DX – RADA KSIĘSTWA (T.J.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 5 stycznia 2016 roku
[t.j. z dnia 6 sierpnia 2017 roku]

o Radzie Księstwa

Ja, Daniel diuk von Witt, Książę Furlandii i Luindoru z woli Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Ustanawia się Radę Księstwa, zwaną dalej „Radą”, jako organ samorządu terytorialnego Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Księstwem”.
2. Rada sprawuje kontrolę nad działalnością urzędników Księstwa.
3. Do zakresu zadań Rady należą wszystkie sprawy publiczne nie zastrzeżone prawem federalnym, Konstytucją Księstwa i dekretami książęcymi na rzecz innych organów.

Art. 2.
1. Rada składa się z obywateli Królestwa Dreamlandu zamieszkującej Księstwo, którzy w wyznaczonym przez Księcia miejscu forum dyskusyjnego Księstwa wyrażą wolę uczestnictwa w Radzie Księstwa.
2. Członkostwo w Radzie Księstwa nabywa się z chwilą potwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Księstwa przyjęcia zgłoszenia.
3. Członkostwo w Radzie Księstwa ustaje z chwilą:
(1) utraty obywatelstwa Królestwa Dreamlandu;
(2) przeniesienia się do innej części Królestwa Dreamlandu;
(3) zrzeczenia się członkostwa w Radzie Księstwa;
(4) bezczynności w Radzie Księstwa w okresie 2 miesięcy od swojej ostatniej wypowiedzi.
4. Przewodniczący Rady Księstwa ogłasza aktualny skład Rady na forum Rady na podstawie uzyskanych zgłoszeń.

Art. 3.
1. Rada obraduje jawnie na wyodrębnionej części forum Księstwa, zwanym dalej „forum Rady”.
2. Rada obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Księstwa.
3. Na wniosek dowolnego z członków Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sprawują swój mandat do czasu zrzeczenia się swoich funkcji, odwołania przez Radę lub utraty członkostwa w Radzie. W razie braku przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Radą kieruje Książę.
4. Książę może przejmować kierowanie Radą na czas nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, gdy od momentu wymagającego działanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na forum Rady upływa 3 dni. Książę może przejąć kierowanie Radą również wtedy, gdy przewodniczący i wiceprzewodniczący ogłoszą na forum Rady o swojej czasowej nieobecności. O powrocie do obowiązków przewodniczący i wiceprzewodniczący muszą poinformować w tym samym wątku, w którym ogłosili swoją czasową nieobecność.
5. Organizację prac Rady może określać przyjęty przez nią regulamin.

Art. 4.
1. Rada podejmuje ustawy i uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że w dekrecie mowa inaczej.
2. Rada może dokonać zmiany lub uchylenia dekretu kwalifikowaną większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem przepisu ust. 3 tego artykułu.
3. Rada nie może uchylić niniejszego dekretu ani dokonać zmiany art. 1 i 4 niniejszego dekretu.
4. Projekty ustaw i uchwał może składać każdy członek Rady.
5. Przyjęte ustawy i uchwały Rady ogłasza przewodniczący.

Art. 4a.
1. Wniosek o udzielenie Księciu wotum zaufania może złożyć każdy członek Rady Księstwa i Książę. Wniosek nie może zostać złożony, gdy trwa regencja.
2. Wniosek powinien mieć formę projektu uchwały.
3. Debata nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Księciu wotum zaufania powinna trwać co najmniej 7 dni.
4. W trakcie debaty Książę jest obowiązany stawić się przed Radą Księstwa i udzielać jej członkom odpowiedzi na zadawane pytania związane z sprawowanym przez niego urzędem.
5. Wotum zaufania udziela się zwykłą większością głosów. W głosowaniu nie bierze udziału Książę.
6. Jeżeli Książę nie uzyskuje wotum zaufania uważa się, że uzyskał wotum nieufności, a przegłosowaną uchwałę ogłasza się w odpowiedniej formie.

Art. 5.
1. Członek Rady nie jest urzędnikiem Księstwa.
2. Członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami z tym zastrzeżeniem, że rozliczenie z aktywności dotyczy wyłącznie forum Rady.

Art. 6.
Dekret wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*