DX – ZMIANA DX PRAWO LENNE

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 17 marca 2016 roku

o zmianie Dekretu Książęcego Prawo lenne

Ja, Daniel diuk von Witt, Książę Furlandii i Luindoru z woli Jego Królewskiej Mości Edwarda II Króla Dreamlandu, mając na uwadze dobro Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
W Dekrecie Książęcym z dnia 7 marca 2013 roku wraz z późniejszymi zmianami Prawo lenne wprowadza się następujące zmiany:
1. W art. 3 ust. 1 nadaje się następujące brzmienie pkt. 1: „(1) posiada tytuł honorowy co najmniej barona,”;
2. W art. 3 ust. 2 dodaje się zwrot na samym końcu zdania o brzmieniu: „lub jest ustalona przez Księcia.”;
3. W art. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. Terytorium lenna może składać się również z innych, uprzednio nadanych lenn, które zachowują swe terytoria, nazwy i przypisane do nich tytuły.”;
4. Skreśla się art. 6, pkt. 5 w art. 7 ust. 1 oraz zwrot „Radzie Książęcej” w art. 7 ust. 2 pkt. 3.

Art. 2.
1. Jeżeli w wyniku dokonanych zmian niniejszym dekretem konieczne jest uregulowanie statusu istniejących lenn w nowym porządku prawnym Książę wydaje nowe postanowienia o nadaniu lenna.
2. Dekret niniejszy wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniel diuk von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*