DX – DWÓR KSIĄŻĘCY (T.J.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 22 stycznia 2012 roku
[tj. z dnia 28 września 2017 roku]

o Dworze Książęcym

Ja, Martin markiz de Joustin, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru z Woli Jego Królewskiej Mości Artura I Piotra Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię co następuje:

Art. 1.
1. Tworzy się Dwór Książęcy, zwany dalej „Dworem”, celem zapewnienia Księciu należytych warunków sprawowania jego prerogatyw.
2. Siedzibą Dworu jest Książęce Miasto Buuren.

Art. 2.
1. Dwór posiada odrębną osobowość prawną.
2. Organem Dworu jest Marszałek Książęcy.
3. Organem Dworu w zakresie operacji finansowych jest Skarbnik Książęcy.
4. Dwór podlega rejestracji w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw.
5. Przełożonym wszystkich pracowników Dworu jest Książę.

Art. 3.
1. Dwór składa się z osób powoływanych i odwoływanych przez Księcia.
2. Członkami Dworu pozostają Książęta Seniorowie.
3. Członkami Dworu pozostają Marszałek Książęcy i Komesowie.
4. Na mocy odrębnych przepisów członkami Dworu są osoby w nich wskazane.
5. Książę może postanowić o pozbawieniu statusu członka Dworu dowolną osobę wymienioną w ust. poprzedzających, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami, w tym w szczególności:
(1) działaniem na szkodę i zagrożeniem interesów Księstwa,
(2) zagrożeniem bezpieczeństwa Księstwa,
(3) naruszeniem dobrego imienia Księstwa, jego władz lub obywateli.

Art. 4.
Członek Dworu obowiązany jest stawić się w miarę możliwości na każde wezwanie Księcia bądź Marszałka Książęcego celem asystowania mu. Każdy członek Dworu może prosić w każdej chwili o audiencję u Księcia.

Art. 5.
1. Na czele Dworu stoi Marszałek Książęcy.
2. (skreślony)
3. Marszałek Książęcy odpowiada przed Księciem za należyte funkcjonowanie Dworu.
4. Marszałek Książęcy opracowuje i przedstawia na ręce Księcia do zatwierdzenia protokół dworski, a także czuwa nad jego przestrzeganiem.

Art. 6.
1. W ramach Dworu funkcjonują następujące wydziały dworskie:
(1) Departament Domowy,
(2) Kancelaria Książęca,
(3) Skarbiec Książęcy,
(4) (Skreślony)
2. Na czele wydziałów dworskich stoi Marszałek Książęcy, chyba, że na jego wniosek lub z własnej inicjatywy Książę powoła ich kierowników.
3. Na czele:
(1) Departamentu Domowego może stać Szambelan Książęcy;
(2) Kancelarii Książęcej może stać Kanclerz Książęcy;
(3) Skarbca Książęcego może stać Skarbnik Książęcy;
(4) (Skreślony)

Art. 7.
1. Departament Domowy odpowiada w szczególności za:
(1) zapewnianie codziennej obsługi Dworu,
(2) otaczanie dbałością majątku rzeczowego Dworu i Księcia.
2. Kancelaria Książęca odpowiada w szczególności za:
(1) zapewnianie obsługi administracyjnej,
(2) informowanie o bieżącej działalności Księcia i Dworu,
(3) prowadzenie Bazy Prawnej Księstwa,
(4) prowadzenie Rejestru Notarialnego Księstwa.
3. Skarbiec Książęcy odpowiada w szczególności za:
(1) należyte zarządzanie finansami Dworu i Zjednoczonego Księstwa,
(2) należyte finansowanie zadań i potrzeb Księcia i Dworu,
(3) prowadzenie rozliczeń z innymi podmiotami.
3a. (Skreślony)
4. Zakres dodatkowych zadań wydziałów dworskich mogą regulować także przepisy odrębne.

Art. 8.
Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Martin markiz de Joustin
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*