STATUT PALATYNATU LUINDORU

STATUT
PALATYNATU LUINDORU

z dnia 16 sierpnia 2013 roku

Ja, Daniło markiz de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z Woli
Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu mając na uwadze dobro
Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu, na mocy artykułu 11 litera d Konstytucji Zjednoczonego Księstwa,

stanowię, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne

Artykuł 1.
1. Palatynat Luindoru, zwany dalej „Palatynatem”, stanowi autonomiczną i samorządną jednostkę podziału administracyjnego Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Zjednoczonym Księstwem”.
2. Palatynat posiada osobowość prawną.

Artykuł 2.
1. Stolicą Palatynatu jest Saudade.
2. Symbole Palatynatu określają przepisy odrębne.

Rozdział II. Zakres zadań Palatynatu

Artykuł 3.
1. Do zakresu zadań Palatynatu zaliczają się wszystkie sprawy publiczne o lokalnym znaczeniu, których wykonywania nie zastrzeżono prawem federalnym i dekretami książęcymi dla innych podmiotów.
2. Do spraw, o których mowa w ust. poprzedzającym zaliczają się w szczególności te dotyczące:
(1) kartografii,
(2) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
(3) transportu drogowego i wodnego oraz komunikacji,
(4) infrastruktury technicznej i informatycznej,
(5) budownictwa,
(6) rolnictwa i rozwoju stosunków agrarnych,
(7) ochrony środowiska,
(8) ochrony zdrowia,
(9) kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, sportu i turystyki,
(10) administracji i zarządu mieniem Palatynatu,
(11) współpracy z organizacjami niekomercyjnymi,
(12) promocji.
3. Zadania niemieszczące się w wymienionych grupach spraw wymagają dla ich podjęcia uzyskania zgody Księcia.
4. Dekrety książęce mogą nakładać na Palatynat obowiązek wykonywania innych zadań niż wymienione w ust. 2 grupy spraw. Palatynat ma wówczas prawo uzyskania niezbędnego wsparcia finansowego od Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru celem ich realizacji.

Rozdział III. Prawo

Artykuł 4.
1. Źródłami prawa Palatynatu są:
(1) Statut Palatynatu,
(2) Rezolucje,
(3) Ortyle.
2. Prawo Palatynatu winno być rozumiane tak, by zachować jego zgodność z prawem krajowym Zjednoczonego Księstwa i federalnym Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 5.
Wszelkie akty normatywne wymagają dla swego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Rozdział IV. Komes

Artykuł 6.
1. Na czele Palatynatu stoi Komes.
2. Komes jest powoływany i odwoływany przez Księcia.
3. Komes wchodzi w skład Dworu Książęcego.

Artykuł 7.
1. Komes sprawuje zarząd Palatynatem i wykonuje rezolucje Sejmiku Feudałów.
2. Do zakresu kompetencji i zadań Komesa wchodzi w szczególności:
(1) Reprezentowanie Palatynatu w ramach Zjednoczonego Księstwa,
(2) Tworzenie niezbędnych urzędów za zgodą Księcia,
(3) Mianowanie urzędników,
(4) Wykonywanie zadań Palatynatu,
(5) Gospodarowanie mieniem Palatynatu,
(6) Wykonywanie budżetu,
(7) Wnoszenie o nadanie orderów i odznaczeń krajowych,
(8) Ustanawianie symboli Palatynatu,
(9) Składanie kwartalnych raportów dla Księcia z swojej działalności.
3. Komes wydaje ortyle.
4. Postanowienia wydaje Komes w sprawach indywidualnych.

Rozdział V. Sejmik Feudałów

Artykuł 8.
1. Sejmik Feudałów składa się z feudałów.
2. Feudałem może być każdy mieszkaniec Palatynatu i części Domeny Książęcej leżących w Palatynacie.
3. Fakt zamieszkania powinien być poświadczony co najmniej wpisem w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, zwanym dalej „Rejestrem” zgodnym z oświadczeniem o lokalizacji wskazanym na forum dyskusyjnym Królestwa Dreamlandu.
4. Feudałami są także Komes i każdy wasal posiadający lenno w Palatynacie, z uwzględnieniem przepisu ust. 5.
5. Jeżeli Książę pełni obowiązki Komesa osobiście, nie może być feudałem z tego tytułu.
6. Feudałem zostaje się z chwilą złożenia ślubowania treści następującej: „Wierny Konstytucji, prawom Królestwa Dreamlandu i Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, ślubuję uroczyście obowiązki feudała sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Palatynatu Luindoru i jego mieszkańców.”.
7. Tekst ślubowania każdy uprawniony do objęcia funkcji feudała przesyła na forum dyskusyjne Królestwa Dreamlandu w części wyodrębnionej dla Zjednoczonego Księstwa.

Artykuł 9.
1. Sejmik Feudałów zawiązuje Książę z chwilą, gdy ślubowania złożyło co najmniej czterech feudałów a ich łączna liczba głosów na Sejmiku wynosi co najmniej 30.
2. Sejmik Feudałów rozwiązuje Książę z chwilą, gdy ustaną warunki określone w ust. poprzedzającym dla ważności jego działania.
3. Sejmik Feudałów obraduje w sposób ciągły i jawnie na zjeździe wyznaczanym momentami określonymi w ust. poprzedzających.

