DX – ZAKŁADY KSIĄŻĘCE [T.J.]

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 30 kwietnia 2013 roku
[t.j. z dnia 16 października 2015 roku]

o zakładach książęcych.

Ja, Daniło hrabia de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Wysokości Paula von Panevnicka Regenta Królestwa Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Dekret reguluje zasady partycypowania Księstwa Furlandii i Luindoru, zwanego dalej „Księstwem” w prowadzeniu działalności gospodarczej na jego terenie oraz zasady funkcjonowania, prowadzenia zarządu i przywileje zarządzających zakładami książęcymi.

Art. 2.
1. Księstwo angażuje się w prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
(1) obejmowanie praw do przedsiębiorstw działających na podstawie prawa federalnego,
(2) prowadzenie zakładów książęcych.
2. Zakładem książęcym jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 8 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 12 kwietnia 2013 roku o finansach publicznych Księstwa.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dekretem do zakładów książęcych zastosowanie ma właściwe prawo federalne.

Art. 3.
1. O utworzeniu zakładu książęcego decyduje Książę z własnej inicjatywy lub na wniosek Marszałka Książęcego.
2. (Skreślony)
3. Wraz z rejestracją lub w przypadku zakładów książęcych istniejących w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu zakład książęcy uzyskuje statut.
4. Statut nadaje Książę w drodze obwieszczenia.
5. Statut powinien zawierać:
(1) nazwę zakładu książęcego,
(2) miejsce siedziby zakładu książęcego,
(3) przedmiot działalności gospodarczej,
(4) czas, na jaki został utworzony zakład książęcy, jeśli jest oznaczony,
(5) określenie zasad i organów zarządzających zakładem książęcym,
(6) określenie wysokości kapitału zakładowego,
(7) określenie liczby i wartości udziałów.

Art. 4.
(skreślony)

Art. 5.
Zakłady książęce mogą prowadzić działalność na obszarze całego Księstwa, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 6.
1. Organem zakładu książęcego jest kierownik powoływany i odwoływany przez Księcia.
1a. W przypadku zakładu książęcego wielobranżowego lub posiadającego w strukturze organizacyjnej wyodrębnione jednostki organizacyjne prowadzące autonomiczną działalność kierownikiem jest zarząd zakładu złożony z kierowników tych jednostek.
2. W sytuacji niepowołania kierownika jego obowiązki pełni Książę.
3. Kierownik zakładu książęcego jest urzędnikiem administracji Księstwa w rozumieniu odrębnych przepisów.
4. Statut zakładu książęcego może tytułować jego kierownika określoną nazwą urzędu dworskiego lub ziemskiego. W razie nadania przez statut tytułu urzędu dworskiego kierownik zakładu książęcego zostaje członkiem Dworu Książęcego.
5. Do zadań kierownika zakładu książęcego należy w szczególności:
(1) prowadzenie ogólnego zarządu zakładem książęcym,
(2) prowadzenie spraw zleconych przez Księcia właściwych zakładowi książęcemu,
(3) reprezentowanie zakładu książęcego na zewnątrz.

Art. 7.
1. Kontrolę działalności zakładów książęcych prowadzi Marszałek Książęcy, a w sprawach finansowych także Skarbnik Książęcy.
2. Nadzór nad działalnością zakładów książęcych sprawuje Książę.
3. (Skreślony)

Art. 8.
1. Zakłady książęce prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zakład książęcy publikuje raport finansowy z swojej działalności za okres i w czasie odpowiadający przepisom właściwym do polityki budżetowej prowadzonej przez Księstwo.

Art. 9.
1. Zakład książęcy może być zlikwidowany w następstwie ogłoszonego postanowienia książęcego.
2. Książę w postanowieniu o którym mowa w ust. poprzedzającym określa przeznaczenie majątku likwidowanego zakładu książęcego.

Art. 10.
Dekret wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

(-) Daniło hrabia de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*