Dział : ‘PC.01. Umowy sprzedaży’

20 LisUmowa sprzedaży AL-ŚR46

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia 20 listopada 2016 roku w Alhambrze
pomiędzy:

Miastem Alhambra, NIFI A94344, reprezentowanym przez Gonfaloniera Alhambry Daniela von Witta, zwane dalej„Sprzedającym”

a

Kompanią Wittów Kingsman, NIFI B16019, reprezentowaną przez Prezydenta Kompanii Daniela von Witta, zwaną dalej„Kupującym”

treści następującej:

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne i biznesowe, oznaczonej numerem AL-ŚR46, położonej w mieście Alhambra, dzielnica Śródmieście; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 120.000 D (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dreamów).
5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr A94344 w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
6. Sprzedający wystawia Kupującemu Akt Własności po uzyskaniu wpłaty ceny nabycia nieruchomości.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Daniel książę von Witt
Gonfalonier Alhambry

(-) Daniel książę von Witt
Prezydent Kompanii Wittów Kingsman

18 LisUmowa sprzedaży AL-DS26

UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia 18 listopada 2016 roku w Alhambrze
pomiędzy:

Księstwem Furlandii i Luindoru, NIFI A86544, reprezentowanym przez Księcia Daniela von Witta, zwane dalej„Sprzedającym”

a

Danielem von Wittem, NIM 877416, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne, oznaczonej numerem AL-DS26, położonej w mieście Alhambra, dzielnica Domy Szlacheckie; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 30.000 D (słownie: trzydzieści tysięcy dreamów).
5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr A86544 w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy.
6. Sprzedający zleca wystawienie Aktu Własności Nieruchomości miastu Alhambra po otrzymaniu wpłaty ceny nabycia nieruchomości.
7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.
Podpisano:

(-) Daniel książę von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

(-) Daniel książę von Witt

08 StyUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON B1-B4

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 8 stycznia 2014 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza wicehrabiego Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

SG Ataman SA, NIFI B57026, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonych na cele mieszkalne, oznaczonych numerami B1 i B2, oraz przeznaczonych na cele biznesowe, oznaczonych numerami B3 i B4, położonych w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 20.000D (słownie: dwadzieścia tysięcy dreamów). Wartość pojedynczej nieruchomości wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 24 stycznia 2014 roku.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz wicehrabia Asketil
Margrabia Alizonu

(-) C. Darosareier-St.
Prezes SG Ataman SA

08 StyUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON C3

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 8 stycznia 2014 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza wicehrabiego Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

Instytutem Erbokańskim, NIFI A75004, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele biznesowe, oznaczonej numerem C3 położonej w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 24 stycznia 2014 roku.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz wicehrabia Asketil
Margrabia Alizonu

(-) C. Darosareier-St.
Prezes Instytutu Erbokańskiego

31 SieUmowa sprzedaży autobusów

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 31 sierpnia 2013 roku

zawarta w Alizonie przez następujące strony:

Książęcy Związek Sportowy, NIFI A41670, mający siedzibę w Książęcym Mieście Buuren w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, reprezentowany przez Jego Książęcą Mość Daniela markiza von Witta, Księcia Zjednoczonego Księstwa, oraz zwany w dalszej części umowy „Nabywcą”

a

Kompania Przemysłowo-Handlowa, NIFI B70325, mającą siedzibę w Alizonie w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, reprezentowanej przez Jego Ekscelencję Marcela Hansa, zwana dalej „Dostawcą”

na następujących warunkach:

 1. Dostawca na podstawie publicznej oferty sprzedaży dostępnej pod tym linkiem: LINK, wystawił na sprzedaż produkowane przez siebie autobusy modelu Otobus Viaggio, o specyfikacji technicznej wymienionej w podanym linku. Dostawca oświadcza jednocześnie, iż jest wykonawcą autobusu projektu Jego Ekscelencji Marcina Sokołowicza (obywatelstwa Trizondalu). Osobiste prawa autorskie przysługują Jego Ekscelencji.
 2. Dostawca obliguje się do dostarczenia 6 autobusów modelu Otobu Viaggio Nabywcy w ciągu 48 godzin od zawarcia niniejszej umowy.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie złożenia przez Dostawcę protokołu zdawczo-odbiorczego w postaci wiadomości elektronicznej o przekazaniu autobusów przesłanej na ręce Nabywcy w umówionym czasie realizacji zamówienia oraz dostawy autobusów z naniesionymi elementami graficznymi zgodnie z wolą Nabywcy.
 4. Cena jednostkowa autobusu Otobus Viaggio wynosi 2.500 D.
 5. Wielkość zamówienia wynosi 6 sztuk autobusów.
 6. Całkowita wartość zamówienia wynosi 15.000 D.
 7. Dostawca udziela Nabywcy rabatu w wysokości 50% od całkowitej wartości zamówienia oraz upustu od tak ustalonej wartości w wysokości 500 D za zamówienie zbiorcze.
 8. Kwota do zapłaty wynosi 7.000 D i jest płatna w chwili zawarcia umowy na rachunek bankowy ROH-P427981-100.
 9. Za nieterminową realizację dostawy odpowiada Dostawca. Nabywca ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 20 D za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia następującego po dniu, w którym oddanie miało nastąpić.
 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej strony.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzyga Sąd Książęcy.

(-) Daniel markiz von Witt
Nabywca

(-) Marcel Hans
Dostawca

28 SieUmowa AG-PL10

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 28 sierpnia 2013 roku w Agendart

zawarta pomiędzy:

Miastem Agendart, NIFI A23199, reprezentowane przez JXM Daniela markiza von Witta Księcia Zjednoczonego Księstwa, zwane dalej „Sprzedającym”

a

JE Aldarionem van der Pharazonem, NIM 179798, zamieszkałym w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, zwany dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele dowolne, oznaczonej numerem AG-PL10 położonej przy ul. Polesia Agendartu 7 w mieście Agendart; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 9.000D (słownie: dziewięć tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr BD-P877416-117.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.
(-) Daniel markiz von Witt
Sprzedający
 
(-) Aldarion van der Pharazon
Kupujący

25 SieUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON C2

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 25 sierpnia 2013 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza barona Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

Kompanią Przemysłowo-Handlową, NIFI B70325, reprezentowaną przez Marcela Hansa, zwana dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele dowolne, oznaczonej numerem C2 położonej w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 5.000D (słownie: pięć tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 27 sierpnia 2013 roku.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz baron Asketil
Margrabia Alizonu

(-) Marcel Hans
Przedstawiciel KPH

18 SieUmowa sprzedaży nieruchomości – ALIZON D1

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 18 sierpnia 2013 roku w Alizonie

zawarta pomiędzy:

Marchią Alizon, NIFI A69822, reprezentowaną przez Margrabiego Siergiusza barona Asketila, zwana dalej „Sprzedającym”

a

Simonem diukiem McMelkorem, NIM 667540, zwanym dalej „Kupującym”

treści następującej:

 1. Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele dowolne, oznaczonej numerem D1 położonej w osadzie Alizon w Marchii Alizon; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
 2. Sprzedający sprzedaje kupującemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie wpłaty ceny nabycia na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 12.000D (słownie: dwanaście tysięcy dreamów).
 5. Wpłaty ceny nabycia dokonuje się na rachunek bankowy nr LUI-P786851-119 w terminie do 20 sierpnia 2013 roku.
 6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Kupujący.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

 

Podpisano:

(-) Siergiusz baron Asketil
Margrabia Alizonu

(-) Simon diuk McMelkor
Kupujący