Dział : ‘PC.60. Akty małżeństwa, partnerstwa’

18 SieAkt zawarcia małżeństwa

AKT
ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

z dnia 18 sierpnia zawarty w Elysnorze

Strony:
Mackenzie wicehrabina Gordon-Allen 645257 zamieszkana w Elysnorze, Webland oraz Otton van der Berg 108161 zamieszkały w Książęcym Mieście Buuren, Furlandia, zwani dalej „Małżonkami” („Mężem”, „Żoną”)

oświadczają, iż

przez zawarcie niniejszego aktu małżeństwa zawierają związek małżeński wstępując względem siebie w rolę małżonków (męża, żony), w pełni świadomi podejmowanej i poświadczanej podpisami pod tym aktem decyzji, gotowi pogłębiać wzajemne relacje poprzez ślubowanie sobie miłości, uczciwości. Strony oświadczają i godzą się nadto występować od dnia zawarcia niniejszego aktu małżeństwa pod nazwiskiem Mackenzie wicehrabina Gordon-Allen-Berg ,sir Otton van der Berg

/-/sir Otton van der Berg
/-/Mackenzie wicehrabina Gordon-Allen-Berg