STATUT PALATYNATU LUINDORU

STATUT
PALATYNATU LUINDORU

z dnia 3 marca 2012 roku

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu mając na uwadze dobro Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu, na mocy przepisów Konstytucji Zjednoczonego Księstwa

stanowię co następuje:

Artykuł 1
1. Na czele Palatynatu stoi Komes Palatynatu Luindoru, zwany dalej „Komesem”, powoływany i odwoływany przez Księcia.
2. Komes odpowiada za powierzone ziemie przed Księciem Zjednoczonego Księstwa.

Artykuł 2
1. Stolicą Palatynatu jest Saudade.
2. Symbole Palatynatu Luindoru określają odrębne przepisy.

Artykuł 3
1. Źródłami prawa palatynatu są:
(1) statut palatynatu,
(2) ortyle.
2. Prawo palatynatu winno być rozumiane tak, by zachować jego zgodność z prawem krajowym Zjednoczonego Księstwa i federalnym Królestwa Dreamlandu.

Artykuł 4
1. Ortyle wydaje Komes.
2. Postanowienia wydaje Komes w sprawach indywidualnych.

Artykuł 5
Wszelkie akty normatywne wymagają dla swego wejścia w życie uprzedniego ogłoszenia.

Artykuł 6
1. Komes sprawuje zarząd Palatynatem i w tych granicach w szczególności:
(a) sprawuje swoją godność do czasu odwołania go przez Księcia Zjednoczonego Księstwa;
(b) reprezentuje Palatynat w ramach Zjednoczonego Księstwa;
(c) za zgodą Księcia mianuje urzędników niezbędnych do sprawnego działania palatynatu;
(d) za zgodą Księcia tworzy niezbędne urzędy;
(e) wnioskuje o nadanie orderów i odznaczeń krajowych;
(f) składa na ręce Księcia miesięczny raport ze swojej działalności;
(g) zobowiązany jest do troski o dobro powierzonych ziem.
2. Sprawy niemieszczące się w granicach zwykłego zarządu Komes obowiązany jest uzgodnić z Księciem Zjednoczonego Księstwa.
3. Komes wchodzi w skład Dworu Książęcego.

Artykuł 7
Statut wchodzi w życie 5 marca 2012 roku.

(-) Martin markiz de Joustin
Książę Zjednoczonego Księstwa