OX – STATUT KOPALNI KSIĄŻĘCYCH

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 16 maja 2013 roku

STATUT
KOPALNI KSIĄŻĘCYCH

Książęce Miasto Buuren, 16 maja 2013 roku

§ 1.
1. Kopalnie Książęce działają na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zakładach książęcych, zwanego dalej „dekretem”, Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej, zwanej dalej „ustawą” i innych właściwych przepisów.
2. Kopalnie Książęce są przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy.
3. Kopalnie Książęce są zakładem książęcym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.
4. Kopalnie Książęce posiadają osobowość prawną.
5. Siedzibą Kopalni Książęcych jest Agendart.
6. Kopalnie Książęce prowadzą działalność gospodarczą na terenie całego Zjednoczonego Księstwa.
7. Właścicielem Kopalni Książęcych jest Dwór Książęcy.
8. Kopalnie Książęce są utworzona na czas nieoznaczony.

§ 2.
1. Kopalnie Książęce mogą posiadać godło, którego wzór ustala Dyrektor.
2. Godło stanowi własność Kopalni Książęcych i podlega ochronie prawnej.

§ 3.
1. Kopalnie Książęce prowadzą działalność gospodarczą w branżach:
(1) przemysłu wydobywczego – prowadząc wydobycie surowców metalicznych i surowców skalnych, w szczególności na potrzeby przemysłu i budownictwa,
(2) hutnictwa – prowadząc huty metali.
2. Poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż surowców naturalnych Kopalnie Książęce prowadzą wyłącznie na terenie Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru.
3. Wydobycie i produkcja metali i budulca pochodzącego z działalności Kopalni Książęcych odbywa się na zasadach i z wykorzystaniem systemów produkcji określonych przez Dyrektora.

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Kopalni Książęcych wynosi 163.000 D.
2. Kapitał zakładowy Kopalni Książęcych dzieli się na 1.630 udziałów o wartości nominalnej 100 D każdy.
3. Udziały posiadają formę imienną i są niezbywalne.
4. Kapitał zakładowy nie może być zmniejszany z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość rynkowa nieruchomości stanowiących pokrycie kapitału utrzymuje się w długim okresie na poziomie niższym od wyceny z dnia objęcia kapitału. Wówczas na obniżenie kapitału zakładowego musi wyrazić zgodę Książę.
5. O podwyższeniu kapitału zakładowego decyduje Książę.

§ 5.
1. Kierownikiem Kopalni Książęcych jest Dyrektor powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
(1) prowadzenie ogólnego zarządu Kopalni Książęcych,
(2) prowadzenie spraw zleconych Kopalniom Książęcym przez Księcia,
(3) reprezentowanie Kopalni Książęcych na zewnątrz,
(4) organizowanie i prowadzenie badań i prac geologicznych oraz wydobycia surowców naturalnych ze złóż,
(5) sterowanie produkcją metali i materiałów budowlanych,
(6) prowadzenie sprzedaży wytworzonych produktów.
3. Dyrektor ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 3.000 D miesięcznie.
4. Dyrektor jest obowiązany do złożenia raportu finansowego z działalności Kopalni Książęcych w okresie do 21 lipca i 21 stycznia za ostatnie półrocze.
5. Raport finansowy, o którym mowa w ust. poprzedzającym składa się do Skarbnika Książęcego lub Marszałka Książęcego.

§ 6.
1. Kopalnie Książęce prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami właściwymi dla Zjednoczonego Księstwa oraz standardami dla przedsiębiorstw.
2. Nadzór i kontrolę nad Kopalniami Książęcymi reguluje dekret.

§ 7.
1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Książę w trybie właściwym dla jego ogłoszenia.
2. Likwidacji Kopalni Książęcych dokonuje się zgodnie z postanowieniami dekretu.
3. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*