O KL – REWITALIZACJA OSAD POSOLARDYJSKICH

ORTYL
KOMESA LUINDORU

z dnia 14 września 2013 roku

o rewitalizacji miejscowości posolardyjskich.

Ja, Daniel markiz von Witt, Książę Zjednoczonego Księstwa pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na mocy art. 7 ust. 2 pkt. 4 Statutu Palatynatu Luindoru z dnia 16 sierpnia 2013 roku,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Ortyl określa sposób postępowania z osadami posolardyjskimi, zamkniętymi po roku 2005 wskutek secesji Księstwa Solardii, do których zaliczane są: Antiqua, Angetti, Evilstone, Kasalin, Roke, Sargentis i Xantium.

Art. 2.
1.Miejscowości wymienione w art. poprzedzającym zostają poddane rewitalizacji, w tym w szczególności:
(1) zachowaniu i pielęgnowaniu ich dreamlandzkiego dorobku jako części dziedzictwa narodowego,
(2) prowadzeniu badań historycznych uwzględniających prolog i epilog dreamlandzkiego istnienia tych miejscowości,
(3) budowy nowych osad jak ośrodków życia społeczno-gospodarczego w miejscach lokalizacji byłych miejscowości.
2.Cele określone ust. poprzedzającym realizowane będą poprzez:
(1) działalność naukową w zakresie prac historycznych oraz włączania wyników tych prac w programy nauczania historii różnych szczebli,
(2) działalność kulturalną w zakresie wszechstronnej prezentacji i promocji dziedzictwa narodowego byłych miejscowości,
(3) osadnictwo, wtórną lokację i powierzanie zarządu nad nowymi osadami w miejscu byłych miejscowości.

Art. 3.
1.W lokalizacji miejscowości wymienionych w art. 1 tworzy się nową miejscowość poprzez otwarcie osady oraz z nazwą zaproponowaną przez Włodarza i zaakceptowaną przez Księcia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Komes powierza zarząd nad otwartą miejscowością Włodarzowi na podstawie umowy o dożywotnim użytkowaniu.
3.Umowa o dożywotnim użytkowaniu może być zawarta z osobą:
(1) zarejestrowaną w Centralnym Rejestrze Mieszkańców,
(2) dającą należytą rękojmię rozwoju powierzonej w zarząd osady.
4.Przez należytą rękojmię rozwoju rozumie się przedstawienie planu rozwoju osady, w szczególności z określeniem proponowanych: nazwy, herbu, dziedzin działalności, ewentualnie dziedziny lub branży specjalności aktywności mieszkańców osady, formy promocji osady, w tym serwisu lub wizytówki internetowej.
5.Umowa o dożywotnim użytkowaniu nie przenosi własności do osady.
6.Umowa o dożywotnim użytkowaniu nakłada na Włodarza obowiązki właściwe dla burmistrzów miast Palatynatu Luindoru oraz prawa do:
(1) wynagrodzenia określanego na podstawie prawa Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru,
(2) pobierania pożytków z powierzonej osady, w tym dochodów z nieruchomości,
(3) zamieszkania na terenie osady,
(4) dokonywania inwestycji i realizowania programów, w tym tych finansowanych z środków Palatynatu Luindoru na podstawie wniosku o dotację celową, o ile ich właściwość mieści się w ramach wykonywania niniejszego ortylu; własność i inne prawa nabyte w toku realizacji inwestycji z środków publicznych przysługują Palatynatowi Luindoru proporcjonalnie do ich wartości; w pozostałych przypadkach decydują warunki umowy.
7.Zawarcie umowy o dożywotnim użytkowaniu wiązać się może z innymi prawami i obowiązkami określonymi odrębnymi przepisami.
8.Umowa o dożywotnim użytkowaniu wygasa:
(1) z chwilą ustania Włodarza,
(2) w momencie wypowiedzenia przez dowolną stronę,
(3) z chwilą nadania praw miejskich osadzie.

Art. 4.
Ortyl wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Palatynatu Luindoru