U KOZK – ZMIANA STATUTU ORDERÓW

UCHWAŁA
KAPITUŁY ORDERÓW ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA
z dnia 25 lutego 2016 roku

o zmianie Statutu Orderów Zjednoczonego Księstwa

My, członkowie Kapituły Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, uchwalamy co następuje:

Art. 1.
Do Statutu Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru wprowadza się następujące zmiany:
(1) wszędzie, gdzie występuje zwrot „Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru”, lub jego skrót, w odpowiedniej formie, zamienia się je na zwrot „Księstwo Furlandii i Luindoru”, lub jego skrót, w odpowiedniej formie;
(2) wszędzie, gdzie występuje zwrot „Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru”, lub jego skrót, w odpowiedniej formie, zamienia się je na zwrot „Książę Furlandii i Luindoru”, lub jego skrót, w odpowiedniej formie;
(3) w paragrafie 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Krzyż orderowy nosi się na końcu wstęgi, ułożonej w kokardę, barwy żółto-niebiesko-czerwonej o szerokości 100 mm.”.

Art. 2.
1. Zmiany w Statucie Orderów Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru nanosi zgodnie z uchwałą Wielki Mistrz Kapituły.
2. Uchwała wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

(-) Daniel diuk von Witt
Wielki Mistrz Kapituły

————————

STATUT ORDERÓW KSIĘSTWA FURLANDII I LUINDORU
[tekst jednolity]

Saudade

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Kapituła Orderów Księstwa Furlandii i Luindoru, zwana dalej „Kapitułą”, działa na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 26 maja 2013 roku o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych.
2. Kapituła posiada osobowość prawną, a jej siedziba mieści się w Książęcym Mieście Buuren.
3. Statut niniejszy jest właściwy dla Orderu Szachownicy, Orderu Orła i Orderu Gryfa.

Rozdział II. Kapituła Orderów

§ 2
1. W skład Kapituły wchodzi Wielki Mistrz Kapituły oraz Dziekani Orderów.
2. Członkiem Kapituły nie może być cudzoziemiec.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Wielki Mistrz Kapituły.
4. Przewodniczy na posiedzeniu Kapituły Wielki Mistrz.
5. Posiedzenia Kapituły prowadzi się na forum dyskusyjnym Królestwa, z wyłączeniem jednak wszelkich spraw związanych z wnoszeniem o nadanie i pozbawienie Orderu oraz głosowań w przedmiocie tych spraw.

§ 3
1. Do prawomocności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność Wielkiego Mistrza i jednego Dziekana Orderu.
2. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. Głosowania nad uchwałami zarządza przewodniczący podając 7-dniowy termin na oddawanie głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowania przy wyborach i wydaniu opinii co do odznaczenia Orderami lub ich pozbawienia prowadzi się korespondencyjnie.

§ 4
1. Kapitułę reprezentuje na zewnątrz Wielki Mistrz Kapituły jako jej organ.
2. Czynności administracyjne Kapituły prowadzi Kancelaria Książęca.
3. Korespondencję urzędową Kapituły prowadzi i podpisuje Marszałek Książęcy.

§ 5
1. Wniosek o odznaczenie Orderem jego Dziekan przesyła na ręce Przewodniczącego, który przedstawia go pozostałym członkom Kapituły.
2. Kapituła może rozpocząć głosowanie nad uchwałą o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku po upływie 7 dni od przesłania go wszystkim jej członkom, chyba że choćby jeden jej członek zażąda zebrania uzupełniających wiadomości, wówczas po upływie 14 dni.
3. Opinia Kapituły nie wiąże Księcia.

§ 6
1. Wraz z wydaniem postanowienia książęcego o odznaczeniu Orderem Kapituła wydaje odznaczonemu dyplom.
2. Kapituła może ustanowić zatwierdzony przez Wielkiego Mistrza Kapituły odrębny ceremoniał uroczystego wręczania Orderów.

Rozdział III. Order Szachownicy

§ 7
1. Święto Orderu Szachownicy przypada w dniu Święta Zjednoczenia 4 grudnia.
2. Order Szachownicy może być nadawany także w czasie Święta Konstytucji (8 stycznia), Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Księstwa (2 maja).
3. Order Szachownicy może zostać nadany jednokrotnie.
4. Odznakami Orderu Szachownicy są krzyż orderowy i łańcuch orderowy.

