DX – PRAWO LENNE (J.T.)

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 7 marca 2013 roku
[t.j. z dnia 17 marca 2016 roku]

Prawo lenne.

Ja, Daniło hrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Dekret reguluje status lenn powoływanych na podstawie postanowienia książęcego o nadaniu ziemi, a ponadto prawa i obowiązki suzerena i wasala.
2. Ilekroć w niniejszym dekrecie jest mowa o:
(1) suzerenie, rozumie się przez niego Księcia Księstwa Furlandii i Luindoru, zwane dalej „Księstwem”,
(2) wasalu, rozumie się przez niego lennika suzerena, który otrzymał odeń lenno w dziedziczne posiadanie.

Art. 2.
1. Postanowienie książęce o nadaniu ziemi określa:
(1) nazwę lenna,
(2) terytorium i granice lenna,
(3) objęte granicami lenna miasta, osady lub wsie, z wskazaniem tej miejscowości, która jest siedzibą wasala,
(4) wasala i jego tytuł.
2. Wasal jest zobowiązany do złożenia przysięgi wierności lennej treści następującej: „Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Księciu i całemu Księstwu Furlandii i Luindoru szerząc Ich wielkość, chwałę oraz zwiększając dobrobyt i przynosząc rozkwit [określenie nazwy lenna], postępując w swoich działaniach w zgodzie z Kodeksem Honorowym szlachty i arystokracji Królestwa.” niezwłocznie po wydaniu przez suzerena postanowienia, o którym mowa w ust. poprzedzającym.
3. W momencie złożenia przez wasala przysięgi wierności lennej między suzerenem i wasalem zostaje nawiązany stosunek lenny.
4. Lenno posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw.

Art. 3.
1. Wasalem może zostać zasłużony obywatel Księstwa, który spełnia łącznie następujące warunki:
(1) posiada tytuł honorowy co najmniej barona,
(2) Król Dreamlandu nie przyznał mu nadania ziemskiego,
(3) daje należytą rękojmię rozwoju nadanego lenna.
2. Nazwa lenna pochodzi od tytułu honorowego wasala oraz nazwy miejscowości stanowiącej siedzibę wasala bądź krainy geograficznej objętej granicami lenna lub jest ustalona przez Księcia.
3. Terytorium lenna stanowi ziemia nadana wasalowi oraz wszelkie inne odziedziczone przez niego lenna, jeżeli suzeren wyrazi zgodę na ich połączenie w jedno lenno.
4. Terytorium lenna może składać się również z innych, uprzednio nadanych lenn, które zachowują swe terytoria, nazwy i przypisane do nich tytuły.

Art. 4.
1. Suzeren oddaje w lenno obszary okalające miejscowości w następującej kolejności: miasta zamknięte, osady zamknięte, wsie zamknięte, wsie, osady i miasta.
2. Całkowite terytorium wszystkich lenn nie może przekroczyć:
(1) 1/4 terytorium Furlandii,
(2) 1/5 terytorium Luindoru.
3. (Skreślony)

Art. 5.
1. Lenno jest dziedziczne z uwzględnieniem przepisu ust. 3.
2. Dziedzicem lenna może być:
(1) (Skreślony)
(2) następca wyznaczony przez wasala w drodze rozporządzenia i posiadający dowolny tytuł honorowy.
3. Posiadanie przez dziedzica tytułu honorowego niższego od tego, który posiadał wasal w momencie uzyskania po nim lenna wiąże się z zmianą nazwy lenna odpowiadającej tytułowi honorowemu dziedzica. W przypadku nieposiadania żadnego tytułu honorowego lub posiadania przez dziedzica tytułu szlacheckiego nazwy lenna nie zmienia się do czasu nobilitacji na tytuł barona lub wyższy.
4. Wasal może:
(1) zrzec się praw do nadanego lenna na własną prośbę,
(2) być pozbawiony nadanego lenna z woli suzerena, jeżeli jego działalność zagraża interesom Księstwa, godzą one w jego bezpieczeństwo wewnętrzne bądź wasal nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań.
5. Pozbawienie wasala nadanego lenna może nastąpić nawet wówczas, gdy znany jest jego dziedzic.

Art. 6.
(Skreślony)

Art. 7.
1. Ustala się następujące przywileje wasala:
(1) czerpanie wszelkich zysków z działalności na podległym terenie,
(2) ustalenie własnych symboli, o ile zawierać będą one element podkreślający przynależność tych terenów do Księstwa,
(3) posługiwanie się tytułem honorowym w połączeniu z nazwą nadanego lenna,
(4) przekazanie tytułu i ziem swojemu dziedzicowi na takich samych warunkach, jak te określone w niniejszym dekrecie i postanowieniu o nadaniu ziemi,
(5) (Skreślony)
(6) uformowanie na podległym terenie własnych oddziałów wojskowych w sile:
a) batalionu lub równoważnego, przez barona,
b) dwóch batalionów lub jednostek równoważnych, przez wicehrabiego i hrabiego,
c) pułku lub równoważnego, przez markiza i diuka,
(7) wydawanie rozporządzeń w imieniu i za zgodą suzerena, które mogą być unieważnione przez wasala i suzerena.
2. Ustala się następujące obowiązki wasala:
(1) dbanie o rozwój podległych terenów na każdej płaszczyźnie,
(2) uiszczanie na konto bankowe Księstwa comiesięcznej daniny w wysokości 10% dochodów lenna z poprzedniego miesiąca; danina powinna zostać uiszczona do drugiego dnia danego miesiąca włącznie,
(3) występowanie na każdą prośbę suzerena w sprawach właściwych nadanemu lennu oraz w jego obronie,
(4) świadczenie bezpłatnej gościny suzerenowi podczas wizyty na terenie lenna.
3. Obowiązkiem suzerena jest występowanie w obronie swojego wasala, gdy zagrożone są jego interesy, dobre imię lub integralność terytorialna lenna.

Art. 8.
1. Na terytorium lenna:
(1) (Skreślony)
(2) Armia Królewska ma prawo nieskrępowanego prowadzenia działalności sobie właściwej, w granicach baz i innych obiektów wojskowych, oddanych jej w używanie na terenie lenna za zgodą wasala.
2. Osoby niewymienione w ust. poprzedzającym mogą prowadzić działalność na terenie lenna za wiedzą wasala bądź za stosownym z nim porozumieniem, gdyby było konieczne.

Art. 9.
1. Margrabiowie Marchii i ich dziedzice dysponujący prawami do marchii istniejących w momencie wejścia w życie niniejszego dekretu zachowują je z tym, że status marchii ulega zmianie odpowiadającej tytułowi honorowemu posiadanemu przez Margrabiego.
2. Marchia Dhatar ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od wejścia w życie niniejszego dekretu pod warunkiem, iż nie zostanie w tym czasie nadana żadnemu wasalowi.
3. Uchyla się Dekret Książęcy z dnia 1 lutego 2012 roku o statusie marchii.
4. Dekret wchodzi w życie 11 marca 2013 roku.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*