AK – ZMIANA KONSTYTUCJI UNII SAUDADZKIEJ

AKT KONSTYTUCYJNY
z dnia 15 października 2015 roku

o zmianie Konstytucji Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Unii Saudadzkiej z Woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, Pan w Książęcym Mieście Buuren, Alhambrze, Agendarcie, Erenburgu, Rodo, Segali, Saudade, Voulatar, Koppenberg, Avalon i Eskalibur,

mając na uwadze dobro Unii i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

uzyskawszy zgodę Jego Królewskiej Mości dokonuję następujących zmian Konstytucji Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z dnia 8 stycznia 2012 roku:

Artykuł 1.
W Akcie Konstytucyjnym z dnia 8 stycznia 2012 roku Konstytucja Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru (BPSX nr 366):
1. W całym tekście Aktu zwrot „Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru” zmienia się na właściwą formę zwrotu „Księstwo Furlandii i Luindoru”.
2. Art. 1 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „1. Księstwo Furandii i Luindoru, zwane dalej „Księstwem” jest demokratycznym i samorządnym krajem federacji Królestwa Dreamlandu.”.
3. Art. 2 ust. 1 uzyskuje następujące brzmienie: „1. Na czele Księstwa stoi Książę powoływany i odwoływany przez Króla.”.
4. W art. 2 ust. 2 skreśla się słowo „państwowa”.
5. Art. 4 uzyskuje następujące brzmienie:
„Artykuł 4.
1. Księstwo jest jednolite, jednakże Król może postanowić o utworzeniu wyodrębnionych spod jurysdykcji Księcia lenn królewskich.
2. Książę może tworzyć jednostki podziału administracyjnego wyłącznie za zgodą Króla.”.
6. W art. 5 ust. 1 pkt. 1 skreśla się słowo „Księstwa”.
7. Art. 5 ust. 3 uzyskuje następujące brzmienie: „3. Na obszarze poszczególnych jednostek administracyjnych i lenn, w razie ich istnienia, może obowiązywać prawo miejscowe ustalone przez ich właściwe organy, które nie może być sprzeczne z prawem krajowym ani z prawem federalnym.”.
8. W art. 8 ust. 1 skreśla się zwrot „, suwerenności”.
9. W art. 9 ust. 1 zwrot „Namiestnika Koronnego Unii Saudadzkiej” zamienia się na słowo „Księcia”.
10. W art. 11 lit. (b) słowo „prowincji” zamienia się na zwrot „krajów federacji”.
11. Art. 11 lit. (c) uzyskuje następujące brzmienie: „(c) mianuje urzędników;”.
12. Skreśla się: ust. 3 w art. 1, lit. (d) i (f) w art. 11, art. 12, ust. 2 w art. 13.

Artykuł 2.
Akt niniejszy uzyskuje moc z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*