy Tronu traci się po przeniesieniu się do innego baliwatu lub Domeny Królewskiej albo po utracie obywatelstwa Królestwa Dreamlandu. Następcę Tronu można wyznaczyć w każdym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem procedury udzielania Księciu wotum zaufania aż do jej zakończenia.
7. Przekazanie mitry książęcej Następcy Tronu następuje w dniu ogłoszenia postanowienia książęcego o przekazaniu mitry książęcej. Przekazanie mitry książęcej Księciu-elektowi następuje w dniu ogłoszenia wyboru Księcia-elekta. Szczegółowy tryb przekazania mitry książęcej określa dekret książęcy.
8. Wstąpienie Księcia na tron książęcy nie może nastąpić, jeżeli nie złoży on homagium w ciągu 7 dni od przyjęcia mitry książęcej. Niezłożenie homagium w tym terminie oznacza nieważność przyjęcia mitry książęcej, a Księcia mianuje Król.
9. Książę sprawuje swoją godność począwszy od dnia, w którym złoży przed Królem Dreamlandu homagium, według następującej roty: „Ja, (imię i nazwisko Księcia), Książę Furlandii i Luindoru z woli (Rady Księstwa/Jego Książęcej Wysokości <imię i nazwisko księcia seniora>), składam w imieniu swoim i Prowincji hołd Królowi Dreamlandu (imię Króla) i ślubuję wierność Koronie, oferując swoją pomoc i radę.” lub od dnia mianowania przez Króla.

Art. 8.
1. Następca Tronu ma prawo posługiwać się tytułem Delfina Saudade.
2. Następca Tronu ma prawo zarządzać Delfinatem Saudade, stanowiącym lenno, które tworzy Książę dla Następcy Tronu.
3. Inni członkowie dynastii książęcej mogą posługiwać się tytułami ustanowionymi w ustawie lub dekrecie książęcym.

Art. 9.
1. Jeżeli Książę nie może czasowo wykonywać swoich obowiązków wyznacza Regenta z grona obywateli Księstwa.
2. Przekazanie obowiązków, o którym mowa w ust. poprzedzającym nie może trwać dłużej niż 1 miesiąc.
3. Rada Księstwa ustanawia Regenta po stwierdzeniu nieaktywności Księcia na forum dyskusyjnym przez co najmniej 1 miesiąc lub stwierdzeniu utraty obywatelstwa przez Księcia. Stwierdzenia w obu przypadkach dokonuje Przewodniczący Rady Księstwa, a jeśli takiego brak najstarszy stażem członek Rady Księstwa.
4. Z chwilą ustanowienia Regenta przez Radę Księstwa ta przystępuje do elekcji książęcej.

Art. 10.
1. Książę kieruje polityką Księstwa.
2. Książę w szczególności:
(1) reprezentuje Księstwo w Królestwie Dreamlandu i poza jego granicami;
(2) zobowiązany jest do troski o dobro Księstwa i jego obywateli;
(3) mianuje Marszałka Książęcego oraz urzędników;
(4) nadaje akta lokacyjne miejscowości;
(5) nadaje tytuły, ordery i odznaczenia;
(6) określa ustrój Rady Księstwa.

Rozdział IV.
Rada Księstwa

Art. 11.
1. Rada Księstwa składa się z obywateli Księstwa, którzy wyrażą wolę udziału w Radzie Księstwa.
2. Rada Księstwa uchwala ustawy.
3. Ustrój Rady Księstwa, zasady nabywania i utraty członkostwa w Radzie Księstwa oraz prawa i obowiązki członków Rady Księstwa określa dekret książęcy.

Art. 12.
1. Rada Księstwa ma prawo raz na każde półrocze roku kalendarzowego dokonać oceny pracy Księcia i udzielić mu wotum zaufania zwykłą większością głosów. W głosowaniu nad udzieleniem Księciu wotum zaufania nie może brać udział Książę.
2. Procedurę udzielenia Księciu wotum zaufania może wszcząć każdy członek Rady Księstwa oraz Książę. Szczegółowy tryb jej przeprowadzenia określa dekret książęcy.
3. Jeżeli Książę nie uzyskuje wotum zaufania uważa się, że uzyskał wotum nieufności będące podstawą do złożenia go z urzędu.

Rozdział V.
Zmiana Konstytucji

Art. 13.
1. Zmiana Konstytucji następuje w drodze referendum, którego zasady i tryb przeprowadzania określają przepisy prawa federalnego.
2. Zmiana Konstytucji może nastąpić również mocą aktu konstytucyjnego wydanego przez Księcia, który musi zostać zatwierdzony przez Króla Dreamlandu.

Rozdział VI.
Przepisy końcowe

Art. 14.
1. Uchyla się Konstytucję Księstwa z dnia 8 stycznia 2012 roku.
2. Konstytucja Księstwa wchodzi w życie w 7 dniu od ogłoszenia.

(-) Daniel ax. von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*