OX – STATUT DÓBR KSIĄŻĘCYCH

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 14 maja 2014 roku
STATUT

DÓBR KSIĄŻĘCYCH

Książęce Miasto Buuren, 14 marca 2013 roku

§ 1.
1. Dobra Książęce działają na podstawie Dekretu Książęcego z dnia 30 kwietnia 2013 roku z późniejszymi zmianami o zakładach książęcych, zwanego dalej „dekretem”, Ustawy Federalnej z dnia 17 lutego 2013 roku o działalności gospodarczej, zwanej dalej „ustawą” i innych właściwych przepisów.
2. Dobra Książęce są przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 3 ustawy.
3. Dobra Książęce są zakładem książęcym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.
4. W strukturze organizacyjnej Dóbr Książęcych mogą występować jednostki organizacyjne prowadzące autonomiczną działalność gospodarczą na rachunek Dóbr Książęcych.
5. Dobra Książęce posiadają osobowość prawną.
6. Siedzibą Dóbr Książęcych jest Książęce Miasto Buuren.
7. Dobra Książęce prowadzą działalność gospodarczą na terenie całego Zjednoczonego Księstwa.
8. Właścicielem Dóbr Książęcych jest Dwór Książęcy.
9. Dobra Książęce są utworzone na czas nieoznaczony.

§ 2.
1. Dobra Książęce oraz wszystkie jednostki organizacyjne wyodrębnione z Dóbr Książęcych, mogą posiadać godło, którego wzór ustala odpowiednio Zarząd i kierownicy tych jednostek.
2. Godła stanowią własność Dóbr Książęcych i podlegają ochronie prawnej.

§ 3.
1. Dobra Książęce prowadzą zarząd nad jednostkami organizacyjnymi Dóbr Książęcych prowadzących działalność w branżach określonych przez Zarząd.
2. Zarząd Dóbr Książęcych podaje w komunikatach przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Dóbr Książęcych.

§ 4.
1. Kapitał zakładowy Dóbr Książęcych wynosi 25.000 D.
2. Kapitał zakładowy Dóbr Książęcych dzieli się na 250 udziałów o wartości nominalnej 100 D każdy.
3. Udziały posiadają formę imienną i są niezbywalne.
4. Kapitał zakładowy nie może być zmniejszany z wyjątkiem sytuacji, gdy wartość rynkowa nieruchomości stanowiących pokrycie kapitału utrzymuje się w długim okresie na poziomie niższym od wyceny z dnia objęcia kapitału. Wówczas na obniżenie kapitału zakładowego musi wyrazić zgodę Książę.
5. O podwyższeniu kapitału zakładowego decyduje Książę.

§ 5.
1. Kierownikiem Dóbr Książęcych jest Zarząd złożony z kierowników jednostek organizacyjnych Dóbr Książęcych powoływanych i odwoływanych przez Księcia.
2. Do zadań kierowników należy w szczególności:
(1) prowadzenie zarządu nad jednostkami organizacyjnymi Dóbr Książęcych,
(2) prowadzenie spraw zleconych Dobrom Książęcym przez Księcia,
(3) reprezentowanie jednostek organizacyjnych Dóbr Książęcych na zewnątrz.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych Dóbr Książęcych mają prawo do wynagrodzenia w wysokości 3.000 D miesięcznie.
4. Zarząd Dóbr Książęcych jest obowiązany do złożenia raportu finansowego z działalności Kopalni Książęcych w okresie do 21 lipca i 21 stycznia za ostatnie półrocze.

§ 6.
1. Dobra Książęce prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami właściwymi dla Zjednoczonego Księstwa oraz standardami dla przedsiębiorstw.
2. Nadzór i kontrolę nad Dobrami Książęcymi reguluje dekret.

§ 7.
1. Zmiany niniejszego statutu może dokonać Książę w trybie właściwym dla jego ogłoszenia.
2. Likwidacji Dóbr Książęcych dokonuje się zgodnie z postanowieniami dekretu.
3. Statut wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*