DK – O GODLE I BARWACH ZJEDNOCZONEGO KSIĘSTWA FURLANDII I LUINDORU

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 22 stycznia 2012 roku
[t.j. z dnia 5 maja 2013 roku]

o godle i barwach Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru oraz o pieczęciach państwowych.

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu mając na uwadze dobro Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jej mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Ilekroć w dekrecie mowa o „Zjednoczonym Księstwie” rozumie się przez to Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru.
2. Ilekroć w dekrecie mowa o „Księciu” rozumie się przez to Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru.
3. Ilekroć w dekrecie mowa o barwie żółtej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) Notacja HTML-owa: #FFCE06;
(2) RGB: 255, 206, 6;
(3) CMYK: 1, 18, 100, 0.
4. Ilekroć w dekrecie mowa o barwie niebieskiej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) Notacja HTML-owa: #23366D;
(2) RGB: 35, 54, 109;
(3) CMYK: 100, 90, 28, 16.
5. Ilekroć w dekrecie mowa o barwie czarnej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) Notacja HTML-owa: #000000;
(2) RGB: 0, 0, 0;
(3) CMYK: 75, 68, 67, 90.
6. Ilekroć w dekrecie mowa o barwie białej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) Notacja HTML-owa: #FFFFFF;
(2) RGB: 255, 255, 255;
(3) CMYK: 0, 0, 0, 0.
7. Ilekroć w dekrecie mowa o barwie czerwonej, rozumie się przez to barwę oznaczoną w standardzie:
(1) Notacja HTML-owa: #DE1F26;
(2) RGB: 222, 31, 38;
(3) CMYK: 6, 100, 100, 1.

Art. 2.
1. Czarny orzeł z koroną i biały gryf, a także żółto-niebieskie barwy są symbolami Zjednoczonego Księstwa.
2. Symbole są otaczane czcią i szacunkiem przez wszystkich mieszkańców Zjednoczonego Księstwa oraz jego instytucje.
3. Przez używanie godła i barw rozumie się każdą formę wykorzystania, w szczególności powielanie dowolną techniką oraz publikowanie na stronach internetowych.

Art. 3.
1. Flaga Zjednoczonego Księstwa ma kształt prostokąta, przy czym stosunek jej boków wynosi 10 do 6, dłuższy bok stanowi podstawę flagi.
2. Flaga Zjednoczonego Księstwa to szachownica w kolorach żółtym i niebieskim o kształcie prostokątnym i 60 polach ułożonych w 6 rzędach.
3. Oficjalnym wzorem flagi jest zatwierdzony projekt flagi, który jest przechowywany przez Księcia Zjednoczonego Księstwa. Urzędowy wzór flagi udostępnia się w ramach serwisu internetowego Zjednoczonego Księstwa.

Art. 4.
1. Flaga Zjednoczonego Księstwa stanowi własność prowincji i podlega ochronie prawnej.
2. Uprawnienie do korzystania z flagi Zjednoczonego Księstwa może wynikać z dekretu książęcego.
3. Prawo korzystania z flagi przysługuje organom administracji Zjednoczonego Księstwa, które mają obowiązek umieścić flagę Zjednoczonego Księstwa na swoich witrynach internetowych.
4. Jeśli na terenie Zjednoczonego Księstwa flaga jest prezentowana wraz z jedną inną flaga to inna flaga jest umieszczana po jej prawej stronie.
5. Jeśli na terenie Zjednoczonego Księstwa flaga jest prezentowana wraz z dwoma lub więcej innymi flagami to jest umieszczana po środku dwóch flag lub po środku na wyższym maszcie w obecności więcej niż dwóch innych flag.

Art. 5.
1. Małym godłem Zjednoczonego Księstwa jest czwór dzielna tarcza zwieńczona mitrą książęcą z poszczególnymi polami:
(1) w polu pierwszym i trzecim na niebieskim tle znajduje się wizerunek gryfa z głową zwróconą w prawo,
(2) w polu drugim i czwartym na żółtym tle znajduje się wizerunek orła czarnego z koroną nad głową zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami czerwonymi.
2. Dużym godłem Zjednoczonego Księstwa jest wizerunek określony w ustępie poprzedzającym wpisany w płaszcz książęcy, tarczę godła trzymają dwa złote lwy stojące na postumencie zwrócone w jej stronę.
3. Wzór godła Zjednoczonego Księstwa jest umieszczony na stronach Zjednoczonego Księstwa oraz w zasobach Heroldii Królestwa.
4. Art. 3 ust. 3 niniejszego dekretu stosuje się odpowiednio.
5. W stosunku do godła art. 4 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 6.
1. Pieczęć Dworu Książęcego stanowi okrąg z koroną na szczycie, napisem w otoku zawierający po prawej stronie słowo „LUINDORUS”, natomiast po lewej „FURLANDIAE” oraz szarfę u dołu okręgu o treści „CURIA DUCIS”. Po środku pieczęci znajduje się wizerunek godła określony w ustępach poprzedzających.
2. Wzór pieczęci Księcia określany jest w obwieszczeniu Dworu Książęcego.
3. Inne pieczęci, nieokreślone w ustępach poprzedzających, stanowi okrąg zawierający wizerunek godła określony w ust. 1, a w otoku napis zawierający nazwę danej instytucji Księstwa.
4. Do przechowywania pieczęci stosuje się odpowiednio przepisy art. 3 ust. 3 niniejszego dekretu.

Art. 7.
Dekret wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.

(-) Martin markiz de Joustin
Książę Zjednoczonego Księstwa