Dział : ‘PC.61. Akty rodzinne’

11 SieUmowa rodziny von Witt

UMOWA
ZAWIĄZANIA RODZINY VON WITT
z dnia 11 sierpnia 2013 roku

Strony:

Hans hrabia von Witt, NIM 352253, zamieszkały w Ermenie, Hrabstwo Ermena, Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, zwany dalej „Bratem” lub „Użyczającym nazwiska”

oraz

Daniło markiz de la Vega, NIM 877416, zamieszkały w Książęcym Mieście Buuren, Domena Książęca, Zjednoczone Księstwo Furlandii i Luindoru, zwany dalej „Bratem” lub „Przyjmującym nazwisko”

zawierają umowę treści następującej:

 1. Użyczający nazwiska użycza nazwiska „von Witt” przyjmującemu nazwisko.
 2. Przyjmujący nazwisko zobowiązuje się do zmiany dotychczas noszonego nazwiska na to określone w pkt. poprzednim.
 3. Użyczający nazwiska i przyjmujący nazwisko zgodnie oświadczają, że są od dnia zawarcia umowy Braćmi.
 4. Bracia zawiązują rodzinę pod nazwiskiem, o którym mowa w pkt. 1 umowy.
 5. Siedzibą rodziny jest osada Ermena.
 6. Bracia zobowiązują się w szczególności do:
  a) dbania o dobre imię rodziny,
  b) rozwój rodziny,
  c) wspomaganie członków rodziny,
  d) lojalności.
 7. Przyjęcie nowych członków do rodziny w roli rodzeństwa może nastąpić w drodze zawarcia aneksu do niniejszej umowy, natomiast w roli małżonków, partnerów lub dzieci w drodze innych aktów pomiędzy członkami rodziny a tymi osobami.
 8. Każdy z Braci może wypowiedzieć umowę w każdym czasie z skutkiem od 7 dnia od wypowiedzenia. Występujący z rodziny może zmienić nazwisko.
 9. Jeżeli w momencie wypowiedzenia niniejszej umowy przez jednego z Braci nie należało do niej więcej członków wówczas rodzina zostaje rozwiązana.
 10. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru.
 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

(-) Daniło markiz de la Vega

(-) Hans hrabia von Witt