OX – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZK ZA 2. PÓŁROCZE 2013

OBWIESZCZENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 13 lutego 2014 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru
za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku

Podstawa prawna: art. 6 ust. 3 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Zjednoczonego Księstwa.

Część I. Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 roku w formie tabelarycznej stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Część II. Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania budżetu

1. Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa
Stan Skarbu Zjednoczonego Księstwa na pierwszy dzień okresu budżetowego wynosił 1.993.337 D, na ostatni zaś 3.415.597 D. Nastąpiło zwiększenie stanu Skarbu Zjednoczonego Księstwa o 71,4%.

2. Dochody budżetu
Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 1.050.000 D, natomiast osiągnięto dochody na kwotę 1.714.882 D, co stanowiło 163,3% wykonania planu. Na sumę tę składały się dotacje (29,2%) i dochody własne (70,8%). W przypadku dotacji nie udało się zrealizować dotacji z Armii Królewskiej i Ministerstwa Kultury i Nauki, w równych częściach po 35.000 D, na Erenburską Szkołę Kadetów. Na bardzo dobrym poziomie zrealizowano dochody z źródeł innych niż sklasyfikowane (112,2%) oraz z zbycia inwestycji w Liniach Lotniczych Buuren AIR, która nie doczekała się realizacji. Pozostałe grupy dochodów zrealizowano na poziomie niższym od planowanego, zaś w przypadku dochodów z udziału w zyskach przedsiębiorstw – na poziomie ujemnym.

3. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 537.000 D, natomiast poniesiono wydatki na kwotę 292.622 D, co stanowiło 54,5% wykonania planu. Ich struktura prezentowała się następująco:
(1) Dwór Książęcy – 114.863 D, tj. 39,3% całości wydatków, w tym około 1/3 wykorzystano na wynagrodzenia urzędników dworskich, zaś 2/3 na funkcjonowanie zakładów książęcych; pojawiły się również nowe koszty – opłaty i prowizje bankowe, na śladowym poziomie 33 D;
(2) Domena Książęca – 24.666 D, tj. 8,4% całości wydatków, z czego 21.000 D wydatkowano na pensje zarządcy Książęcego Miasta Buuren, 4.000 D na pensję Burgrabiego Toussaint, zaś 666 D na pensję zarządcy Agendart;
(3) Instytucje krajowe – 115.093 D, tj. 39,3% całości wydatków, z czego największymi beneficjentami tych środków były: Książęca Szkoła Rycerska (61.500 D, przesunięcie z Erenburskiej Szkoły Kadetów 21.500 D z racji przekroczenia planu na tą instytucję) i Biuro Pracy (36.000 D);
(4) Palatynat Furlandia – 30.000 D, tj. 10,3% całości wydatków, w tym ogół stanowiły pozycje wynagrodzeń: Komesa i Kanclerza;
(5) Palatynat Luindor – 8.000 D, tj. 2,7% całości wydatków, w tym ogół stanowiły wynagrodzenia Kanclerza;
(6) inwestycje długoterminowe – 0 D, tj. 0,0%; nie planowano inwestycji i żadnej nie zrealizowano.

4. Rezerwa budżetowa
Rezerwę budżetową zaplanowano na kwotę 30.000 D. Rezerwy nie rozwiązano.

5. Wynik budżetu
Planowano nadwyżkę budżetową na poziomie 513.000 D. Osiągnięto nadwyżkę budżetu na poziomie 1.422.260 D, co stanowiło 277,2% wykonania planu. Środki zasiliły w całości Skarb Zjednoczonego Księstwa.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

ZAŁĄCZNIK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*