Dział : ‘PC.03. Umowy darowizny’

28 GruUmowa darowizny AL-PR04

UMOWA DAROWIZNY
zawarta dnia 28 grudnia 2016 roku w Alhambrze
pomiędzy:

Miastem Alhambra, NIFI A94344, reprezentowanym przez Gonfaloniera Alhambry Daniela von Witta, zwane dalej„Darczyńcą”

a

Kacprem ben Chatlińskim, NIM 926525, zamieszkałym w Księstwie Furlandii i Luindoru, zwanym dalej „Uwłaszczonym”

treści następującej:

1. Darczyńca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne i biznesowe, oznaczonej numerem AL-PR04, położonej w mieście Alhambra, dzielnica Pola Rycerskie; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Darczyńca oddaje Uwłaszczonemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie ogłoszenia niniejszej umowy publicznie. Przekazanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów o uwłaszczeniu powszechnym.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 40.000 D (słownie: czterdzieści tysięcy dreamów).
5. Darczyńca wystawia Uwłaszczonemu Akt Własności po zawarciu niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Daniel arcyksiążę von Witt
Gonfalonier Alhambry

(-) sir Kacper ben Chatliński

28 GruUmowa darowizny AL-PP03

UMOWA DAROWIZNY
zawarta dnia 28 grudnia 2016 roku w Alhambrze
pomiędzy:

Miastem Alhambra, NIFI A94344, reprezentowanym przez Gonfaloniera Alhambry Daniela von Witta, zwane dalej„Darczyńcą”

a

Ottonem van der Bergiem, NIM 108161, zamieszkałym w Księstwie Furlandii i Luindoru, zwanym dalej „Uwłaszczonym”

treści następującej:

1. Darczyńca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne i użyteczności publicznej, oznaczonej numerem AL-PP03, położonej w mieście Alhambra, dzielnica Pobrzeże Perłowe; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Darczyńca oddaje Uwłaszczonemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie ogłoszenia niniejszej umowy publicznie. Przekazanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów o uwłaszczeniu powszechnym.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 26.000 D (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dreamów).
5. Darczyńca wystawia Uwłaszczonemu Akt Własności po zawarciu niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Daniel arcyksiążę von Witt
Gonfalonier Alhambry

(-) Otton hrabia van der Berg

22 LisUmowa darowizny AL-ŚR28

UMOWA DAROWIZNY
zawarta dnia 22 listopada 2016 roku w Alhambrze
pomiędzy:

Miastem Alhambra, NIFI A94344, reprezentowanym przez Gonfaloniera Alhambry Daniela von Witta, zwane dalej„Darczyńcą”

a

Christianem von Kluckiem, NIM 132626, zamieszkałym w Księstwie Furlandii i Luindoru, zwanym dalej „Uwłaszczonym”

treści następującej:

1. Darczyńca oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości, przeznaczonej na cele mieszkalne i biznesowe, oznaczonej numerem AL-ŚR28, położonej w mieście Alhambra, dzielnica Śródmieście; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
2. Darczyńca oddaje Uwłaszczonemu przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 1.
3. Przekazanie przedmiotu umowy następuje w momencie ogłoszenia niniejszej umowy publicznie. Przekazanie odbywa się na podstawie właściwych przepisów o uwłaszczeniu powszechnym.
4. Cena nabycia przedmiotu umowy wynosi 120.000 D (słownie: sto dwadzieścia tysięcy dreamów).
5. Darczyńca wystawia Uwłaszczonemu Akt Własności po zawarciu niniejszej umowy.
6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.

Podpisano:

(-) Daniel książę von Witt
Gonfalonier Alhambry

(-) Christian von Kluck

01 CzeUmowa BU-PO17

UMOWA DAROWIZNY
z dnia 1 czerwca 2013 roku

zawarta w Książęcym Mieście Buuren pomiędzy:

Książęcym Miastem Buuren, NIFI A15990, reprezentowane przez JXM Daniło hrabiego de la Vegę Księcia Zjednoczonego Księstwa, zwane dalej „Nagradzającym”

a

JE Mirosławem Kryńskim von Hohenzollernem, NIM 789125, zamieszkałym w Księstwie Surmali, zwanym dalej „Nagradzanym”

treści następującej:

  1. Nagradzający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności nieruchomości, przeznaczonej na cele dowolne, oznaczonej numerem BU-PO17 położonej przy ul. Wczasowej 4 w Książęcym Mieście Buuren; oraz że zawarcie przez niego niniejszej umowy nie narusza żadnych praw osób trzecich.
  2. Nagradzający i Nagradzany oświadczają zgodnie, że przedmiot niniejszej umowy jest nagrodą dla Nagradzającego z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w Regatach Żeglarskich Buuren-Trebun-Letrib, które odbyły się w maju 2013 roku.
  3. Nagradzający nagradza Nagradzanego przedmiotem umowy, o którym mowa w pkt. 1.
  4. Przekazanie przedmiotu umowy następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
  5. Wartość przedmiotu umowy wynosi 25.000D (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dreamów).
  6. Koszty związane z nabyciem nieruchomości, w tym w szczególności koszty postępowania przed sądem o wpis do księgi wieczystej ponosi Nagradzany.
  7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd.
(-) Daniło hrabia de la Vega
Nagradzający
 
(-) Mirosław Kryński von Hohenzollern
Nagradzany