DX – ŚWIĘTA, ORDERY I ODZNACZENIA (J.T.) (ARCH.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 26 maja 2013 roku
[t.j. z dnia 4 grudnia 2016 roku]

o świętach, orderach i odznaczeniach krajowych

Ja, Daniło hrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia wstępne.

Art. 1.
1. Dekret określa dni będące świętami krajowymi oraz ustanawia ordery i odznaczenia krajowe.
2. Ilekroć w niniejszym dekrecie mowa jest o:
(1) Księstwie rozumie się przez to Księstwo Furlandii i Luindoru,
(2) Księciu rozumie się przez to Księcia Furlandii i Luindoru,
(3) Kapitule Orderów rozumie się przez to Kapitułę Orderów Księstwa.

Rozdział II.
Święta.

Art. 2.
1. Ustala się następujące święta krajowe:
(1) 8 stycznia Święto Konstytucji – ustanowione na cześć rocznicy oktrojowania Konstytucji Księstwa,
(2) 10 lutego Święto Dumy Narodowej – ustanowione na cześć obywateli Księstwa zasłużonych dla Królestwa Dreamlandu, w szczególności monarchów i arystokratów piastujących najwyższe stanowiska państwowe,
(3) 22 stycznia Święto Godła i Flagi Księstwa – ustanowione na cześć symboli Księstwa,
(4) 21 czerwca Święto Luindoru – ustanowione na cześć rocznicy powstania Luindoru,
(5) 15 października Święto Furlandii – ustanowione na cześć rocznicy powstania Furlandii,
(6) 4 grudnia Święto Zjednoczenia – ustanowione na cześć rocznicy usankcjonowania zjednoczenia Furlandii i Luindoru,
(7) 25 grudnia Święto Narodzenia – ustanowione dla cześć nowych obywateli dających nadzieję na rozwój Księstwa,
(8) 26 grudnia Święto Ikon – ustanowione na cześć autorytetów Księstwa i Królestwa Dreamlandu.
2. (Skreślony)
3. (Skreślony)

Rozdział III.
Ordery i odznaczenia.

Tytuł I.
Postanowienia ogólne.

Art. 3.
1. Ordery i odznaczenia są wyróżnieniem za zasługi cywilne i wojskowe, oddane Księstwu lub jego mieszkańcom.
2. Nazwy, skróty oraz insygnia orderów i odznaczeń podlegają ochronie prawnej.

Art. 4.
1. Książę nadaje ordery i odznaczenia osobom zasłużonym.
2. Ustanie nie wyklucza nadania orderu lub odznaczenia.
3. Książę może odebrać order jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego urąga honorowi orderu.
4. Książę może odebrać odznaczenie, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku błędu lub gdy zachowanie odznaczonego nie licuje z powagą odznaczenia.

Tytuł II.
Ordery.

Art. 5.
1. Order Szachownicy jest najwyższym orderem Księstwa, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych Księstwu lub jego mieszkańcom, w tym stosownie do zwyczajów międzynarodowych.
2. Kawaler lub dama Orderu Szachownicy mają prawo do używania skrótu „OS” bezpośrednio po nazwisku, a także za zgodą Sekretarza Heroldii Królestwa mogą wnioskować o modyfikację posiadanego herbu.

Art. 6.
1. Order Orła jest orderem Furlandii, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Furlandii, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jej mieszkańców.
2. Order Orła dzieli się na trzy klasy:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Orła, jako klasę I;
(2) Krzyż Oficerski Orderu Orła, jako klasę II;
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Orła, jako klasę III.
3. Kawaler lub dama Orderu Orła mają prawo do używania skrótu bezpośrednio po nazwisku:
(1) w klasie I – „OO”;
(2) w klasie II – „OOII”;
(3) w klasie III – „OOIII”.
4. Przepisy art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.
1. Order Gryfa jest orderem Luindoru, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju Luindoru, miast oraz innych jednostek terytorialnych, a także jego mieszkańców.
2. Order Gryfa dzieli się na trzy klasy:
(1) Krzyż Komandorski Orderu Gryfa, jako klasę I;
(2) Krzyż Oficerski Orderu Gryfa, jako klasę II;
(3) Krzyż Kawalerski Orderu Gryfa, jako klasę III.
3. Kawaler lub dama Orderu Gryfa mają prawo do używania skrótu bezpośrednio po nazwisku:
(1) w klasie I – „OG”;
(2) w klasie II – „OGII”;
(3) w klasie III – „OGIII”.
4. Przepisy art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Tytuł III.
Odznaczenia.

