DX – PRAWO O MIASTACH [J.T.] [ARCH.]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 21 sierpnia 2012 roku
[t.j. z dnia 29 października 2015 roku]

Prawo o miastach

Ja, Daniło de la Vega, Regent Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, sprawując swój Urząd z Woli i w Imieniu Jego Książęcej Mości Martina markiza de Joustina, Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru mając na uwadze dobro Zjednoczonego Księstwa i pomyślność jego mieszkańców, kontynuując najświetniejsze tradycje Królestwa Dreamlandu,

stanowię co następuje:

Art. 1.
1. Dekret określa zasady nadawania i odbierania praw miejskich, organizacji władzy w miastach oraz zarządu nad pozostałymi miejscowościami Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Księstwem”.
2. (Skreślony)

Art. 2.
1. Akty lokacyjne miast, osad i wsi oraz prawa miejskie nadaje Książę.
2. Miasta, osady i wsie mają prawo do posiadania herbów zatwierdzonych przez Księcia.

Art. 3.
1. Akty lokacyjne są niezbywalne.
2. Akt lokacyjny miasta, osady lub wsi powinien zawierać przynajmniej:
(1) nazwę,
(2) położenie geograficzne przez które rozumie się podanie dokładnego miejsca położenia w krainie geograficznej wraz z określeniem odległości w linii prostej od trzech innych, najbliżej położonych miast, osad lub wsi,
(3) Obszar,
(4) określenie i organizację ośrodka władzy, przez który rozumie się sprawowanie bezpośredniego władztwa, lub podległości administracyjnej wobec innego,
(5) źródło finansowania.

Art. 4.
1. (Skreślony)
2. (Skreślony)
3. Uzyskanie praw miejskich wiąże się w szczególności z otrzymaniem gwarancji finansowania z budżetu Księstwa. Finansowanie regulują przepisy odrębne.
4. Na mapy miejskie składa się dokumentacja obejmująca:
(1) mapę przeglądową z proponowanym podziałem na dzielnice,
(2) mapę topograficzną,
(3) mapę geodezyjną z podziałem i numeracją działek,
(4) proponowany wykaz ulic.

Art. 5.
O pozbawieniu praw miejskich postanawia Książę kierując się w pierwszej kolejności dobrem Księstwa i tylko w odniesieniu do miast, które popadły w ruinę wskutek braku sił lokalnej społeczności do aktywnego ich prowadzenia.

Art. 6.
1. Z wyłączeniem ustanowionych lenn zarząd nad miastami, osadami i wsiami na terenie Księstwa sprawuje Książę.
2. Książę może powierzyć kierowanie miastem, osadą lub wsią innemu urzędnikowi Księstwa lub oddać je w dzierżawę.
2a. Nazwę urzędu o którym mowa w ust. poprzedzającym, zakres kompetencji i uprawnień może określać akt powołania urzędnika.
3. Powołany zarządca miasta, osady lub wsi ma prawo do otrzymania uposażenia w postaci zamku lub pałacu, zwanego dalej „posiadłością”.
4. (Skreślony)
5. Zarządca miasta, osady lub wsi ma prawo pełnego rozporządzania posiadłością przez okres sprawowania zarządu, a po jego zakończeniu posiadłość wraca pod zarząd Księcia.
6. Książę w uznaniu zasług i szczególnego wkładu w rozwój miasta, osady lub wsi może jego zarządcy sprawującemu swój urząd nieprzerwanie przez co najmniej 4 miesiące, otrzymaną jako uposażenie lub inną posiadłość nadać dożywotnio; nadana posiadłość jest dziedziczna.

Art. 7.
1. (Skreślony)
1a. (Skreślony)
1b. Status miasta, osady lub wsi oraz jego podległość administracyjną, upublicznia się na stronie internetowej Księstwa.
2. (Skreślony)
3. (Skreślony)
4. (Skreślony)

Art.8.
(Skreślony)

Art. 9.
Dekret wchodzi w życie 26 sierpnia 2012 roku.

(-) Daniło de la Vega
Regent Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*