31 SieUmowa sprzedaży autobusów

UMOWA SPRZEDAŻY
z dnia 31 sierpnia 2013 roku

zawarta w Alizonie przez następujące strony:

Książęcy Związek Sportowy, NIFI A41670, mający siedzibę w Książęcym Mieście Buuren w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, reprezentowany przez Jego Książęcą Mość Daniela markiza von Witta, Księcia Zjednoczonego Księstwa, oraz zwany w dalszej części umowy „Nabywcą”

a

Kompania Przemysłowo-Handlowa, NIFI B70325, mającą siedzibę w Alizonie w Zjednoczonym Księstwie Furlandii i Luindoru, reprezentowanej przez Jego Ekscelencję Marcela Hansa, zwana dalej „Dostawcą”

na następujących warunkach:

 1. Dostawca na podstawie publicznej oferty sprzedaży dostępnej pod tym linkiem: LINK, wystawił na sprzedaż produkowane przez siebie autobusy modelu Otobus Viaggio, o specyfikacji technicznej wymienionej w podanym linku. Dostawca oświadcza jednocześnie, iż jest wykonawcą autobusu projektu Jego Ekscelencji Marcina Sokołowicza (obywatelstwa Trizondalu). Osobiste prawa autorskie przysługują Jego Ekscelencji.
 2. Dostawca obliguje się do dostarczenia 6 autobusów modelu Otobu Viaggio Nabywcy w ciągu 48 godzin od zawarcia niniejszej umowy.
 3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie złożenia przez Dostawcę protokołu zdawczo-odbiorczego w postaci wiadomości elektronicznej o przekazaniu autobusów przesłanej na ręce Nabywcy w umówionym czasie realizacji zamówienia oraz dostawy autobusów z naniesionymi elementami graficznymi zgodnie z wolą Nabywcy.
 4. Cena jednostkowa autobusu Otobus Viaggio wynosi 2.500 D.
 5. Wielkość zamówienia wynosi 6 sztuk autobusów.
 6. Całkowita wartość zamówienia wynosi 15.000 D.
 7. Dostawca udziela Nabywcy rabatu w wysokości 50% od całkowitej wartości zamówienia oraz upustu od tak ustalonej wartości w wysokości 500 D za zamówienie zbiorcze.
 8. Kwota do zapłaty wynosi 7.000 D i jest płatna w chwili zawarcia umowy na rachunek bankowy ROH-P427981-100.
 9. Za nieterminową realizację dostawy odpowiada Dostawca. Nabywca ma prawo domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 20 D za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia następującego po dniu, w którym oddanie miało nastąpić.
 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym dla każdej strony.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzyga Sąd Książęcy.

(-) Daniel markiz von Witt
Nabywca

(-) Marcel Hans
Dostawca