Art. 8.
1. Ustanawia się:
(1) Medal Ladosa jako odznaczenie dla nagradzania za działalność na polu kultury lub nauki,
(2) Medal Aruzów jako odznaczenie dla nagradzania za działalność związaną z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwojem systemów informatycznych Księstwa,
(3) Medal Księcia Rogacza jest odznaczeniem ustanowionym dla nagradzania za działalność na polu sportu,
(4) Medal Pamiątkowy 18. Rocznicy Ustanowienia Furlandii jest odznaczeniem ustanowionym za nagradzanie za działalność na rzecz Furlandii po 18. latach jej istnienia,
(5) Medal Rocznicowy Patrona Unii Saudadzkiej jest odznaczeniem ustanowionym za nagradzanie za zasługi i dokonania dla Księstwa, nadawanym w Święto Zjednoczenia.
2. Z wnioskiem o nadanie:
(1) Medalu Ladosa i Medalu Aruzów może wystąpić również Marszałek Książęcy,
(2) Medalu Księcia Rogacza mogą wystąpić również przedstawiciele organizacji sportowych działających na terytorium Księstwa.

Tytuł IV.
Kapituła Orderów Zjednoczonego Księstwa.

Art. 9.
1. Kapituła Orderów składa się z Wielkiego Mistrza Kapituły i Dziekanów Orderów.
2. Wielkim Mistrzem Kapituły jest Książę.
3. Abdykacja nie skutkuje utratą Orderu.
4. Dziekanem Orderu Szachownicy jest ostatni książę senior, a w razie jego ustania wówczas Książę.
5. Dziekanów Orderów z wyłączeniem Orderu Szachownicy wybierają ze swojego grona kawalerowie i damy Orderów w drodze uzgodnień.
6. Skład Kapituły Orderów upubliczniany jest na stronie internetowej Kancelarii Książęcej.
7. Kapituła Orderów obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Wielkiego Mistrza Kapituły.

Art. 10.
1. Kapituła Orderów zyskuje osobowość prawną z chwilą przyjęcia swojego statutu.
2. Organem Kapituły Orderów jest Wielki Mistrz Kapituły.
3. Obsługę administracyjną Kapituły Orderów zapewnia Kancelaria Książęca.
4. Działalność Kapituły Orderów finansuje się z środków Skarbu Księstwa.
5. Kapituła Orderów:
(1) czuwa nad honorem orderów,
(2) wspiera działania na rzecz Księstwa i jego mieszkańców,
(3) może interweniować w razie naruszenia powagi odznaczeń,
(4) ustala zasady postępowania w ramach i na zewnątrz Kapituły Orderów, które wiążą kawalerów i damy Orderów,
(5) może wystąpić z inicjatywą nadania orderu lub jego pozbawienia,
(6) może występować do Księcia o podjęcie zmiany niniejszego dekretu w sprawach dotyczących Orderów.

Tytuł V.
Starszeństwo orderów i odznaczeń.

Art. 11.
Ustala się następujące starszeństwo orderów i odznaczeń krajowych:
(1) Order Szachownicy (jedna klasa),
(2) Order Orła (trzy klasy) i Order Gryfa (trzy klasy),
(3) Medal Aruzów,
(4) Medal Ladosa,
(5) Medal Księcia Rogacza,
(6) Medal Pamiątkowy 18. Rocznicy Ustanowienia Furlandii,
(7) Medal Rocznicowy Patrona Unii Saudadzkiej.

Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.

Art. 12.
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu traci moc Dekret Książęcy z dnia 29 września 2012 roku (z późniejszymi zmianami) o świętach i odznaczeniach.
2. Dekret niniejszy wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*