05 SieDEKRET

DEKRET KSIĄŻĘCY
z dnia 4 sierpnia 2013 roku

o Rejestrze Notarialnym

Ja, Daniło markiz de la Vega, Książę Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru, z woli Jego Królewskiej Mości Marcina I Mikołaja Króla Dreamlandu, mając na względzie pomyślność i dobro Zjednoczonego Księstwa jak i Jego mieszkańców,

stanowię, co następuje:

Art. 1.
1. Rejestr Notarialny, zwany dalej „Rejestrem”, prowadzi się w celu ewidencji  i sądowej ochrony stosunków cywilnoprawnych i stosunków pracy osób zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terenie Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru; z wyjątkiem stosunków prawnych regulowanych prawem federalnym.
2. Rejestr jest jawny tylko w części dotyczącej stosunków cywilnoprawnych i stosunków pracy, których co najmniej jedną stroną jest publiczna osoba prawna.
3. Dostęp do części niejawnej Rejestru mają wyłącznie osoby, których dotyczy dany stosunek prawny, a ponadto Sąd Królestwa, Sąd Prowincji lub inny sąd powszechny, na wniosek złożony do Sądu Książęcego w związku z toczącym się postępowaniem.

Art. 2.
1. Rejestr prowadzi Sąd Książęcy.
2. Rejestr składa się rejestru kancelaryjnego i rejestru sądowego.
3. Rejestr kancelaryjny prowadzi się w serwisie internetowym administrowanym przez Sąd Książęcy.
4. Rejestr sądowy prowadzi się także w wyodrębnionej dla Sądu Książęcego części forum dyskusyjnego Królestwa Dreamlandu oraz Bazie Prawnej Sądu Książęcego.

Art. 3.
Przedmiotem wpisu w Rejestrze może być dowolna czynność prawna pozostająca w zgodzie z prawem federalnym, prawem krajowym i zasadami współżycia społecznego.

Art. 4.
1. Wpisów w rejestrze kancelaryjnym dokonują zainteresowane podmioty dokonujące czynności prawnych, które zgłoszą wolę użytkowania rejestru kancelaryjnego Prezesowi Sądu Książęcego.
2. Podmioty, o których mowa w ust. poprzedzającym mogą korzystać z wzorów form aktów czynności prawnych upublicznianych w serwisie internetowym Rejestru.

Art. 5.
1. Wpisów w rejestrze sądowym dokonuje Sąd Książęcy na wniosek zainteresowanego podmiotu, który uprzednio dokonał wpisu w rejestrze kancelaryjnym.
2. Wniosek podlega opłacie.
3. Wniosek do Sądu Książęcego powinien być złożony w ciągu 7 dni od daty wpisu w rejestrze kancelaryjnym. Po bezskutecznym upływie tego terminu wpis uznaje się jako niebyły.
4. Sąd Książęcy w postępowaniu nieprocesowym potwierdza ważność dokonania danej czynności prawnej, a wydane postanowienie stanowi podstawę dokonania stosownych adnotacji sądowych w Rejestrze.

Art. 6.
Sąd Książęcy z urzędu dokonuje wpisów do Rejestru aktów czynności prawnych nawiązujących i rozwiązujących stosunki pracy z urzędnikami Zjednoczonego Księstwa Furlandii i Luindoru w formie powołania i odwołania.

Art. 7.
1. Wszelkie zmiany w wpisach dokonuje się odpowiednio w procedurze właściwej do dokonania ich po raz pierwszy. Zabronione jest edytowanie istniejących wpisów.
2. Wpisy w Rejestrze wygasają w momencie wygaśnięcia stosunku prawnego.

Art. 8.
1. Stosunki prawne powstałe na podstawie czynności prawnych wpisanych do Rejestru oraz te powstałe na podstawie czynności prawnych niezależnie od formy dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego dekretu podlegają ochronie sądowej.
2. Ochronie sądowej podlegają także wszelkie inne stosunki prawne w przedmiocie niniejszego dekretu pod warunkiem dokonania czynności prawnych dzięki którym zostały one nawiązane, w formie pisemnej.

Art. 9.
Dekret wchodzi w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

 

(-) Daniło markiz de la Vega
Książę Zjednoczonego Księstwa

Komentowanie wyłączone.