§ 8
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, złoty z białymi brzegami; w środku krzyża na okrągłym białym polu Godło małe Księstwa według wzoru określonego dekretem książęcym, bez mitry, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów, w mitrze.
2. Krzyż orderowy nosi się na końcu wstęgi, ułożonej w kokardę, barwy żółto-niebiesko-czerwonej o szerokości 100 mm.
3. Wstęgę z krzyżem orderowym przepasuje się z lewego ramienia do prawego boku.
4. Duchowni noszą wstęgę na szyi w ten sposób, by krzyż orderowy był zawieszony na środku piersi poniżej symbolu religijnego.
5. Na stroju frakowym lub todze w obecności Jego Królewskiej Mości, głów państw i Namiestników Koronnych wstęgę nosi się na kamizelce lub pelerynie, w razie ich nieobecności pod kamizelką lub peleryną.
6. Przy wstędze Orderu Szachownicy nie mogą być noszone wstęgi innych orderów krajowych, można natomiast nosić gwiazdy, krzyże komandorskie, oficerskie i kawalerskie.
7. Noszenie Orderu Szachownicy przy wstęgach orderów państwowych regulują przepisy właściwe tym orderom.
8. Na ubiorze zwykłym cywilnym może być noszona rozetka ze wstążki orderowej o średnicy 10 mm; na mundurze polowym zaś – wstążeczka szerokości 35 mm z takąż rozetką.

§ 9
1. Łańcuch orderowy jest złoty z kolejno powtarzających się ogniw w kształcie klamer płaskich, na których widnieje monogram K. F. i L. (Księstwo Furlandii i Luindoru) w otoku liści dębowych i z medalionów stanowiących tarcze emaliowane z herbami w kolejności od dołu łańcucha krainy i pięciu miast (Avalon, Eskalibur, Koppenberg, Saudade, Voulatar) Luindoru po lewej stronie oraz krainy i pięciu miast (Agendart, Alhambra, Buuren, Rodo, Segali) Furlandii po prawej stronie; u dołu łańcucha na monogramie złotym, w podwójnym otoku z liści dębowych i wawrzynów zamieszczony jest krzyż orderowy opisany w paragrafie poprzedzającym w mitrze wysadzanej kamieniami brylantowymi.
2. Łańcuch orderowy jest jeden i stanowi klejnot Księstwa.
3. Łańcuch orderowy nosi na szyi z krzyżem orderowym na piersiach Książę.

Rozdział IV. Order Orła

§ 10
1. Święto Orderu Orła przypada w dniu Święta Furlandii 15 października.
2. Order Orła może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Orła jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Orła, jako klasę I,
(2) Krzyż Oficerski Orderu Orła, jako klasę II,
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Orła, jako klasę III.
4. Order Orła może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 11
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Czarny Orzeł Godła Furlandii, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Orła zawieszony jest na żółtej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Orła nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział V. Order Gryfa

§ 12
1. Święto Orderu Gryfa przypada w dniu Święta Luindoru 21 czerwca.
2. Order Gryfa może być nadawany także w czasie Święta Dumy Narodowej (10 lutego) i Święta Godła i Flagi Księstwa (2 maja).
3. Odznaką Orderu Gryfa jest krzyż orderowy w trzech klasach:
(4) Krzyż Komandorski Orderu Gryfa, jako klasę I,
(5) Krzyż Oficerski Orderu Gryfa, jako klasę II,
(6) Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa, jako klasę III.
4. Order Gryfa może być nadany jednokrotnie w każdej klasie.

§ 13
1. Krzyż orderowy to krzyż maltański, ośmiorożny, w środku krzyża na okrągłym polu Srebrny Gryf Godła Luindoru, w otoku błękitnym emaliowanym o złotych krawędziach; krzyż orderowy na otoku z liści po lewej stronie dębowych a po prawej wawrzynów.
2. Krzyż orderowy w klasie:
(1) pierwszej jest złoty, z złotym polem w środku krzyża, w mitrze,
(2) drugiej jest srebrny z złotymi brzegami, z białym polem w środku krzyża, w mitrze,
(3) trzeciej jest brązowy z złotymi brzegami, z brązowym polem w środku krzyża, bez mitry.
3. Krzyż Komandorski Orderu Gryfa zawieszony jest na niebieskiej wstążce szerokości 35 mm, którą nosi się na szyi.
4. Krzyże Oficerski i Kawalerski Orderu Gryfa nosi się na lewej piersi (przy klapie ubrania).

Rozdział VI. Noszenie Orderów

§ 14
Odznaki Orderów noszone są tylko podczas przyjęć i innych wystąpień oficjalnych specjalnie uroczystych – na strojach (mundurach) urzędowych, na strojach frakowych, na szatach duchownych i togach, na strojach narodowych i przez osoby wojskowe na ubiorze garnizonowym i wieczorowym (w marynarce wojennej na strojach galowych i wieczorowych). Kobiety noszą odznaki orderowe na strojach, odpowiadających wymienionym strojom męskim.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§ 15
1. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Wielki Mistrz Kapituły nie może być przeciw.
2. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały go przyjmującej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*