Artykuł 10.
1. Feudał dysponuje na Sejmiku Feudałów sumą głosów przynależną mu z tytułu zamieszkania, piastowania określonego urzędu, funkcji, własności nieruchomości bądź własności lub prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Palatynatu i tych części Domeny Książęcej, które leżą w Palatynacie, oraz z uwzględnieniem przepisów ust. 3 i 4.
2. Liczba głosów z tytułu:
(1) piastowania urzędu Komesa wynosi 6,
(2) pozostawania lennikiem książęcym wynosi 7,
(3) zamieszkania wynosi 3 przez 2 miesiące od daty wpisu do Rejestru, później 1,
(4) piastowania dowolnego urzędu w administracji wynosi 4,
(5) własności nieruchomości miejskiej wynosi 4,
(6) własności innej nieruchomości wynosi 2,
(7) własności działającego gospodarstwa rolnego wynosi 7,
(8) własności działającego przedsiębiorstwa nierolnego wynosi 6,
(9) prowadzenia działalności kulturalnej, naukowej lub sportowej wynosi 4,
(10) pozostawania członkiem rodzimej rodziny szlacheckiej lub arystokratycznej wynosi 3.
3. Jeden feudał nie może posiadać więcej niż 2/5 wszystkich głosów.
4. Jeden feudał nie może posiadać więcej niż 16 głosów z tytułu własności nieruchomości.
5. Łączną liczbę głosów ustala Książę na podstawie złożonego oświadczenia wraz z wskazaniem tytułu do określonej liczby głosów. Oświadczenie i informację książęcą o liczbie głosów feudała składa się w miejscu właściwym dla złożonego ślubowania.

Artykuł 11.
1. Obradom Sejmiku Feudałów przewodniczy Komes, a w przypadku o którym mowa w art. 8 ust. 5 wówczas Przewodniczący wybierany spośród feudałów.
2. Powołanie Komesa jest równoznaczne z objęciem przez niego przewodnictwa na Sejmiku Feudałów.
3. Organizację obrad i zasady pracy Sejmiku Feudałów dookreślać może przyjęty uchwałą regulamin.
4. W obradach może brać udział Książę.

Artykuł 12.
1. Sejmik Feudałów stanowi rezolucje zwykłą większością głosów. W sprawach organizacji własnej pracy może stanowić uchwały.
2. Do zakresu kompetencji Sejmiku Feudałów należy:
(1) Stanowienie o kierunkach działania Komesa,
(2) Przyjmowanie budżetu Palatynatu,
(3) Ustalanie kierunków zagospodarowania przestrzennego Palatynatu,
(4) Przyjmowanie programów gospodarczych,
(5) Tworzenie i likwidowanie oraz nadawanie statutów i ustalanie zasad działania niekomercyjnych jednostek zależnych od Palatynatu,
(6) Przyjmowanie planu inwestycji Palatynatu za zgodą Księcia lub urzędnika Dworu Książęcego właściwego do spraw finansów publicznych Zjednoczonego Księstwa,
(7) Przyjmowanie projektów utworzenia nowych miejscowości na terenie Palatynatu spełniających wymogi prawa krajowego i przedkładanie ich Księciu.

Artykuł 13.
1. Feudał ma prawo do wynagrodzenia określonego przepisami odrębnymi.
2. Feudał, w związku z piastowaniem dowolnego urzędu w Palatynacie, nie może utrudniać lub uniemożliwiać innemu feudałowi powiększenia stanu jego posiadania, które mogłoby wpływać na liczbę jego głosów na Sejmiku Feudałów. Działania takie traktowane będą jako przekroczenie uprawnień i karane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. O restrykcjach, o których mowa w ust. poprzedzającym, feudał obowiązany jest informować Księcia niezwłocznie. Książę ma obowiązek wydać Komesowi polecenie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej osobę przekraczającą swoje uprawnienia.

Artykuł 14.
1. Prawo do udziału w obradach Sejmiku Feudałów ustaje z chwilą:
(1) ustania obywatelstwa,
(2) wymeldowania z Palatynatu,
(3) udania się na urlop w rozumieniu przepisów prawa federalnego.
2. Utratę prawa, o którym mowa w ust. poprzedzającym stwierdza Książę na podstawie osobistego sprawdzenia danych lub zgłoszenia przez innego feudała.
3. Łamanie ślubowania może skutkować zawieszeniem udziału w obradach Sejmiku Feudałów na okres nie dłuższy niż dwa miesiące bądź potrąceniem połowy lub całego wynagrodzenia, w wyniku uchwały Sejmiku Feudałów podjętej na wniosek innego feudała większością ¾ głosów.

Rozdział VI. Mienie Palatynatu

Artykuł 15.
1. Mienie Palatynatu stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do Palatynatu oraz innych osób prawnych, których ten jest właścicielem.
2. Nabycie mienia następuje:
(1) w wyniku przekazania przez Księcia w drodze postanowienia,
(2) wskutek własnej działalności gospodarczej,
(3) przez inne czynności prawne.
3. Palatynat może podejmować się lub uczestniczyć w prowadzeniu działalności gospodarczej za zgodą Księcia i w zgodzie z odrębnymi przepisami.
4. Gospodarka finansowa Palatynatu jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami.

Artykuł 16.
1. Palatynat i podmioty od niego zależne samodzielnie rozporządzają dostępnym im mieniem.
2. Oświadczenia woli w imieniu Palatynatu składa Komes. Może on także składać oświadczenia woli w imieniu podmiotów zależnych od Palatynatu, jeżeli w przypadku miast nie posiadają one organu zarządzającego lub w przypadku innych osób prawnych stanowią tak ich wewnętrzne akty nadrzędne.

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Artykuł 17.
1. Zmiany Statutu może dokonać Książę.
2. Uchyla się Statut Palatynatu Luindoru z dnia 3 marca 2013 roku.
3. Urzędnicy administracji Palatynatu zachowują swoje stanowiska.
4. Statut wchodzi w życie 26 sierpnia 2013 roku.

(-) Daniło markiz de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa