Dział : ‘PP.2. Akty powołania i odwołania’

29 WrzP KL – POWOŁANIE KANCLERZA LUINDORU

POSTANOWIENIE
KOMESA LUINDORU

z dnia 28 września 2013 roku

Ja, Daniło markiz de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, pełniąc obowiązki Komesa Palatynatu Luindoru, działając na mocy art. 7 ust. 2 pkt. 3 Statutu Palatynatu Luindoru,

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję Cesare di Bonasera na urząd Kanclerza Palatynatu Luindoru.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniel markiz von Witt
p.o. Komesa Luindoru

29 SieP KF – POWOŁANIE KANCLERZA

POSTANOWIENIE
KOMESA FURLANDII
z dnia 29 sierpnia 2013 roku

ws. powołania Kanclerza Palatynatu Furlandii.

Ja, sir Otton van der Berg, Komes Palatynatu Furlandii z woli Jego Książęcej Mości Daniela markiza von Witt, Księcia Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, działając na mocy art. 6 ust. 1 pkt. c Statutu Palatynatu Furlandii z dnia 3 marca 2012 roku oraz Ortylu Komesa Furlandii z dnia 4 sierpnia 2013 roku art.3, ust 1 ws. administracji Palatynatu Furlandii;

stanowię, co następuje:

Art. 1.
Powołuję sir Aldariona van der Pharazona na stanowisko Kanclerza Palatynatu Furlandii.

Art. 2.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) sir Otton van der Berg
Komes Palatynatu Furlandii

18 SiePX – DOWÓDCA STRAŻY KSIĄŻĘCEJ I REGIMENTU (VAN DER PHARAZON)

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 18 sierpnia 2013 roku

Ja, Daniło markiz de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, działając na podstawie art. 3 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 Dekretu Książęcego z dnia 22 stycznia 2012 roku z późniejszymi zmianami o Dworze Książęcym,

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję sir Aldariona van der Pharazona na stanowisko Dowódcy Straży Książęcej.

II. Powołany obejmuje również dowództwo nad Regimentem Książęcym utworzonym mocą Decyzji Marszałka Armii Królewskiej z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia jednostek wojskowych Królewskich Wojsk Lądowych.

III. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło markiz de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

17 SieUchwała nr 2/13 WZA Bombardier S.A.

UCHWAŁA NR 2/13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Zakładów Zbrojeniowych Bombardier Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania Prezesa Zarządu.

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu Jego Ekscelencję sir Aldariona van der Pharazona.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) sir Otton van der Berg, Akcjonariusz

(-) Daniło markiz de la Vega, Akcjonariusz

16 SiePX – BURGRABIA TOUSSAINT

POSTANOWIENIE KSIĄŻĘCE
z dnia 16 sierpnia 2013 roku

Ja, Daniło markiz de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 2 Dekretu Książęcego z dnia 3 marca 2012 roku z późniejszymi zmianami o Domenie Książęcej,

postanawiam, co następuje:

I. Powołuję Jego Ekscelencję sir Aldariona van der Pharazona na Zamek Toussaint, stanowiący część Domeny Książęcej, w funkcji Burgrabiego.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Daniło markiz de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa